Skip to main content

Završni ispit

Završni ispit, definisan je Zakonom o Pravosudnoj akademiji, i to članovima Zakona od 37 do 40.

 

Završni ispit je provera stečenih kompetencija za nosioce pravosudnih funkcija kroz simulaciju suđenja.

 

Pravosudna akademija, u svojim prostorijama, u periodu od 2. do 11. oktobra 2023. godine,  organizuje završni ispit jedanaeste generacije korisnika početne obuke.

Raspored polaganja kandidata po danima

Po završetku početne obuke, korisnici početne obuke polažu završni ispit, na kome se proveravaju isključivo praktična znanja i sposobnosti stečena na početnoj obuci, i to, za obavljanje posla:

 • sudije prekršajnog suda,
 • osnovnog suda i
 • zamenika javnog tužioca u osnovnom tužilaštvu.

Završni ispit se polaže pred komisijom od pet članova, od kojih su tri člana sudije, a dva tužioci.

 

Petočlanu komisiju čine:

 1. Milena Rašić, sudija Vrhovnog suda
 2. Marijana Nikolić Milosavljević, sudija Višeg suda u Beogradu
 3. Mirjana Grujičić, sudija Višeg suda u Beogradu
 4. Svetlana Aleksić, sudija Višeg suda u Beogradu - posebno odeljenje Višeg suda za organizovani kriminal
 5. Tomislav Kilibarda, Glavni javni tužilac u apelacionom javnom tužilaštvu u Beogradu

Ocenjivaće kandidate ocenama od 1 do 5 sa posebnim osvrtom na sledeće kriterijume:

 • upravljanje postupkom, 
 • pravna argumentacija i 
 • opšti utisak izlagača

Korisnik početne obuke, koji na završnom ispitu dobije ocenu 1, smatra se da nije završio početnu obuku. 

 

Program i način polaganja završnog ispita bliže se uređuje PRAVILNIKOM O SADRŽINI I NAČINU POLAGANJA ZAVRŠNOG ISPITA.

 

Spisak kandidata koji polažu završni ispit XI generacije

 

Snimci polaganja završnog ispita jedanaeste generacije korisnika Pravosudne akademije, po danima i apelacijama

Snimci polaganja završnog ispita jedanaeste generacije korisnika Pravosudne akademije, po danima i apelacijama

11. oktobar 2023. godine, apelacija Kragujevac - osmi dan direktnog prenosa polaganja završnog ispita 11. generacije polaznika Pravosudne akademije, 09:00 - 16:00 sati

 

10. oktobar 2023. godine, apelacija Novi Sad i Kragujevac - sedmi dan direktnog prenosa polaganja završnog ispita 11. generacije polaznika Pravosudne akademije. Apelacija Novi Sad u periodu od 09:00 - 13:00 sati, a apelacija Kragujevac od 14:00 do 16:00

 

09. oktobar 2023. godine, apelacija Niš - šesti dan direktnog prenosa polaganja završnog ispita 11. generacije polaznika Pravosudne akademije, 09:00 - 16:00 sati

 

06. oktobar 2023. godine, apelacija Niš - peti dan direktnog prenosa polaganja završnog ispita 11. generacije polaznika Pravosudne akademije, 09:00 - 16:00 sati

 

05. oktobar 2023. godine, apelacija Beograd - četvrti dan direktnog prenosa polaganja završnog ispita 11. generacije polaznika Pravosudne akademije, 09:00 - 16:00 sati

 

04. oktobar 2023. godine, apelacija Beograd - treći dan direktnog prenosa polaganja završnog ispita 11. generacije polaznika Pravosudne akademije, 09:00 - 16:00 sati, NASTAVAK NAKON TEHNIČKIH SMETNJI

04. oktobar 2023. godine, apelacija Beograd - treći dan direktnog prenosa polaganja završnog ispita 11. generacije polaznika Pravosudne akademije, 09:00 - 16:00 sati

 

03. oktobar 2023. godine, apelacija Beograd - drugi dan direktnog prenosa polaganja završnog ispita 11. generacije polaznika Pravosudne akademije, 09:00 - 16:00 sati

 

02. oktobar 2023. godine, apelacija Beograd - prvi dan direktnog prenosa polaganja završnog ispita 11. generacije polaznika Pravosudne akademije, 09:00 - 16:00 sati

 

 

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL