Конкурси у 2023. години

  

Листа са ИМЕНИМА кандидата и освојеним бројем бодоваје објављена 28. августа 2023. године у 12:30 сати

 

Дана 22. августа 2023. године објављена је ЛИСТА СА ШИФРАМА КАНДИДАТА који су полагали писмени тест за избор члана Већа Агенције за спречавање корупције 22. августа 2023. године.

Кондидати могу извршити увид у тест у просторијама Правосудне академије, Теразије бр. 41, Београд, у периоду од 07:30 до 15:30.

Да би извршили увид у тест, кандидати су у обавези да са собом понесу одсечак са шифром који су добили приликом предаје теста.

Правосудна академија

Београд, 22. август 2023. године


Јавни конкурс за избор члана Већа Агенције за спречавање корупције [Затворен]

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ на основу члана 22. став 1. Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС”, бр. 35/19, 88/19, 11/21 ‒ аутентично тумачење, 94/21 и 14/22), расписује ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ЧЛАНА ВЕЋА АГЕНЦИЈЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ на основу члана 22. став 1. Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС”, бр. 35/19, 88/19, 11/21 ‒ аутентично тумачење, 94/21 и 14/22), расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ЧЛАНА ВЕЋА АГЕНЦИЈЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ

Конкурс је затворен 3. јула 2023. године у 23:59 сати


Конкурс је објављен у Сл. Гласнику бр. 49/2023 од 16. јуна 2023. године

I

Министарство правде расписује jавни конкурс за избор члана Већа Агенције за спречавање корупције.

II

За члана Већа Агенције за спречавање корупције може бити изабрано лице које испуњава следеће услове:

  1. да је пунолетни држављанин Републике Србије;
  2. да је пословно способно;
  3. да је завршило правни факултет (основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ бодова, односно основне студије у трајању од четири године);
  4. да има најмање девет година радног искуства у струци;
  5. да му није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
  6. да није осуђивано за кривично дело на казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини недостојним јавне функције.

III

Пријаве на јавни конкурс за избор чланова Већа Агенције за спречавање корупције подносе се на обрасцу који је саставни део текста огласа, а који се може преузети са интернет странице Министарства правде www.mpravde.gov.rs

Пријаве на јавни конкурс, са доказима, подносе се непосредно или поштом препоручено, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”, на адресу:

Правосудна академија, Београд, Теразије бр. 41, са назнаком „Пријава на јавни конкурс за избор члана Већа Агенције за спречавање корупције”.

IV

Учесник јавног конкурса за избор члана Већа Агенције за спречавање корупције уз пријаву на јавни конкурс избор члана Већа Агенције за спречавање корупције подноси следећу документацију:

  1. радну и личну биографију;
  2. уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија);
  3. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
  4. уверење центра за социјални рад да лице није лишено пословне способности (оригинал или оверена фотокопија);
  5. диплому о завршеном правном факултету – основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ бодова, односно основне студије у трајању од четири године (оверена фотокопија);
  6. потврду о најмање девет година радног искуства у струци, са тачним описом послова (оригинал или оверена фотокопија);
  7. доказ да лице није осуђивано за кривична дела на казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини недостојним јавне функције;
  8. оверену фотокопију личне карте или извод електронског читача биометријске личне карте;
  9. изјаву којом се учесник јавног конкурса опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то учинити орган који спроводи поступак.

Образац изјаве којом се учесник јавног конкурса опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то учинити орган који спроводи поступак могуће је преузети на интернет страници Министарства правде www.mpravde.gov.rs

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, уверење центра за социјални рад да лице није лишено пословне способности, доказ да лице није осуђивано за кривична дела на казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини недостојним јавне функције.

Ако се учесник јавног конкурса определи да орган сам прибави податке, учесник јавног конкурса није дужан да достави документацију из става 1. тач. 2), 3), 4) и 7).

Попуњену изјаву неопходно је доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16, 95/18 – аутентично тумачење и 2/23 ‒ УС) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3). Наведене доказе учесник јавног конкурса може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења поступка.

V

Информације поводом јавног конкурса за избор члана Већа Агенције за спречавање корупције могу се добити путем телефона 011/21-84-030 сваког радног дана од 10 до 13 часова или на е-mail адресу: акОва адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Оглашен конкурс за пријем XIII генерације корисника почетне обуке Правосудне академије [Затворен]

Пријем XIII генерације корисника почетне обуке

Конкурс за пријем XIII генерације корисника почетне обуке Правосудне академије, објављен у Службеном гласнику број 37 од 05. маја, 2023. године

Конкурс је затворен 22. маја 2023. године у 23:59 сати

Кандидати пријаве за полагање пријемног испита подносе Правосудној академији у року од 15 дана од дана објављивања огласа у Сл. гласнику РС.

Пријаве се подносе сваког радног дана од 09:00 до 14:00 сати, и то:

   

 • Електронском поштом, са приложеним скенираним документима у ПДФ формату на адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. (Кандидати који одлуче да пријаву и документа пошаљу електронском поштом, добијају електронску потврду пријема. У случају да кандидат није добио потврду пријема у обавези је да се јави на број +381 11 2184 030 радним данима  у периоду од 09:00 до 14:00 часова. Детаљне инструкције о пријављивању путем електронске поште можете погледати у упутствуИ поред електронске пријаве, кандидати су дужни да доставе Академији сва документа до краја конкурсног рока поштом или лично!
 • Лично, на адреси Правосудна академија, Теразије 41, Београд
 • Препорученом пошиљком, на адресу „Правосудна академија, Теразије бр. 41, 11103 Београд, ПАК 107003

Кандидат прилаже:

 • Попуњену пријаву, одштампану и скенирану у ПДФ формату
 • Оверена фотокопија дипломе Правног факултета, односно скенирану у ПДФ формату
 • Оверена фотокопија уверења о положеном правосудном испиту, односно скенирана у ПДФ формату
 • Уверење о држављанству, односно скенирано у ПДФ формату
 • Очитану и одштампану личну карту, односно очитану и скенирану ЛК у ПДФ формату

* Уколико је кандидат након стицања дипломе или уверења о положеном правосудном испиту променио лично име, уз пријаву је дужан да приложи и извод из матичне књиге венчаних или решење о промени личног имена

** Уколико је кандидат полагао правосудни испит у априлском року 2023. године, може да конкурише, без обзира што вероватно још увек није добио „Уверење о положеном правосудном испиту“

 

Накнада за полагање пријемног испита износи 12000 динара и уплаћује се на рачун Правосудне академије бр. 840-31109845-16. Не постоји ПОЗИВ НА БРОЈ.

Важно:

МОЛИМО кандидате да НЕ УПЛАЋУЈУ унапред предвиђени износ од 12,000 динара на име накнаде за полагање пријемног испита, док не буде прецизно УТВРЂЕН датум полагања ПИСМЕНОГ дела пријемног испита.

Кандидати ће уплатницу као доказ, донети и дати на увид НА ДАН ПОЛАГАЊА ПИСМЕНОГ дела пријемног испита.

Пријава

Упутство за пријављивање путем електронске поште

Одлука Високог савета судства - одлука је објављена 03.05.2023. 

Одлука Државног већа тужилаца - одлука је објављена 03.05.2023.

Важно:

У циљу успостављања комуникације између Правосудне академије и кандидата, отворена је наменска адреса Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. са које ће свим кандидатима, након аплицирања бити упућена посебна порука као потврда исправности адресе која је наведена у пријави кандидата приликом конкурисања.


Ово је начин да кандидате обавестимо да ли је пријава исправна, односно, уколико постоје неки недостаци, да на њих укажемо, како би сви кандидати несметано били позвани на полагање пријемног испита.


Молимо све кандидате да обавезно потврде пријем тог мејла и то искључиво са адресе на коју им је мејл послат.

Потребно је да мејл за потврду пошаљу лично јер се аутоматска потврда (ауто риплај) неће узимати у обзир. Молимо кандидате да свакодневно проверавају електронску пошту, посебно фолдере са обрисаним и нежељеним порукама.

Молимо све кандидате да пажљиво и до краја прочитају поруку која им је послата и поступе по наведеним инструкцијама!

Конкурс за попуњавање слободних радних места у Правосудној Академији[Затворен]

За пријем у радни однос на неодређено време

ПРАВОСУДНА АКАДЕМИЈА У БЕОГРАДУ, оглашава Ј А В Н И   К О Н К У Р С за пријем у радни однос на неодређено време

Дана 26. априла 2023. године на сајту Националне службе за запошљавање и у штампаном издању „Послови“, бр. 1037 од 26.04.2023. године, Правосудна академија Републике Србије објавила је "Јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време" за следећа радна места:

 1. Радно место за планирање и организацију обука за грађанско право - 1 извршилац
 2. Радно место за праћење реализације програма сталне обуке судија у области грађанског права – 1 извршилац
 3. Радно место за спровођење и контролу пројеката – 1 извршилац
 4. Самостални правни сарадник – 1 извршилац
 5. Радно место за евиденцију података о реализацији почетне обуке – 1 извршилац
 6. Пословни секретар директора – 1 извршилац

Овај оглас објављен је и на огласној табли Правосудне академије у Београду, на интернет страни и публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“ бр. 1037 од 26.04.2023. године.Конкурси у 2022. години

  

Објављени УКУПНИ РЕЗУЛТАТИ кандидата за избор директора Агенције за спречавање корупције

Записник комисије можете погледати овде

ОБЈАВЉЕНО У Београду, дана 28.12.2022. године

Програме рада кандидата који су разговарали са комисијом, можете погледати овде:

 1. Програм рада - Драган Сикимић
 2. Програм рада - Коста Сандић
 3. Програм рада - Дејан Дамњановић

 

Кандидати ће своје програме пред комисијом излагатиу среду, 28.12.2022. године, са почетком у 10:00 часова у просторијама Правосудне академије, ул. Теразије бр. 41 у Београду.

Обезбеђен је директан пренос представљања кандидата и њихових програма путем званичног Jutjub канала Правосудне академије.

Објављена ранг листа са именима кандидата који су полагали тест за избор директора Агенције за спречавање корупције

ОБЈАВЉЕНО У Београду, дана 26.12.2022. године

 

Објављена листа са шифрама кандидата који су полагали тест за избор директора Агенције за спречавање корупције

ОБЈАВЉЕНО У Београду, дана 20.12.2022. године

  

Јавни конкурс за попуњавање радних места судијских приправника[Затворен]

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ На основу члана 65. и члана 69. став 2. Закона о уређењу судова („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 - др. закон, 78/11 - др. закон, 101/11, 101/13, 106/15, 40/15 - др. закон, 13/16, 108/16, 113/17, 65/18-одлука УС, 87/18 и 88/18-одлука УС) и члана 2. Правилника о поступку пријема судијских приправника („Службени гласник РС”, број 92/17), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА СУДИЈСКИХ ПРИПРАВНИКА

 

Конкурс је објављен у "Службеном гласику РС" број 124/22 од 10. новембра 2022. године.

 

I Судови у којима се попуњавају радна места судијских приправника и број судијских приправника који се примају:

           Назив суда                                                            број судијских приправника

                

Основни суд у Аранђеловцу                                                               1

Први основни суд у Београду                                                           11

Други основни суд у Београду                                                           4

Трећи основни суд у Београду                                                          8

Основни суд у Бујановцу                                                                     1

Основни суд у Ваљеву                                                                          1

Основни суд у Врању                                                                            2

Основни суд у Вршцу                                                                            1

Основни суд у Димитровграду                                                          1

Основни суд у Зајечару                                                                        1

Основни суд у Ивањици                                                                      1

Основни суд у Јагодини                                                                       2

Основни суд у Крагујевцу                                                                    3

Основни суд у Краљеву                                                                        1

Основни суд у Крушевцу                                                                     1

Основни суд у Лазаревцу                                                                    1

Основни суд у Лесковцу                                                                      3

Основни суд у Лозници                                                                        2

Основни суд у Младеновцу                                                                1

Основни суд у Новом Пазару                                                             2

Основни суд у Новом Саду                                                                 5

Основни суд у Неготину                                                                       1

Основни суд у Нишу                                                                              6

Основни суд у Обреновцу                                                                   1

Основни суд у Панчеву                                                                        1

Основни суд у Пироту                                                                           1

Основни суд у Пожаревцу                                                                   1

Основни суд у Пријепољу                                                                   1

Основни суд у Прокупљу                                                                     1

Основни суд у Сремској Митровици                                               1

Основни суд у Сенти                                                                             1

Основни суд у Смедереву                                                                   1

Основни суд у Сомбору                                                                       1

Основни суд у Старој Пазови                                                             1

Основни суд у Суботици                                                                      1

Основни суд у Убу                                                                                  1

Основни суд у Ужицу                                                                            1

Основни суд у Чачку                                                                              1

Основни суд у Шапцу                                                                           1

Виши суд у Београду                                                                             4

Виши суд у Врању                                                                                  1

Виши суд у Јагодини                                                                             1

Виши суд у Крагујевцу                                                                          2

Виши суд у Лесковцу                                                                            1

Виши суд у Нишу                                                                                    2

Виши суд у Новом Саду                                                                       1

Виши суд у Пироту                                                                                 1

Виши суд у Прокупљу                                                                           1

Виши суд у Смедереву                                                                         1

Виши суд у Чачку                                                                                    1

Виши суд у Шапцу                                                                                  1

Привредни суд у Београду                                                                 2

Привредни суд у Зрењанину                                                             1

Привредни суд у Крагујевцу                                                               1

Привредни суд у Нишу                                                                         1

Привредни суд у Новом Саду                             1

II Услови за запослење:

Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Услови за запослење на месту судијског приправника: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.

 

III Садржина поступка пријема:

У поступку за пријем приправника утврђује се укупна оцена којом се вреднује успех кандидата на основним академским студијама права и резултат пријемног испита. У поступку за пријем кандидат може остварити највише 100 бодова. На основу успеха кандидата на основним академским студијама права кандидат може остварити највише 40 бодова, а на основу резултата пријемног испита највише 60 бодова.
Пријемни испит спроводи Правосудна академија у складу са Програмом пријемног испита за судијске и тужилачке приправнике који је доступан на интернет страници Правосудне академије: http://www.pars.rs/

Време и место одржавања пријемног испита за кандидате чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, објављује се на интернет страници Правосудне академије и на огласној табли суда за који је расписан јавни конкурс за пријем приправника, најмање осам дана пре дана одржавања испита. Кандидати ће о времену и месту одржавања пријемног испита бити посебно обавештени.
Потпунија садржина поступка пријема судијских приправника прописана је Правилником о поступку пријема судијских приправника („Службени гласник РС”, број 92/17).

IV Трајање рада:

Судијски приправник прима се у радни однос на три године.

V Пријава и докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Пријава садржи назив суда за који кандидат конкурише, податке о кандидату (адреса становања, јединствени матични број грађана – ЈМБГ, број телефона, e-mail адреса) и биографију. Пријава мора бити својеручно потписана.

Кандидати попуњавају изјаву којом се опредељују за могућност да суд по службеној дужности прибави доказе који садрже податке о којима се води службена евиденција или ће то кандидат учинити сам. Образац ове изјаве је саставни део овог конкурса и може се преузети са интернет странице Министарства правде.
Уз пријаву се достављају следећи докази: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; доказ о стручној спреми (диплома или уверење); уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Сви докази се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији.
Кандидат може конкурисати за више судова, с тим што подноси пријаву и доказе за сваки суд посебно. У свакој од пријава кандидат треба да наведе за које друге судове је конкурисао, као и да наведе које је место одредио за полагање пријемног испита.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази одбациће Комисија суда за пријем приправника.

VI Рок за подношење пријава на јавни конкурс:

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.

VII Адреса на коју се подносе пријаве за јавни конкурс:

Пријава се подноси на адресу суда за који се конкурише уз назнаку: „За јавни конкурс за попуњавање радних места судијских приправника”:

 • Основни суд у Аранђеловцу – 34300 Аранђеловац, Књаза Милоша 102;
 • Први основни суд у Београду – 11070 Београд, Булевар Николе Тесле 42а;
 • Други основни суд у Београду – 11000 Београд, Kaтанићева 15;
 • Трећи основни суд у Београду – 11070 Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 16;
 • Основни суд у Бујановцу – 17520 Бујановац, Трг Карађорђа петровића 115;
 • Основни суд у Ваљеву – 14000 Ваљево, Карађорђева 48-50;
 • Основни суд у Врању – 17501 Врање, Краља Милана 2;
 • Основни суд у Вршцу – 26300 Вршац, Жaркa Зрењанина 41-43;
 • Основни суд у Димитровграду – 18320 Димитровград, Трг др Зорана Ђинђића 2;
 • Основни суд у Зајечару - 19000 Зајечар, Трг Ослобођења 30;
 • Основни суд у Ивањици – 32250 Ивањица, Бошка Петровића 9;
 • Основни суд у Јагодини – 35000 Јагодина, Кнегиње Милице 84-86;
 • Основни суд у Крагујевцу – 34000 Крагујевац, Слободе 4;
 • Основни суд у Краљеву – 36000 Kраљево, Пљакина 4;
 • Основни суд у Крушевцу – 37000 Крушевац, Трг Косовских јунака 3;
 • Основни суд у Лазаревцу – 11550 Лазаревац, Карађорђева 19;
 • Основни суд у Лесковцу – 16000 Лесковац, Косте Стаменковића 16;
 • Основни суд у Лозници – 15300 Лозница, Јована Цвијића бб;
 • Основни суд у Младеновцу – 11400 Младеновац, Краља Александра Обреновића 76;
 • Основни суд у Новом Пазару – 36300 Нови Пазар, Житни трг 16;
 • Основни суд у Новом Саду – 21000 Нови Сад, Сутјеска 3;
 • Основни суд у Неготину – 19300 Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1;
 • Основни суд у Нишу – 18000 Ниш, Вожда Карађорђа 23;
 • Основни суд у Обреновцу – 11500 Обреновац, Александра Аце Симовића 9а;
 • Основни суд у Панчеву – 26101 Панчево, Војводе Радомира Путника 13-15; 
 • Основни суд у Пироту – 18300 Пирот, Српских владара 124; 
 • Основни суд у Пожаревцу – 12000 Пожаревац, Трг Стевана Максимовића 1;
 • Основни суд у Пријепољу – 31300 Пријепоље, Валтерова 171; 
 • Основни суд у Прокупљу - 18400 Прокупље, 21. Српске Дивизије 1; 
 • Основни суд у Сремској Митровици – 22000 Сремска Митровица, Трг Светог Димитрија 39;
 • Основни суд у Сенти - 24400 Сента, Главни Трг 2; 
 • Основни суд у Смедереву – 11300 Смедерево, Трг Републике 2; 
 • Основни суд у Сомбору – 25101 Сомбор, Венац Војводе Степе Степановића 13; 
 • Основни суд у Старој Пазови - 22300 Стара Пазова, Карађорђева 3;
 • Основни суд у Суботици – 24000 Суботица, Сенћански пут 1; 
 • Основни суд у Убу – 14210 Уб, 3. октобра 4;
 • Основни суд у Ужицу – 31000 Ужице, Наде Матић бр. 6; 
 • Основни суд у Чачку – 32000 Чачак, Цара Душана 8/1; 
 • Основни суд у Шапцу – 15000 Шабац, Карађорђева 25; 
 • Виши суд у Београду – 11000 Београд, Савска бр. 17a; 
 • Виши суд у Врању – 17501 Врање, Краља Стефана Првовенчаног 1;
 • Виши суд у Јагодини – 35000 Јагодина, Кнегиње Милице 84-86;
 • Виши суд у Крагујевцу – 34000 Крагујевац, Слободе бб; 
 • Виши суд у Лесковцу – 16000 Лесковац, Пана Ђукића 13; 
 • Виши суд у Нишу – 18000 Ниш, Вожда Карађорђа 23; 
 • Виши суд у Новом Саду – 21000 Нови Сад, Сутјеска 3; 
 • Виши суд у Пироту – 18300 Пирот, Српских владара 126; 
 • Виши суд у Прокупљу – 18400 Прокупље, 21. српске дивизије 2; 
 • Виши суд у Смедереву – 11300 Смедерево, Трг Републике 2; 
 • Виши суд у Чачку – 32000 Чачак, Цара Душана 6; 
 • Виши суд у Шапцу – 15000 Шабац, Господар Јевремова 8; 
 • Привредни суд у Београду – 11000 Београд, Масарикова 2;
 • Привредни суд у Зрењанину – 23000 Зрењанин, Кеј 2. октобра 1. 
 • Привредни суд у Крагујевцу – 34000 Крагујевац, Слобде 4;
 • Привредни суд у Нишу – 18000 Ниш, Светосавска 7а; 
 • Привредни суд у Новом Саду – 21000 Нови Сад, Сутјеска 3;


Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и на интернет страници Министарства правде.

 

Документа:

Конкурс је објављен 14. новембра 2022. године у 15:55

 

Јавни конкурс за попуњавање радних места тужилачких приправника[Затворен]

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ На основу члана 122. и члана 126. став 2. Закона о јавном тужилаштву („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 - др. закон, 101/11, 38/12 - УС, 121/12, 101/13, 111/14 – УС, 117/14, 106/15 и 63/16 – одлука УС) и члана 2. Правилника о поступку пријема тужилачких приправника („Службени гласник РС”, број 92/17), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА ТУЖИЛАЧКИХ ПРИПРАВНИКА

Конкурс је објављен у "Службеном гласику РС" број 124/22 од 10. новембра 2022. године.

 

I Јавна тужилаштва у којима се попуњавају радна места тужилачких приправника и број тужилачких приправника који се примају:

 

Назив јавног тужилаштва                                  Број тужилачких приправника

           

Прво основно јавно тужилаштво у Београду                                   3

Друго основно јавно тужилаштво у Београду                                 3

Треће основно јавно тужилаштво у Београду                                 3

Основно јавно тужилаштво у Ваљеву                                              1

Основно јавно тужилаштво у Врању                                                1

Основно јавно тужилаштво у Крагујевцу                                        2

Основно јавно тужилаштво у Краљеву                                            1

Основно јавно тужилаштво у Крушевцу                                          1

Основно јавно тужилаштво у Лесковцу                                           1

Основно јавно тужилаштво у Нишу                                                 2

Основно јавно тужилаштво у Новом Саду                                      2

Више јавнo тужилаштвo у Београду                                               5

Више јавнo тужилаштвo у Крагујевцу                                             1

Више јавнo тужилаштвo у Краљеву                                                 1

Више јавнo тужилаштвo у Нишу                                                      2

Више јавнo тужилаштвo у Новом Саду                                           3

 

II Услови за запослење:

Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Услови за запослење на месту тужилачког приправника: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.

 

III Садржина поступка пријема:

У поступку за пријем приправника утврђује се укупна оцена којом се вреднује успех кандидата на основним академским студијама права и резултат пријемног испита. У поступку за пријем кандидат може остварити највише 100 бодова. На основу успеха кандидата на основним академским студијама права кандидат може остварити највише 40 бодова, а на основу резултата пријемног испита највише 60 бодова.

Пријемни испит спроводи Правосудна академија у складу са Програмом пријемног испита за судијске и тужилачке приправнике који је доступан на интернет страници Правосудне академије: http://www.pars.rs/

Време и место одржавања пријемног испита за кандидате чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, објављује се на интернет страници Правосудне академије и на огласној табли јавног тужилаштва за који је расписан јавни конкурс за пријем приправника, најмање осам дана пре дана одржавања испита. Кандидати ће о времену и месту одржавања пријемног испита бити посебно обавештени.

Потпунија садржина поступка пријема тужилачких приправника прописана је Правилником о поступку пријема тужилачких приправника („Службени гласник РС”, број 92/17).

IV Трајање рада:

Тужилачки приправник прима се у радни однос на три године.

V Пријава и докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

 Пријава садржи назив јавног тужилаштва за које кандидат конкурише, податке о кандидату (адреса становања, јединствени матични број грађана – ЈМБГ, број телефона, e-mail адреса) и биографију. Пријава мора бити својеручно потписана.

Кандидати попуњавају изјаву којом се опредељују за могућност да јавно тужилаштво по службеној дужности прибави доказе који садрже податке о којима се води службена евиденција или ће то кандидат учинити сам. Образац ове изјаве је саставни део овог конкурса и може се преузети са интернет странице Министарства правде.

Уз пријаву се достављају следећи докази: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; доказ о стручној спреми (диплома или уверење); уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Сви докази се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији.                         

Кандидат може конкурисати за више јавних тужилаштава, с тим што подноси пријаву и доказе за свако јавно тужилаштво посебно. У свакој од пријава кандидат треба да наведе за која друга јавна тужилаштва је конкурисао, као и да наведе које је место одредио за полагање пријемног испита.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази одбациће Комисија јавног тужилаштва за пријем приправника.

VI Рок за подношење пријава на јавни конкурс:

 Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.

VII Адреса на коју се подносе пријаве за јавни конкурс:

 Пријава се подноси на адресу јавног тужилаштва за које се конкурише уз назнаку: „За јавни конкурс за попуњавање радних места тужилачких приправника”:

 • Прво основно јавно тужилаштво у Београду – 11070 Београд, Катанићева 15;
 • Друго основно јавно тужилаштво у Београду – 11000 Београд, Савска 17 a;
 • Треће основно јавно тужилаштво у Београду – 11070 Београд, Булевар Михајла Пупина 16;
 • Основно јавно тужилаштво у Ваљеву – 14000 Ваљево, Вука Караџића 5;
 • Основно јавно тужилаштво у Врању – 17501 Врање, Краља Стефана Првовенчаног 1;
 • Основно јавно тужилаштво у Крагујевцу – 34000 Крагујевац, Слободе 4;
 • Основно јавно тужилаштво у Краљеву – 36000 Краљево, Пљакина 4;
 • Основно јавно тужилаштво у Крушевцу – 37000 Крушевац, Трг Косовских јунака 3;
 • Основно јавно тужилаштво у Лесковцу – 16210 Лесковац, Косте Стаменковића 16;
 • Основно јавно тужилаштво у Нишу – 18000 Ниш, Вожда Карађорђа 23;
 • Основно јавно тужилаштво у Новом Саду – 21000 Нови Сад, Сутјеска 3;
 • Више јавнo тужилаштвo у Београду – 11000 Београд, Савска 17 a;
 • Више јавнo тужилаштвo у Крагујевцу – 34000 Крагујевац, Слободе бб;
 • Више јавнo тужилаштвo у Краљеву – 36000 Краљево, Карађорђева 5;            
 • Више јавнo тужилаштвo у Нишу – 18000 Ниш, Вожда Карађорђа 23;      
 • Више јавнo тужилаштвo у Новом Саду – 21000 Нови Сад, Сутјеска 3;

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и на интернет страници Министарства правде.

Документа:

Конкурс је објављен 14. новембра 2022. године у 15:55

 

Jавни КОНКУРС за избор директора Агенције за спречавање корупције[Затворен]

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ на основу члана 11. став 1. Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС”, бр. 35/19, 88/19, 11/21 ‒ аутентично тумачење, 94/21 и 14/22), расписује ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ
 Јавни конкурс је ЗАТВОРЕН дана 14. новембра 2022. године у 23:59 сати
 
Јавни конкурс је објављен у “Службеном гласнику Републике Србије”, број 117/2022 од 26. октобра 2022. године.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ на основу члана 11. став 1. Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС”, бр. 35/19, 88/19, 11/21 ‒ аутентично тумачење, 94/21 и 14/22), расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ

I

Министарство правде расписује jавни конкурс за избор директора Агенције за спречавање корупције.

II

За директора Агенције за спречавање корупције може бити изабрано лице које испуњава следеће услове:

 1. да је пунолетни држављанин Републике Србије;
 2. да је пословно способно;
 3. да је завршило правни факултет (основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ бодова, односно основне студије у трајању од четири године);
 4. да има најмање девет година радног искуства у струци;
 5. да поседује посебнo знањe и искуство у области спречавања корупције;
 6. да му није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 7. да није осуђивано за кривично дело на казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини недостојним јавне функције.

III

Пријаве на јавни конкурс за избор директора Агенције за спречавање корупције подносе се на обрасцу који је саставни део текста јавног конкурса, а који се може преузети са интернет странице Министарства правде www.mpravde.gov.rs

Пријаве на јавни конкурс, са доказима, подносе се непосредно или поштом препоручено, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”, на адресу: Правосудна академија, Београд, Теразије 41, са назнаком „Пријава на јавни конкурс за избор директора Агенције за спречавање корупције”.

IV

Учесник јавног конкурса за избор директора Агенције за спречавање корупције уз пријаву на јавни конкурс избор директора Агенције за спречавање корупције подноси следећу документацију:

 1. радну и личну биографију;
 2. уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија);
 3. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
 4. уверење центра за социјални рад да лице није лишено пословне способности (оригинал или оверена фотокопија);
 5. диплому о завршеном правном факултету – основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ бодова, односно основне студије у трајању од четири године (оверена фотокопија);
 6. потврду о најмање девет година радног искуства у струци, са тачним описом послова (оригинал или оверена фотокопија);
 7. доказ о поседовању посебног знања и искуства у области спречавања корупције;
 8. доказ да лице није осуђивано за кривично дело на казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини недостојним јавне функције;
 9. оверену фотокопију личне карте или извод електронског читача биометријске личне карте;
 10. изјаву којом се учесник јавног конкурса опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то учинити орган који спроводи поступак.

Образац изјаве којом се учесник јавног конкурса опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то учинити орган који спроводи поступак могуће је преузети на интернет страници Министарства правде www.mpravde.gov.rs

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, уверење центра за социјални рад да лице није лишено пословне способности, доказ да лице није осуђивано за кривично дело на казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини недостојним јавне функције.

Ако се учесник јавног конкурса определи да орган сам прибави податке, учесник јавног конкурса није дужан да достави документацију из става 1. тач. 2), 3), 4) и 8).

Попуњену изјаву неопходно је доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3). Наведене доказе учесник јавног конкурса може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења поступка.

