Милош Секулић

Корисник почетне обуке VI генерације и члан Програмског савета

Oбрaзoвaњe:

 • Завршио je основне студије на Правном факултету Универзитета у Новом Саду са просечном оценом 9.84, општи смер, у року 25.09.2012. године.
 • Завршио je мастер студије на Правном факултету Универзитета у Новом Саду са просечном оценом 10.00, општи смер, у року 30.09.2013. године. Одбранио мастер рад на тему „Међународноправни стандарди заштите страних улагања“.
 • Школске године 2016/2017 уписао je докторске студије нa Прaвнoм фaкултeту Унивeрзитeтa у Нoвoм Сaду, смер приватно право. Тренутно је докторанд на другој години студија.

Рaднo искуствo:

 • Дана 06.08.2013. године примљен је у радни однос на радно место судијски приправник у Основном суду у Новом Саду. Као судијски приправник је почео да ради дана 18.10.2013. године и на овом радном месту остао је до споразумног престанка радног односа дана 31.01.2016. године. Током приправничког стажа радио је у парничном и кривичном одељењу суда.
 • Дана 26.06.2015. године положио правосудни испит са општим успехом „положио врло добро“.
 • Почев од дана 01.02.2016. године запослен је као корисник почетне обуке Правосудне академије, у ком својству је и даље.
 • Прошао је обуку у правосудним органима у Новом Саду, и то Основном суду у Новом Саду, Прекршајном суду у Новом Саду и Основном јавном тужилаштву у Новом Саду.
 • Дана 06.07.2018. године положио је завршни испит на Правосудној академији са оценом 5.
 • Након положеног завршног испита, био је распоређен да ради у парничном одељењу Вишег суда у Новом Саду, а сада је распоређен у парничном одељењу Основног суда у Новом Саду.

Стручно усавршавање током рада

 • Учествовао је на више семинара у организацији Правосудне академије.
 •  Током 2.-15. септембра 2018. године био je учесник школе права „Straniak Academy for Democracy and Human Rights“ („Странијак академија за демократију и људска права“) која је одржана у Саранди, Република Албанија.
 • Током 19.-21. октобра 2018. године био је учесник стручног семинара „Security, Political and Legal Challenges of the Modern World“ („Безбедносни, политички и правни изазови у савременом свету“) који је одржан у Битољу, Република Северна Македонија.

Научни рад

 • Аутор је оригиналног научног рада ,,Development Risks – Definition Under European Union Law and Justification for Implementation in Serbian Law“ („Развојни ризици – одређење у праву Европске уније и оправданост имплементације у српско право“) који је објављен у „Зборнику радова Правног факултета у Новом Саду“ бр. 2/2018.
 • Коаутор је оригиналног научног рада „A New Function of Personal Data in the Light of Digital Content Directive“ („Нова функција података о личности у светлу Директиве о испоруци дигиталног садржаја“) који је објављен у „Зборнику радова Правног факултета у Новом Саду“ бр. 3/2019.
 • Аутор је предледног научног рада „Different Concepts of Strict Liability: Draft Common Frame of Reference and Principles of European Tort Law“ („Различити концепти објективне одговорности: Нацрт оквирних правила и Начела европског одштетног права као узори за српско право“) који је објављен у часопису „Правни записи“ бр. 2/2019.
 • Учествовао је на међународној научној конференцији “EU and Member States – legal and economic issues“ („Европска унија и државе чланице – правни и економски проблеми“) која је одржана у Осијеку, Република Хрватска, у периоду 06.-07.06.2019. године, где је изложио научни рад „Strict Liability in the Serbian Law and Significant Development Projects for the Harmonization of Civil Law in the European Union” („Објективна одговорност у српском праву и значајнијим развојним пројектима за хармонизацију грађанског права у Европској унији“).
 • Учествовао је на међународној научној конференцији „Legal Tradition and New Legal Challenges“ („Правна традиција и нови правни изазови“) која је одржана у Новом Саду, у периоду 03.-04.10.2019. године, где је изложио научни рад „Personal Data in the Context of the Digital Content Directive“ („Подаци о личности у контексту Директиве о испоруци дигиталног садржаја“)