Програмски савет

Програмски савет је стручни орган Академије и чине га петнаест чланова које именује Управни одбор, из реда судија и тужилаца, других стручњака и судског и тужилачког особља. Најмање пет чланова Програмског савета су судије, најмање три су тужиоци, од којих по једног члана предлаже удружење судија, односно удружење тужилаца, а један члан је из реда судског и тужилачког особља.

Надлежности Програмског савета Правосудне академије:

 • утврђује предлог програма полагања пријемног испита за почетну
  обуку;
 • утврђује предлог програма завршног испита почетне обуке;
 • утврђује предлог програма почетне обуке судија и тужиоца;
 • именује чланове сталних комисија, уз сагласност Управног одбора;
 • образује повремене комисије и радне групе, у складу са Статутом;
 • утврђује предлог програма сталне обуке судија и тужиоца;
 • утврђује предлог посебног програма обуке судијских и тужилачких
  помоћника и приправника;
 • утврђује предлог пријемног испита за судијске и тужилачке
  приправнике;
 • утврђује предлог програма обуке судског и тужилачког особља;
 • утврђује предлог програма обуке ментора и предавача и других
  специјализованих програма обуке;
 • именује сталне предаваче из реда судија и тужилаца уз сагласност
  Високог савета судства, односно Државног већа тужилаца;
 • даје сагласност на одлуку о избору сталних предавача који нису судије
  и тужиоци;
 • утврђује услове за именовање и именује менторе и повремене предаваче;
 • утврђује предлог правилника за полагање пријемног испита за почетну
  обуку;
 • утврђује предлог правилника за полагање завршног испита почетне
  обуке;
 • доноси пословник о свом раду;
 • одлучује о приговору на ранг листу кандидата са пријемног испита за
  почетну обуку;
 • врши и друге послове у складу са овим законом и Статутом.

Чланови Програмског савета

1. Бранислава Апостоловић

Судија Врховног касационог суда и председник Програмског савета

Биографија

2. Гордана Ајншпилер Поповић

Судија Врховног касационог суда

Биографија

3. Драган Јоцић

Председник Апелационог суда у Нишу и судија Врховног касационог суда

Биографија

4. Јелена Ивановић

Председник Управног суда у Београду

Биографија

5. Милан Мариновић

Председник Прекршајног суда у Београду

Биографија

6. Јасмина Васовић

Судија Врховног касационог суда у Београду

Биографија

7. Небојша Ђуричић

Судија Другог основног суда у Београду

Биографија

8. Др Јасмина Киурски

Заменица Републичког јавног тужиоца у Београду

Биографија

9. Мирослав Филиповић

Заменик Вишег јавног тужиоца у Београду

10. Мирјана Павловић

Секретар Високог савета судства

Биографија

11. Наталија Аџић

Јавни бележник

12. Драган Мастиловић

Корисник почетне обуке IV генерације

Биографија

13. Зорана Делибашић

Судија Врховног касационог суда

14. Лепосава Вујановић Порубовић

Заменица Вишег јавног тужиоца у Београду

Игор Милованов

Секретар Програмског савета Правосудне академије

Биографија

Седнице Програмског савета