Skip to main content

Управни одбор 2021.

Управни одбор је орган који управља Академијом и чине га девет чланова: четири члана које именује Високи савет судства из реда судија; два члана које именује Државно веће тужилаца из реда тужилаца и три члана које именује Влада. од којих је један државни секретар у министарству надлежном за послове правосуђа задужен за стручно усавршавање запослених у правосуђу, а један из реда запослених у Академији.

Надлежности Управног одбора Правосудне академије:

 • доноси Статут и друге акте Академије у складу са законом и прати њихову примену;
 • бира и разрешава председника Управног одбора;
 • бира и разрешава директора Академије, на основу претходно спроведеног јавног конкурса најкасније 30 дана од дана истека рока за пријављивање на јавни конкурс;
 • бира и разрешава чланове Програмског савета;
 • врши надзор над законитошћу рада органа Академије;
 • усваја програм пријемног испита за почетну обуку;
 • усваја правилник о полагању пријемног испита за почетну обуку;
 • усваја правилник о полагању завршног испита почетне обуке;
 • усваја програме почетне обуке и доставља их Високом савету и Државном већу тужилаца ради утврђивања;
 • усваја програме сталне обуке, уз сагласност Високог савета судства и Државног већа тужилаца;
 • усваја програм обуке судског и тужилачког особља, уз сагласност Високог савета судства, односно Државног већа тужилаца;
 • усваја посебни програм обуке судијских помоћника и приправника, уз сагласност Високог савета судства;
 • усваја посебан програм обуке тужилачких помоћника и приправника и доставља га Државном већу тужилаца ради утврђивања;
 • доноси програм пријемног испита за судијске и тужилачке приправнике;
 • усваја програм обуке ментора и предавача;
 • одлучује о висини накнаде за рад ментора и предавача;
 • усваја годишњи извештај о раду Академије и годишњи обрачун;
 • даје сагласност на одлуку о именовању чланова сталних комисија;
 • доноси пословник о свом раду;
 • усваја предлог буџета Академије;
 • одлучује о коришћењу средства Академије, у складу са законом;
 • обавља и друге послове у складу са законом и Статутом.

Чланови Управног одбора 2021.

04. фебруара 2021. године, Влада Републике Србије донела је решење о престанку функције члана Управног одбора Правосудне академије Александри Ђурић, и решење о именовању члана управног одбора Правосудне академије Владимира Симића престанку функције члана Управног одбора Правосудне академије Александри Ђурић, и решење о именовању члана управног одбора Правосудне академије Владимира Симића

 1. Александар Степановић, Судија Врховног касационог суда у Београду, председник Вишег суда у Београду и председник Управног одбора Правосудне академије
 2. Божидар Вујичић, Судија Врховног касационог суда
 3. Леонида Поповић, Председник Прекршајног апелационог суда у Београду
 4. Зорин Зоговић, Заменик Апелационог јавног тужиоца у Београду
 5. Наташа Кривокапић, Виши јавни тужилац у Београду
 6. Бојана Шћепановић, Државни секретар у Министарству правде
 7. Владимир Симић, Адвокат
 8. Небојша Ђуричић, Судија Вишег суда у Београду
 9. Гордана Пуалић, Секретар Правосудне академије
 10. Маја Мијатовић, Секретар Управног одбора

Седнице Управног одбора 2021.

Седница Управног одбора 1/2021

 • Дневни ред седнице
 • Закључци

Седница Управног одбора 2/2021

 • Дневни ред седнице
 • Закључци

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL