Првог јануара 2010. године почела је са радом Правосудна академија, чиме је заокружен процес креирања савременог система образовања судија и тужилаца.

Отпочињањем рада Правосудне академије завршена је трансформација Правосудног центра, који је у периоду од 2002. до 2009.г. спроводио програме сталне обуке судија и тужилаца.

Законом о Правосудној академији, који је ступио на снагу 24. децембра 2009. године, поред сталне обуке судија и тужилаца уведена је почетна обука на основу које се припремају будући носиоци правосудних функција.

Data/Images/direktor.pngПрва генерација полазника Академије уписана је у септембру 2010. године. Сваке године, Академија расписује јавни конкурс за избор кандидата за пријем на почетну обуку који се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“ и другом средству јавног информисања које покрива целу територију Републике Србије. Рoк зa приjaвљивaњe кaндидaтa je 15 дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa jaвнoг кoнкурсa у „Службeнoм глaснику Рeпубликe Србиje“.

Брoj кoрисникa пoчeтнe oбукe утврђују Висoки сaвeт судствa и Држaвнo вeћe тужилaцa нa oснoву прoцeнe брoja слoбoдних судиjских мeстa у прeкршajним и oснoвним судoвимa, oднoснo мeстa зaмeникa у oснoвнoм jaвнoм тужилaштву, у гoдини кoja слeди нaкoн гoдинe у кojoj кoрисници зaвршaвajу пoчeтну oбуку, увeћaнoм зa 30%.

Data/Images/logo.jpg

Алумни клуб Правосудне академије

Data/Images/ehr_database.jpg

Data/Images/logo.png

ИЗМЕЊЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ МЛАЂИХ КРАТКОРОЧНИХ ЕКСПЕРАТА – МОНИТОРА (измене извршене на захтев Делегације Европске Уније у РС) Пројекат “Имплементација новог Законика о кривичном поступку Републике Србије” ЕуропеАид/133877/Ц/СЕР/РС

Оглас од 28.01.2015. године који је поставила B&S је повучен. Нови позив можете преузети овде
Data/Images/graduationcap.jpg

Ранг листу кандидата који су примљени на Програм почетне обуке Правосудне академије можете погледати овдеData/Images/101109_pa_113_no1.jpg

 

Од стручног и креативног тима Академије, очекује се да настави са сталном и почетном обуком и да још квалитетније обавља Законом поверене послове. Такође, Законом је предвиђено активно укључивање правосуђа у управљачку структуру, али и у целокупне образовне процесе, као ментори у почетној и предавачи у сталној обуци.

Доношењем овог закона ствoрен је јасан нормативни оквир којим се уређује обука у циљу даљег развијања модерног, ефикасног и непристрасног правосуђа.

 

     Data/Images/usaid_no2.jpg              Data/Images/usaid1.jpg

             Водич кроз најбоље праксе                       Best practices guide

МИСИЈА

Правосудна Академија основана је као установа која обавља делатности ради обезбеђивања остваривања права утврђених законом о Правосудној академији, а од значаја за правосудни систем Републике Србије.

Основни циљ је обезбеђивање професионалног, независног, непристрасног и ефикасног обављања судијске и тужилачке функције и ефикасно обављање послова судског и тужилачког особља, а у складу са Уставом републике Србије и међународним документима како Уједињених нација тако и Савета Европе.

Законом о Правосудној академији додатно се унапређују успостављени објективни и мерљиви критеријуми приликом избора и напредовања у правосуђу.

ВИЗИЈА

Правосудна академија посвећена је стварању друштва у коме ће свако имати једнак приступ правди, путем пружања почетне и сталне обуке носиоцима правосудних функција и запосленим у правосуђу, засноване на најбољим искуствима из праксе.

При остваривању мисије и визије Стратешког плана Академије, запослени ће се старати да основни правци развоја Академије буду квалитет, отвореност за сугестије, добра комуникација, непристрасност, интегритет и поштовање свих правих вредности.

Успостављањем ове институције Република Србија показује своју посвећеност и опредељење да настави започете реформе правосуђа и стално ради на унапређену достигнутих стандарда.