Skip to main content

Upravni odbor 2020.

Upravni odbor je organ koji upravlja Akademijom i čine ga devet članova: četiri člana koje imenuje Visoki savet sudstva iz reda sudija; dva člana koje imenuje Državno veće tužilaca iz reda tužilaca i tri člana koje imenuje Vlada. od kojih je jedan državni sekretar u ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa zadužen za stručno usavršavanje zaposlenih u pravosuđu, a jedan iz reda zaposlenih u Akademiji.

Nadležnosti Upravnog odbora Pravosudne akademije:

 • donosi Statut i druge akte Akademije u skladu sa zakonom i prati njihovu primenu;
 • bira i razrešava predsednika Upravnog odbora;
 • bira i razrešava direktora Akademije, na osnovu prethodno sprovedenog javnog konkursa najkasnije 30 dana od dana isteka roka za prijavljivanje na javni konkurs;
 • bira i razrešava članove Programskog saveta;
 • vrši nadzor nad zakonitošću rada organa Akademije;
 • usvaja program prijemnog ispita za početnu obuku;
 • usvaja pravilnik o polaganju prijemnog ispita za početnu obuku;
 • usvaja pravilnik o polaganju završnog ispita početne obuke;
 • usvaja programe početne obuke i dostavlja ih Visokom savetu i Državnom veću tužilaca radi utvrđivanja;
 • usvaja programe stalne obuke, uz saglasnost Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca;
 • usvaja program obuke sudskog i tužilačkog osoblja, uz saglasnost Visokog saveta sudstva, odnosno Državnog veća tužilaca;
 • usvaja posebni program obuke sudijskih pomoćnika i pripravnika, uz saglasnost Visokog saveta sudstva;
 • usvaja poseban program obuke tužilačkih pomoćnika i pripravnika i dostavlja ga Državnom veću tužilaca radi utvrđivanja;
 • donosi program prijemnog ispita za sudijske i tužilačke pripravnike;
 • usvaja program obuke mentora i predavača;
 • odlučuje o visini naknade za rad mentora i predavača;
 • usvaja godišnji izveštaj o radu Akademije i godišnji obračun;
 • daje saglasnost na odluku o imenovanju članova stalnih komisija;
 • donosi poslovnik o svom radu;
 • usvaja predlog budžeta Akademije;
 • odlučuje o korišćenju sredstva Akademije, u skladu sa zakonom;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

Članovi Upravnog odbora

 1. Aleksandar Stepanović, Sudija Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu, predsednik Višeg suda u Beogradu i predsednik Upravnog odbora Pravosudne akademije
 2. Božidar Vujičić, Sudija Vrhovnog kasacionog suda
 3. Leonida Popović, Predsednik Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu
 4. Zorin Zogović, Zamenik Apelacionog javnog tužioca u Beogradu
 5. Nataša Krivokapić, Viši javni tužilac u Beogradu
 6. Radomir Ilić, Državni sekretar u Ministarstvu pravde
 7. Aleksandra Đurić, Samostalni savetnik u Ministarstvu pravde
 8. Nebojša Đuričić, Sudija Drugog osnovnog suda u Beogradu
 9. Gordana Pualić, Sekretar Pravosudne akademije
 10. Maja Mijatović, Sekretar Upravnog odbora

12. februara 2019. godine, Visoki savet sudstva, doneo je odluku o imenovanju člana Upravnog odbora Pravosudne akademije - Nebojše Đuričića, sudije Drugog osnovnog suda u Beogradu

12. decembra 2019. godine, Vlada Republike Srbije donela je rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Pravosudne akademije - Gordane Pualić, sekretara Pravosudne akademije

Sednice Upravnog odbora

Sednica Upravnog odbora 1/2019

 • Dnevni red sednice
 • Zaključci

Sednica Upravnog odbora 2/2019

 • Dnevni red sednice
 • Zaključci

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL