Skip to main content

Национална мрежа судија и тужилаца за примену стандарда Европског суда за људска права у Републици Србији

Национална мрежа судија и тужилаца за примену стандарда Европског суда за људска права у Републици Србији

Правосудна академија је у оквиру пројекта“ Подршка Европске уније јачању капацитета Правосудне академије“ , 21.11.2017. године године, објавила јавни позив судијама и тужиоцима за именовање чланова Националне мреже.

Национална мрежа је основана у саставу од тридесет и једног судије и тужиоца, а у циљу примене европских стандарда судске заштите људских права у Републици Србији.

Оснивање овакве врсте Мреже, значајно је за ширење праксе Европског суда за људска права у Стразбуру ( ЕСЉП) који је основан са циљем да штити права и слободе које се гарантују Конвенцијом о људским правима

Национална мрежа, доприноси јачању заштите људских права, олакшава размену информација о судској пракси Европског суда за људска права у Стразбуру, доприноси заједничком разумевању значаја примене највиших стандарда људских права, чини је доступном судијама и тужиоцима и омогућава да се носиоци правосудних функција активно укључе у програме обуке Правосудне академије, која кључно доприноси промоцији улоге и значаја Националне мреже.

Национална мрежа судија и тужилаца за примену стандарда Европског суда за људска права у Републици Србији

 

Циљеви оснивања Националне мреже:

 • примена ЕУ стандарда судске заштите људских права у Републици Србији; 
 • обезбеђивање олакшаног приступа судској пракси Европског суда за људска права у Стразбуру;
 • унапређивање и усклађивање судске праксе у судовима РС са европским стандардима;
 • обезбеђивање олакшане размене информација судија и тужилаца о судској пракси суда у Стразбуру;
 • јачање заштите људских права у Републици Србији;
 • јачање и учвршћивање међународне сарадње и комуникације између судија и тужилаца

 

Активности Националне мреже за примену европских стандарда судске заштите људских права у Републици Србији:

 

Чланови Националне мреже

О избору чланова Националне мреже, која је конституисана 24.јануара 2018. године,
одлучивала је комисија састављена од представника: Високог савета судства, Државног већа тужилаца и Програмског савета Правосудне академије:

 

Именовани чланови Националне мреже за примену европских стандарда судске заштите људских права у Републици Србији:

 1. Александра Лековић, судија, Виши суд у Београду, грађанско право
 2. Ана Лукић Видојковић, судија, Апелациони суд у Нишу, грађанско право 
 3. Ана Стаменић, судија, Виши суд у Новом Саду, кривично право
 4. Биљана Лепотић, судија, Основни суд у Новом Саду, грађанско право
 5. Биљана Николић, судија, Апелациони суд у Крагујевцу, грађанско право
 6. Весна Филиповић, судија, Апелациони суд у Београду, грађанско право
 7. Гордана Вељовић, судија, Апелациони суд у Крагујевцу, грађанско право
 8. Данијела Секулић, судија, Привредни апелациони суд, привредно право *КООРДИНАТОР
 9. Драгана Марчетић, судија, Виши суд у Београду, грађанско право
 10. Душан Дакић, судија, Основни суд у Новом Саду, грађанско право
 11. Ивана Марковић Радојевић, судија, Апелациони суд у Београду, грађанско право,  *КООРДИНАТОР
 12. Ивана Миловановић, судија, Основни суд у Нишу, кривично право
 13. Ивана Павловић, судија у пензији, привредно право
 14. Ивана Рамић, судија, Виши суд у Београду, кривично право
 15. Јелена Стевановић, судија, Апелациони суд у Београду, грађанско право
 16. Милица Златковић, судија, Апелациони суд у Нишу, грађанско право
 17. Мр Милка Гајинов, судија, Основни суд у Новом Саду, грађанско право
 18. Небојша Ђуричић, судија, Виши суд у Београду, грађанско право
 19. Тања Павловић Недељковић, судија, Апелациони суд у Крагујевцу, грађанско право *ЗАМЕНИК KООРДИНАТОРА
 20. Снежана Марјановић, судија, Виши суд у Београду, грађанско право
 21. Соња Симоновић Стојановић, судија, Апелациони суд у Нишу, грађанско право
 22. Биљана Силађи, заменик јавног тужиоца, Више јавно тужилаштво у Новом Саду, кривично право
 23. Зорица Грујин, заменик јавног тужиоца, Основно јавно тужилаштво у Вршцу, кривично право
 24. Јасмина Крштенић, заменик јавног тужиоца, Основно јавно тужилаштво у Лазаревцу, кривично право *КООРДИНАТОР
 25. Мр Јасмина Станковић, заменик јавног тужиоца, Апелационо јавно тужилаштво у Београду, упућена у РЈТ - кривично право
 26. Лепосава Вујановић Порубовић, заменик јавног тужиоца, Више јавно тужилаштво у Београду, кривично право
 27. Оливера Пејак Прокеш, судија, Апелациони суд у Новом Саду, грађанско право *КООРДИНАТОР
 28. Сања Костић, судија, Апелациони суд у Нишу, грађанско право
 29. Снежана Марић, судија у пензији, привредно право
Састанци националне мреже

Први састанак Националне мреже - 24 - 25. јануар, 2018. године

 

Други састанак Националне мреже - 4. мај, 2018. године

 

Трећи састанак Националне мреже - 8. јун, 2018. године

 

Четврти састанак Националне мреже - 24. мај, 2019. године

 

Пети састанак Националне мреже - 26. септембар, 2019. године

 

Шести састанак Националне мреже - 26. новембар, 2019. године

 

Семинари

Први семинар Националне мреже - 25. и 26. октобар, 2018. године

 

Други семинар Националне мреже - 26. и 27. новембар, 2018. године

 

Трећи семинар Националне мреже - 7. и 8. октобар, 2021. годинe

 

Четврти семинар Националне мреже - Регионални ТоТ Савета Европе за Западни Балкан - 12. и 13. јун 2023. године.

Студијске посете

Студијска посета 1

У марту 2018. године на иницијативу Правосудне академије, за чланове Националне мреже је уз подршку British Council-a, организована студијска посета Стразбуру.

 

Студијска посета 2

У априлу 2019. године на иницијативу Правосудне академије, за чланове Националне мреже је уз подршку Савета Европе, организована друга студијска посета Стразбуру.

Велико веће ЕСЉП
Велико веће ЕСЉП - 24.04.2019.

 

Подршка Националној мрежи

Активности Националне мреже судија и тужилаца за примену стандарда европског суда за људска права у Републици Србији су реализоване уз подршку међународних организација:

British Council је међународна организација за културне односе из Велике Британије. Oтвара међународне прилике за људе из Велике Британије, али и из других земаља и гради поверење између њих широм света. Градећи културне и друге утицаје, сматрају се водећом светском организацијом за културне односе. Културни односи су компонента међународних односа који се фокусирају на повезивање људи, али и успостављање веза између политичких представника и грађана, као и међу политичким представницима различитих земаља међусобно.

 

IPA 2012 – пројекат Подршка Европске уније Правосудној академији, је конципиран тако да одговара потребама техничке стручности како би одговорио на изазове који произилазе из обавезе да се у потпуности спроведе Европска конвенција о људским правима, као и из процеса преговoра о приступању ЕУ. Циљ пројекта је да се пружи подршка и унапреде образовне активности и нове структуре у оквиру Правосудне академије и тиме допринесе успостављању доследног правосудног система у Републици Србији. Резултати пројекта јесу разноврсни:

 • олакшан приступ судској пракси Европског суда за људска права са циљем да се унапреди и уједначи судска пракса у судовима Републике Србије и усклађивање са ЕУ стандардима
 • унапређене образовне активности Правосудне академије у циљу јачања ефикасности и делотворности правосудних обука
 • унапређено функционисање нових структура у оквиру нових надлежности Правосудне академије

 

Савет Европе је регионална међународна организација европских земаља, са седиштем у Стразбуру. Република Србија чланица је Савета Европе од 2003. године, с тим што је Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода ратификована 4. марта 2004. године, од када и представља део унутрашњег правног поретка РС. Европски суд за људска права развио је праксу кроз своје тумачење одредаба Конвенције, те се право Конвенције и не може применити без познавања судске праксе тог Суда. Основни циљеви Савета Европе су заштита људских права, унапређење демократије и владавине права. Бројни реформски процеси у нашој земљи одвијају се у сарадњи и уз помоћ СЕ, пре свега у домену правног и институционалног уређења државе, спровођењу реформи у правосуђу и другим областима у којима је СЕ, на основу свог мандата, активан. Имајући у виду основну сврху Савета Европе – промоција основних људких права и слобода и промоција демократије, потпуно је оправдано што ће рад Националне мреже за примену стандарда Европског суда за људска права у Републици Србији у наредном периоду највише подржавати управо ова организација.

 

Базе судске праксе Европског суда за људска права у Стразбуру

База судских пресуда Европског суда за људска права на српском језику e-Case

 

е Case - база судских пресуда Европског суда за људска права у Стразбуру на српском језику, која на прегледан начин приближава корисницима суштину приступа Европском суду за људска права и омогућава једноставну анализу пресуда и судске праксе ЕСЉП;

 

Cross-reference - база унакрсних веза између чланова ЕКЉП и националног законодавства, систем за унакрсно повезивање домаћег законодавства с одговарајућим чланом Европске конвенције о људским правима, који омогућава да претрага почне од релевантних чланова националног законодавства.

Апликације е-Case и Cross-reference треба да помогну и приближе конвенцијске стандарде судијама у току суђења и да омогуће да се носиоци правосудних функција што лакше сналазе у доступним изворима праксе Европског суда за људска права у Стразбуру.

 

У оквиру пројекта ЕУ израђен је и Практичан водич за примену Европске конвенције у Републици Србији чија је сврха да на једном месту обједини доступне изворе судске праксе ЕСЉП, на основу којих ће правосудни органи стећи могућност да брзо и једноставно дођу до информација које су им потребне, како би приликом примене домаћег законодавства пружили ефикасну заштиту људских права.

„Практичан водич за примену Европске конвенције у РС “ можете погледати и преузети са овог линка.

 

Правосуна академија ће периодично ажурирати „Практичан водич за примену Европске конвенције“у циљу обезбеђивања правовремених информација корисницима својих услуга.

 

Представљање Националне мреже у судовима и тужилаштвима РС

 

Видео изјава шефа канцеларије Савета Европе у Београду Тобијаса Флесенкемпера поводом одржаног скупа Националне мреже у Палати правде у Зрењанину

Друге активности Националне мреже

Онлајн - ХЕЛП курс Савета Европе на тему: Борба против трговине људима и заштита жртава трговине људима

 

Онлајн курса Савета Европе - Борба против трговине људима и заштита жртава трговине људима

 

Онлајн ХЕЛП курс Савета Европе на теме „Слобода изражавања“ и „Заштита и безбедност новинара“

 

Регионално представљање ХЕЛП онлајн курса Савета Европе - 24. фебруар 2022. године

 

Радни састанак на тему “Правилно тумачење, позивање и цитирање Европске конвенције о људским правима и праксе Европског суда за људска права у тужилачким актима’’ – Београд 24.03.2022.

 

Радни састанак на тему “Правилно тумачење, позивање и цитирање Европске конвенције о људским правима и праксе Европског суда за људска права у тужилачким актима’’ – Нови Сад 25.03.2022.

 

Радни састанак на тему “Правилно тумачење, позивање и цитирање Европске конвенције о људским правима и праксе Европског суда за људска права у тужилачким актима’’ – Крагујевац 07.04.2022.

 

Радни састанак на тему “Правилно тумачење, позивање и цитирање Европске конвенције о људским правима и праксе Европског суда за људска права у тужилачким актима’’ – Ниш 08.04.2022.

 

Контакт

За додатне информације у вези рада Националне мреже судија и тужилаца за примену  стандарда Европског суда за људска права у Републици Србији, можете се обратити електронском поштом на адресу: bojana.ivsan@pars.rs или путем телефона: +381 64 869 0296

Подаци за увоз контакта у телефонски именик
Подаци за увоз контакта у телефонски именик

 

QR Code скенер можете преузети овде

 

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL