Skip to main content

Домаћа сарадња

  • Савет за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршења кривичних санкција према малолетницима

    Савет за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршења кривичних санкција према малолетницима, основан је одлуком министра правде и председника Врховног касационог суда, 25.01.2018. Министарство правде и Врховни касациони суд су у марту 2018. године поново формирали Савет за малолетнике који чине стручњаци правосудних органа – судије и тужиоци, представници релевантних...
  • Јавнобележничка комора

    Јавнобележничка комора Србије је професионално удружење у које се удружују јавни бележници уписани у њен именик. Комора послује као непрофитно удружење и има својство правног лица са овлашћењима одређеним законом и Статутом Коморе.Јавнобележничка комора Србије је професионално удружење у које се удружују јавни бележници уписани у њен именик. Комора послује као непрофитно удружење и има својство...
  • Комора јавних извршитеља

    Комора јавних извршитеља Републике Србије je професионално удружење јавних извршитеља, које чине сви јавни извршитељи. Комора послује као недобитно удружење и има својство правног лица са овлашћењима одређеним Законом и Статутом Коморе. Комора обавља следеће послове: Доноси Статут и Етички кодекс јавних извршитеља и друге прописе и опште и појединачне акте; Чува углед и част и права јавних...

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL