Skip to main content

Reč direktora

Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije

"Izazovi koji se stavljaju pred pravosuđe u procesu evropskih integracija, pre svega, neophodnost usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravom EU i opšteprihvaćenim standardima, uvođenje novih instituta i njihova primena u postupanju, posebno motivišu Pravosudnu akademiju da svoj rad stalno unapređuje i u programe obuke uvodi moderne metode učenja.

Efikasno, stručno i transparentno pravosuđe prepoznati su kao osnovne vrednosti kojima kao društvo težimo. Značaj koji se na tom putu daje kvalitetu, profesionalnom pristupu i integritetu opredeljuju Pravosudnu akademiju u radu.

Pravosudna akademija doprinosi unapređenju kredibiliteta pravosudnog sistema u celini. Zajedničkim radom gradimo profesionalno, nezavisno i nepristrasno pravosuđe, koje je efikasno u postupanju i odgovorno u svom radu, a za koje se svi zalažemo."

Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije

 

Lična i radna biografija direktora Pravosudne akademije

Nenad Vujuć, rođen je 26. oktobra 1966. godine u Loznici

 • Pravni fakultet završio u Beogradu, gde je položio i pravosudni ispit. Od januara 2010. godine obavlja funkciju direktora Pravosudne akademije u Beogradu.
 • Od 2013. godine član, a od 29. decembra 2017. predsednik Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa.
 • Specijalista za ljudska i manjinska prava, prava izbeglica i raseljenih lica, kao i prava sindikata.

Radno i praktično iskustvo

 • U periodu od septembra 2005. do decembra 2009. godine obavljao funkciju direktora Pravosudnog centra za obuku i stručno usavršavanje.
 • Od januara 2004. godine do septembra 2005. vršio funkciju koordinatora za ljudska prava u Pravosudnom centru za obuku i stručno usavšavanje. U okviru toga bio i član radne grupe za usklađivanje zakona SCG zakonima EU.
 • Od decembra 2001. godine do kraja decembra 2003. obavljao dužnost pravnog savetnika i rukovodioca kancelarije Norveškog centra za izbeglice (projekat ljudskih prava), Niš.
 • Od maja 2001. godine do decembra 2001. radio kao pravni savetnik i zamenik šefa kancelarije Norveškog centra za izbeglice (projekat ljudskih prava), Kraljevo.
 • Od aprila 2000. godine do maja 2001. obavljao funkciju pravnog savetnika i koordinatora mobilnih legalnih timova u Norveškom izbegličkom centru (projekat ljudskih prava), Kraljevo.
 • Od oktobra 1999. godine do aprila 2000. godine radio kao pravni savetnik u Fondu za humanitarno pravo. Pružao pravnu pomoć izbeglicama, raseljenim licima, kao i vodio istragu i izveštavanje o nestanku Srba i kidnapovanih ljudi. Bio zadužen i za kontrolu prava etničkih manjina.
 • Godine 1997. i 1998. radio kao pravni savetnik u Jugoslovenskom pravnom odboru za ljudska prava u Beogradu.
 • Pored visokog obrazovanja, radnog i praktičnog iskustva takođe je pohađao mnogobrojne stručne seminare, kurseve i obuke:
  -  Seminar EU konvencije o osnovnim ljudskim pravima;
  -  Sindikalni kursevi u organizaciji sindikata - sponzorisani od strane Američkog organizacionog sindikata, AFL/CIO;
  -  Seminar o izbornim sistemima koje organizuje IFES – Međunarodna fondacija za izborne sisteme)

Publikacije

Objavio veliki broj eseja, naučnih radova kao i analiza. Od kojih su neki:

 • Godišnji izveštaj o izbeglicama i interno raseljenim licima u Srbiji u 2004, 2005, 2006, 2007. godini;
 • Zakon o maloletnicima i praksa u Srbiji, 2012.godine;  
 • Analiza "Obuka sudija u Republici Srbiji na članovima 5 i 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima" za Savet Evrope, itd.

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL