Безбедност и здравље на раду

Страна посвећена безбедности и здрављу на раду током радова на реконструкцији зграде Правосудне академије - Београд, јун 2019. године


Безбедност и здравље на раду јесте обезбеђивање таквих услова на раду којима се, у највећој могућој мери, смањују повреде на раду, професионална обољења и обољења у вези са радом и који претежно стварају претпоставку за пуно физичко, психичко и социјално благостање запослених.

Правосудна академија врши процену ризика и предузима све превентивне мере ради спречавања настанка професионалних болести или оштећења здравља запослених, такође врши процену заштите лица, имовине и пословања и делује у складу са тим изазовима.

Интерес Правосудне академије је да се оствари највиши ниво безбедности, да се нежељене последице као што су професионалне болести и болести у вези са радом сведу на најмању могућу меру, односно да се остваре услови рада у којима би запослени имали осећај задовољства при обављању својих професионалних задатака. За остваривање оваквог циља неопходан је систематски приступ у превентивном деловању.


23. јануар 2019. - Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић и в.д. директора Управе за безбедност и здравље на раду Марина Фуртула на састанку са агенцијама за безбедност и здравље на раду поводом унапређења рада правних лица и предузетника са лиценцом.