Skip to main content

Управни одбор

Управни одбор је орган који управља Академијом и чине га девет чланова: четири члана које именује Високи савет судства из реда судија; два члана које именује Државно веће тужилаца из реда тужилаца и три члана које именује Влада. од којих је један државни секретар у министарству надлежном за послове правосуђа задужен за стручно усавршавање запослених у правосуђу, а један из реда запослених у Академији.
 

Надлежности Управног одбора Правосудне академије:

 • доноси Статут и друге акте Академије у складу са законом и прати њихову примену;
 • бира и разрешава председника Управног одбора;
 • бира и разрешава директора Академије, на основу претходно спроведеног јавног конкурса најкасније 30 дана од дана истека рока за пријављивање на јавни конкурс;
 • бира и разрешава чланове Програмског савета;
 • врши надзор над законитошћу рада органа Академије;
 • усваја програм пријемног испита за почетну обуку;
 • усваја правилник о полагању пријемног испита за почетну обуку;
 • усваја правилник о полагању завршног испита почетне обуке;
 • усваја програме почетне обуке и доставља их Високом савету и Државном већу тужилаца ради утврђивања;
 • усваја програме сталне обуке, уз сагласност Високог савета судства и Државног већа тужилаца;
 • усваја програм обуке судског и тужилачког особља, уз сагласност Високог савета судства, односно Државног већа тужилаца;
 • усваја посебни програм обуке судијских помоћника и приправника, уз сагласност Високог савета судства;
 • усваја посебан програм обуке тужилачких помоћника и приправника и доставља га Државном већу тужилаца ради утврђивања;
 • доноси програм пријемног испита за судијске и тужилачке приправнике;
 • усваја програм обуке ментора и предавача;
 • одлучује о висини накнаде за рад ментора и предавача;
 • усваја годишњи извештај о раду Академије и годишњи обрачун;
 • даје сагласност на одлуку о именовању чланова сталних комисија;
 • доноси пословник о свом раду;
 • усваја предлог буџета Академије;
 • одлучује о коришћењу средства Академије, у складу са законом;
 • обавља и друге послове у складу са законом и Статутом.

Чланови Управног одбора 2022.

Високи савет судства је на сединици одржаној 2. децембра 2021. године, именовао два члана Управног одбора Правосудне академије из реда судија, Биљану Синановић, судију Врховног Касационог суда и Леониду Поповић, председницу Прекршајног апелационог суда на предлог удружења судија.

 1. Душко Миленковић, Судија Врховног касационог суда у Београду, председник Апелационог суда у Београду и председник Управног одбора Правосудне академије
 2. Биљана Синановић, Судија Врховног касационог суда
 3. Леонида Поповић, Председник Прекршајног апелационог суда у Београду
 4. Ненад Стефановић, Виши јавни тужилац у Београду
 5. Наташа Кривокапић, Заменица Републичког јавног тужиоца
 6. Бојана Шћепановић, Државни секретар у Министарству правде
 7. Владимир Симић, Адвокат
 8. Небојша Ђуричић, Судија Вишег суда у Београду
 9. Душан Лекић, Саветник у Правосудној академији
 10. Кристина Петровић, Секретар Управног одбора

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL