Skip to main content

Međunarodna saradnja

 • Nacionalna mreža sudija i tužilaca za primenu standarda Evropskog suda za ljudska prava u Republici Srbiji

  Pravosudna akademija je u okviru projekta“ Podrška Evropske unije jačanju kapaciteta Pravosudne akademije “ , 21.11.2017. godine godine, objavila javni poziv sudijama i tužiocima za imenovanje članova Nacionalne mreže. Nacionalna mreža je osnovana u sastavu od trideset i jednog sudije i tužioca, a u cilju primene evropskih standarda sudske zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji. Osnivanje...
 • Savet Evrope

  Kancelarije Saveta Evrope otvaraju se odlukom Generalnog sekretara u dogovoru sa odgovarajućom zemljom, pod nadzorom Komiteta ministara. Iako se njihovi ciljevi i način rada razlikuju, u skladu sa njihovim specifičnim mandatom, njihova glavna namena je da omogućuju, odražvaju i osnažuju radne odnose između Saveta Evrope i nacionalnih vlasti (uglavnom Vlada i Parlament), regionalnih i lokalnih...
 • OEBS

  OEBS je evropska organizacija za bezbednost i saradnju. Ima sveobuhvatan pristup bezbednosti koji obuhvata političko-vojne, ekonomske i ekološke i ljudske aspekte. Zbog toga se bavi širokim spektrom bezbednosnih pitanja, uključujući mere kontrole naoružanja, mere poverenja i sigurnosti, ljudska prava, nacionalne manjine, demokratizaciju, strategije policije, borbe protiv terorizma i ekonomske i...
 • USAID - Američka agencija za međunarodni razvoj

  USAID je američka agencija za međunarodni razvoj, a njena Misija u Srbiji kroz svoje programe pomaže napore u sprovođenju reformi na putu Srbije ka pridruženju EU. USAID pomaže Srbiji da svoje institucije ojača i učini ih odgovornijim prema građanima. Aktivnosti USAID-a doprinose jačanju vladavine prava kroz unapređenje nezavisnosti, efikasnosti i profesionalnosti pravosuđa. Beograd, 05.04.2019...
 • Evropska mreža za obuku u pravosuđu

  Evropska mreža za edukaciju sudija (EJTN) je glavna platforma i promoter za obuku i razmenu znanja o evropskom pravosuđu. EJTN zastupa interese više od 120.000 evropskih sudija, tužilaca i sudskih trenera širom Evrope. Mreža je formirana 2000. godine. Oblasti angažovanja EJTN-a uključuju: Pravo EU, Građansko, Krivično i privredno prava, Kao i obuke u domenu lingvističkih i socijalnih veštiina...
 • Podrška Evropske unije Pravosudnoj akademiji

  Aktivnosti Glavne aktivnosti projekta uključuju: Sprovođenje analiza sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava u predmetima protiv Republike Srbije, kao i drugim predmetima koji mogu da budu značajni za nosioce pravosudnih funkcija u Republici Srbiji Uspostavljanje preko interneta „sistema za ukrštanje“ koji bi povezivao odredbe nacionalnih propisa sa relevantnim normama Evropske konvencije o...
 • Saradnja Republike Srbije sa EU

  Evropska unija je regionalna organizacija evropskih država kroz koju članice ostvaruju zajedničke ciljeve kao što su uravnotežen privredni i društveni razvoj, visoka stopa zaposlenosti, zaštita prava i interesa građana. Evropska unija, U današnjem obliku, osnovana je u Mastrihtu 1992. godine Ugovorom o Evropskoj uniji. EU predstavlja jedinstven institucionalni okvir koji čine tzv. tri stuba EU...

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL