Обука ментора и предавача

Ментори и предавачи из реда судија и тужилаца похађају програм обуке који усваја Управни одбор на предлог Програмског савета.Ментори и предавачи из реда судија и тужилаца похађају програм обуке који усваја Управни одбор на предлог Програмског савета.

Академија издаје менторима и предавачима уверење о завршеној обуци. Уверење се издаје на обрасцу који се утврђује актом Управног одбора.
Током спровођења обуке, судијски и тужилачки помоћници и приправници имају менторе из редова судија, односно заменика јавних тужилаца које именује председник суда, односно јавни тужилац.

Ментори су обавезни да заврше програм обуке за менторе који организује Академија.

Програм обуке ментора и предавача