V

Информације поводом јавног конкурса за избор директора Агенције за спречавање корупције могу се добити путем телефона 011/21-84-030 сваког радног дана од 10 до 13 часова или на е-mail адресу:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

 

Документа у ПДФ формату:

Документа у Word формату - погодна за попуњавање:

Конкурс је објављен дана 26. октобра 2022. године у 19:25 сати

 

 


Конкурси у 2021. години

  

Конкурси за попуњавање слободних радних места у Правосудној Академији
[Затворен]

За пријем у радни однос на неодређено време

Дана 01. децембра, 2021. године на сајту Националне службе за запошљавање, Правосудна академија Републике Србије објавила је "Јавни конкурс За пријем у радни однос на неодређено време" за следећа радна места:

 1. Начелник Одељења за финансијско – рачуноводствене послове – 1 извршилац
 2. Руководилац Сектора за међународну сарадњу и унапређење образовања – 1 извршилац
 3. Аналитичар – пројектант – 1 извршилац
 4. Млађи саветник за почетну обуку – 1 извршилац
 5. Млађи саветник за сталну обуку судија – 1 извршилац
 6. Администратор рачунарске мреже – 1 извршилац

Конкурс за пријем корисника почетне обуке Правосудне академије [Затворен]

Пријем XII генерације корисника почетне обуке

Конкурс за пријем XII генерације корисника почетне обуке Правосудне академије, објављен у Службеном гласнику број 095/2021. од 01. октобра, 2021. године

Конкурс је затвoрен у понедељак, 18. октобра, 2021. године у 23:59

Кандидати пријаве за полагање пријемног испита подносе Правосудној академији у року од 15 дана од дана објављивања огласа у Сл. гласнику РС.

Пријаве се подносе сваког радног дана од 07:30 до 15:00 сати, и то:

   

 • Електронском поштом, са приложеним скенираним документима у ПДФ формату на адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. (Кандидати који одлуче да пријаву и документа пошаљу електронском поштом, добијају електронску потврду пријема. У случају да кандидат није добио потврду пријема у обавези је да се јави на број +381 64 869 02 99). Детаљне инструкције о пријављивању путем електронске поште можете погледати у упутству.
 • Лично, на адреси Правосудна академија, Теразије 41, Београд
 • Препорученом пошиљком, на адресу „Правосудна академија, Теразије бр. 41, 11103 Београд, ПАК 107003

Кандидат прилаже:

 • Попуњену пријаву, одштампану и скенирану у ПДФ формату
 • Оверена фотокопија дипломе Правног факултета, односно скенирану у ПДФ формату
 • Оверена фотокопија уверења о положеном правосудном испиту, односно скенирана у ПДФ формату
 • Уверење о држављанству, односно скенирано у ПДФ формату
 • Очитану и одштампану личну карту, односно очитану и скенирану ЛК у ПДФ формату

* Уколико је кандидат након стицања дипломе или уверења о положеном правосудном испиту променио лично име, уз пријаву је дужан да приложи и извод из матичне књиге венчаних или решење о промени личног имена

 

Накнада за полагање пријемног испита износи 12000 динара и уплаћује се на рачун Правосудне академије бр. 840-31109845-16

Важно:

Због епидемиолошке ситуације - МОЛИМО кандидате да НЕ УПЛАЋУЈУ унапред предвиђени износ од 12,000 динара на име накнаде за полагање пријемног испита, док не буде прецизно УТВРЂЕН датум полагања ПИСМЕНОГ дела пријемног испита.

Кандидати ће уплатницу као доказ, донети и дати на увид НА ДАН ПОЛАГАЊА ПИСМЕНОГ дела пријемног испита.

Пријава

Упутство за пријављивање путем електронске поште

Одлука Високог савета судства - одлука је објављена ..., 2021. године 

Одлука Државног већа тужилаца - одлука је објављена ..., 2021. године

Важно:

У циљу успостављања комуникације између Правосудне академије и кандидата, отворена је наменска адреса Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. са које ће свим кандидатима, након аплицирања бити упућена посебна порука као потврда исправности адресе која је наведена у пријави кандидата приликом конкурисања.


Ово је начин да кандидате обавестимо да ли је пријава исправна, односно, уколико постоје неки недостаци, да на њих укажемо, како би сви кандидати несметано били позвани на полагање пријемног испита.


Молимо све кандидате да обавезно потврде пријем тог мејла и то искључиво са адресе на коју им је мејл послат.

Потребно је да мејл за потврду пошаљу лично јер се аутоматска потврда (ауто риплај) неће узимати у обзир. Уколико кандидат не одговори, биће позван телефоном, јер је то сигнал да меил није примљен, или да кандидат није проверио евентуално одбачену пошту.

Молимо све кандидате да пажљиво и до краја прочитају поруку која им је послата и поступе по наведеним инструкцијама!