Skip to main content

Programski savet

Programski savet je stručni organ Akademije i čine ga petnaest članova koje imenuje Upravni odbor, iz reda sudija i tužilaca, drugih stručnjaka i sudskog i tužilačkog osoblja. Najmanje pet članova Programskog saveta su sudije, najmanje tri su tužioci, od kojih po jednog člana predlaže udruženje sudija, odnosno udruženje tužilaca, a jedan član je iz reda sudskog i tužilačkog osoblja.


Nadležnosti Programskog saveta Pravosudne akademije:

 • utvrđuje predlog programa polaganja prijemnog ispita za početnu obuku;
 • utvrđuje predlog programa završnog ispita početne obuke;
 • utvrđuje predlog programa početne obuke sudija i tužioca;
 • imenuje članove stalnih komisija, uz saglasnost Upravnog odbora;
 • obrazuje povremene komisije i radne grupe, u skladu sa Statutom;
 • utvrđuje predlog programa stalne obuke sudija i tužioca;
 • utvrđuje predlog posebnog programa obuke sudijskih i tužilačkih pomoćnika i pripravnika;
 • utvrđuje predlog prijemnog ispita za sudijske i tužilačke pripravnike;
 • utvrđuje predlog programa obuke sudskog i tužilačkog osoblja;
 • utvrđuje predlog programa obuke mentora i predavača i drugih specijalizovanih programa obuke;
 • imenuje stalne predavače iz reda sudija i tužilaca uz saglasnost Visokog saveta sudstva, odnosno Državnog veća tužilaca;
 • daje saglasnost na odluku o izboru stalnih predavača koji nisu sudije i tužioci;
 • utvrđuje uslove za imenovanje i imenuje mentore i povremene predavače;
 • utvrđuje predlog pravilnika za polaganje prijemnog ispita za početnu obuku;
 • utvrđuje predlog pravilnika za polaganje završnog ispita početne obuke;
 • donosi poslovnik o svom radu;
 • odlučuje o prigovoru na rang listu kandidata sa prijemnog ispita za početnu obuku;
 • vrši i druge poslove u skladu sa ovim zakonom i Statutom.


Članovi Programskog saveta u 2023. godini

 1. Vesna Miljuš - Sudija Apelacionog suda u Beogradu, predsednica Prvog osnovnog suda u Beogradu i predsednica Programskog saveta Pravosudne akademije
 2. Darko Tadić - Sudija i predsednik Apelacionog suda u Novom Sadu i zamenik predsednika Programskog saveta Pravosudne akademije
 3. Gordana Komnenić - Sudija Vrhovnog suda
 4. Branko Stanić - Sudija Vrhovnog suda
 5. Nikola Uskoković - Javni tužilac u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu upućen u Više javno tužilaštvo u Beogradu
 6. Jelena Ivanović - Sudija Vrhovnog suda
 7. Irena Trifunović Radulović - Sudija Apelacionog suda u Beogradu
 8. Tanja Pavlović Nedeljković - Sudija Apelacionog suda u Kragujevcu
 9. Ida Nikitović - Sudija Apelacionog suda u Beogradu
 10. Kamenko Kozarski - Predsednik Prekršajnog suda u Novom Sadu
 11. Mirjana Pavlović - Sekretar Visokog saveta sudstva
 12. Natalija Adžić - Javni beležnik
 13. Miroslav Filipović - Javni tužilac u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, postavljen za v.f.glavnog javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici
 14. Marija Skoko - Korisnica početne obuke
 15. Azra Fetahović - Javni tužilac postavljena za v.f. glavnog javnog tužioca u Osnovom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru
 16. Igor Milovanov - Sekretar Programskog saveta Pravosudne akademije

 

Sednice Programskog saveta

 

Sednica Programskog saveta 1/2023 - 03.02.2023.

 

Sednica Programskog saveta 2/2023 - 07.04.2023.

 

Sednica Programskog saveta 3/2023 - 02.06.2023.

 

Sednica Programskog saveta 4/2023 - 01.09.2023.

 

Vanredna sednica Programskog saveta 5/2023 - 20.09.2023.

 

Sednica Programskog saveta 6/2023 - 10.11.2023.

 

Sednica Programskog saveta 7/2023 - 15.12.2023.

 

  O nama

  Vizija

  Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

  Misija

  Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

  Cilj

  Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

  Kontakt

  Comodo SSL