Мирјана Павловић

Секретар Високог савета судства и члан Програмског савета Правосудне академије

Од 1991. до 1993. године радила је као адвокатски приправник, а након положеног правосудног испита 1993. радила је као адвокат.
Од новембра 2002. године до јула 2009. године била је самостални саветник у Одељењу за нормативне послове Министарства правде.

Током рада у Министрству правде учествовалаје у радним групама за израду нацрта закона и подзаконских аката.

Између осталог, учествовала је у изради:

 • Нацрта Породичног закона,
 • Нацрта закона о посредовању (медијацији),
 • Нацрта закон о одговорности правних лица за кривична дела,
 • Нацрта закона о извршењу кривичних санкција и подзаконских аката у вези овога Нацрта,
 • Нацрта Законао извршењу и обезбеђењу.

Од јула 2009. године је запослена у Административној канцеларији Високог савета судства, као виши саветник за нормативне послове све до 2013. године, када постаје начелник Одељења за припрему прописа и европске интеграције.

Учествовала је у изради аката из надлежности Високог савета судства:

 • Пословника о раду Високог савета судства,
 • Етичког кодекса,
 • Етичког кодекса за чланове Високог савета судства,
 • Правилника о поступку за утврђивање дисциплинске одговорности судија и председника судова,
 • Правилника о критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судијаи председника судова,
 • Правилника о критеријумима, мерилима и поступку за оцењивањерада судијских помоћника,
 • Интерних аката Високог савета судства.

Од септембра 2018. године је вршилац дужности секретара Високог савета судства.

Говори енглески језик.