Skip to main content

Upravni odbor

Upravni odbor je organ koji upravlja Akademijom i čine ga devet članova: četiri člana koje imenuje Visoki savet sudstva iz reda sudija; dva člana koje imenuje Državno veće tužilaca iz reda tužilaca i tri člana koje imenuje Vlada. od kojih je jedan državni sekretar u ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa zadužen za stručno usavršavanje zaposlenih u pravosuđu, a jedan iz reda zaposlenih u Akademiji.
 

Nadležnosti Upravnog odbora Pravosudne akademije:

 • donosi Statut i druge akte Akademije u skladu sa zakonom i prati njihovu primenu;
 • bira i razrešava predsednika Upravnog odbora;
 • bira i razrešava direktora Akademije, na osnovu prethodno sprovedenog javnog konkursa najkasnije 30 dana od dana isteka roka za prijavljivanje na javni konkurs;
 • bira i razrešava članove Programskog saveta;
 • vrši nadzor nad zakonitošću rada organa Akademije;
 • usvaja program prijemnog ispita za početnu obuku;
 • usvaja pravilnik o polaganju prijemnog ispita za početnu obuku;
 • usvaja pravilnik o polaganju završnog ispita početne obuke;
 • usvaja programe početne obuke i dostavlja ih Visokom savetu i Državnom veću tužilaca radi utvrđivanja;
 • usvaja programe stalne obuke, uz saglasnost Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca;
 • usvaja program obuke sudskog i tužilačkog osoblja, uz saglasnost Visokog saveta sudstva, odnosno Državnog veća tužilaca;
 • usvaja posebni program obuke sudijskih pomoćnika i pripravnika, uz saglasnost Visokog saveta sudstva;
 • usvaja poseban program obuke tužilačkih pomoćnika i pripravnika i dostavlja ga Državnom veću tužilaca radi utvrđivanja;
 • donosi program prijemnog ispita za sudijske i tužilačke pripravnike;
 • usvaja program obuke mentora i predavača;
 • odlučuje o visini naknade za rad mentora i predavača;
 • usvaja godišnji izveštaj o radu Akademije i godišnji obračun;
 • daje saglasnost na odluku o imenovanju članova stalnih komisija;
 • donosi poslovnik o svom radu;
 • usvaja predlog budžeta Akademije;
 • odlučuje o korišćenju sredstva Akademije, u skladu sa zakonom;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

Članovi Upravnog odbora 2022.

Visoki savet sudstva je na sedinici održanoj 2. decembra 2021. godine, imenovao dva člana Upravnog odbora Pravosudne akademije iz reda sudija, Biljanu Sinanović, sudiju Vrhovnog Kasacionog suda i Leonidu Popović, predsednicu Prekršajnog apelacionog suda na predlog udruženja sudija.

 1. Duško Milenković, Sudija Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu, predsednik Apelacionog suda u Beogradu i predsednik Upravnog odbora Pravosudne akademije
 2. Biljana Sinanović, Sudija Vrhovnog kasacionog suda
 3. Leonida Popović, Predsednik Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu
 4. Nenad Stefanović, Viši javni tužilac u Beogradu
 5. Nataša Krivokapić, Zamenica Republičkog javnog tužioca
 6. Bojana Šćepanović, Državni sekretar u Ministarstvu pravde
 7. Vladimir Simić, Advokat
 8. Nebojša Đuričić, Sudija Višeg suda u Beogradu
 9. Dušan Lekić, Savetnik u Pravosudnoj akademiji
 10. Kristina Petrović, Sekretar Upravnog odbora

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL