Skip to main content

Мониторинг и евалуација

Мониторинг и евалуација имају велику важност у области образовања одраслих, ако се жели организовати и пружити адекватна обука која одговара потребама корисника, испуњава све законске услове и укључује најбољу постојећу праксу.
Правосудна академија спроводи континуирану евалуацију и мониторинг свих образовних активности у циљу праћења квалитета обука и одржавања нивоа ефикасности и ефективности образовног рада.

Поцес мониторинга обухвата:

 • Праћење законодавних активности на националном и међународном нивоу;
 • Мониторинг судске/тужилачке праксе;
 • Континуирани мониторинг квалитета образовних активности;
 • Мониторинг квалитета рада предавача.
 • Континуирану процену потреба за обукама

Главне области евалуације су:

 • Образовне потребе
 • Образовне активности/ квалитет обука и стручног усавршавања
 • Квалитет рада предавача
 • Процена практичне применљивости садржаја / могућност примене знања

Инструменти за евалуацију које Академија користи у свакодневном раду су:

 • Стандардизовани упитници за процену квалитета образовних активности
 • Упитник за процену очекивања од обуке
 • Упитник за процену задовољства обуком
 • Процена средњорочних и дугорочних ефеката обуке 
 • Улазни и излазни тестови 
 • Извештаји предавача и ментора
 • Упитник за процену квалитета почетне обуке
 • Упитник за процену квалитета рада ментора
 • Мониторинг извештаји

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL