Skip to main content

Делатност и организација

Академија:

 • организује и спроводи пријемни испит за почетну обуку;
 • организује и спроводи почетну обуку;
 • организује и спроводи сталну обуку судија и тужилаца;
 • организује и спроводи обуку предавача и ментора;
 • организује и спроводи стручно усавршавање судског и тужилачког особља;
 • успоставља и одржава сарадњу са домаћим, страним и међународним институцијама, организацијама и удружењима, у вези са пословима које обавља;
 • издаје публикације и обавља другу издавачку делатност;
 • обавља истраживачко аналитичке послове и сарађује са научним институцијама;
 • систематски прикупља податке који су од значаја за рад Академије, а нарочито о спровођењу обуке и резултатима обуке и води документационо информациони центар;
 • прикупља и обрађује судску праксу;
 • обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Академије.

Академија може спроводити програме стручног усавршавања извршитеља, јавних бележника, јавнобележничких помоћника и јавнобележничких приправника, на основу уговора између Академије и Коморе извршитеља, односно Јавнобележничке коморе.

Организациона стртуктура Правосудне академије
Организациона стртуктура Правосудне академије

 

Академија је организована јединствено за територију Републике Србије.

Седиште Правосудне академије налази се у Београду.

У Академији су по територијалном принципу образоване три организационе јединице ван седишта Академије, односно центри.
Надлежности и седишта центара, као и број и структура запослених у центрима одређени су актом о организацији и систематизацији послова у Академији.

Центри Правосудне академије налазе се у Нишу, Новом Саду и Крагујевцу.

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Правосудној академији  утврђују се:

 • унутрашње јединице, њихов делокруг и међусобни однос;
 • руковођење унутрашњим јединицама;
 • овлашћења и одговорности руководилаца унутрашњих јединица;
 • начин сарадње органа са другим органима и организацијама;
 • опис послова директора и заменика директора;
 • број запослених по сваком звању;
 • називи радних места, описи послова радних места и звања;
 • потребан број запослених за свако радно место и услови за заснивање радног односа на сваком радном месту Правосудне академије.


Органи Академије

Према Закону о Правосудној академији, органи Правосудне академије су: Управни одбор, директор и Програмски савет.

Директор Правосудне академије је извршни орган Академије.

Директор:

 • представља и заступа Академију;
 • координира и организује њен рад;
 • извршава одлуке Управног одбора и Програмског савета и учествује у њиховом раду;
 • подноси Управном одбору годишњи извештај о раду Академије;
 • доноси акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Академији, уз сагласност Управног одбора;
 • руководи стручном и техничком службом Академије;
 • обавља друге послове у складу са законом, Статутом и другим актима.
   

Управни одбор бира директора Академије на период од пет година, уз могућност поновног избора.

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL