Skip to main content

e-Akademija

eAkademija predstavlja novi pravac razvoja Pravosudne akadmeije u smeru digitalizacija poslovnih procesa i unapređenja razmene informacija kako u samoj Akademiji tako i u interakciji sa organima i telima sa kojima sarađuje.

U skladu sa poslovnim opredeljenjem ka digitalnom, Akademija je započela razvoj informacionog sistema koji podrazumeva prelazak na novi hibridi način sprovođenja obuka, korišćenjem savremenih tehnologija koje se primenjeju na učenje na daljinu sistema za postizanje bazničnog nivoa znanja u nekoj oblasti, koje se nadograđuje različitim modelima obuke.

Razvojem baze sudske prakse međunarodnih sudova i tela, poseban akcenat Akademija stavlja na razvoj obuka u domenu osnovnih ljudksih prava i dostupnosti obimnih sadržaja unutar apliakcija razvijenih u tom cilju, koje su povezane sa bazama sudske i tužilačke prakse Republike Srbije, kao i apliakcije elektronske bibliote koja ima za cilj da korisnicima olakša razumevanje rade međunarodnih sudova u tela, istovremeno im čineći lako dostupnim relevanta pravna akta i vodiče i priručnike za primenu i tumačenje.

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL