Вештине заступања предмета (Кривични поступак)

Почетак семинара 18.05.2023
Крај семинара 18.05.2023
Програми Програм за 2023. годину
Области кривично право
Материја Кривични поступак
Тема Вештине заступања предмета
Предавачи Драгољуб Миладиновић,
Мирослав Кркелић,
Синиша Важић,
Горан Јовић,
Ксенија Дајановић,
Органиѕациони облик Радионица
Писање оптужних аката:
- Разумевање оптужнице и оптужбе; улога тужиоца:
• Кључни делови оптужнице: оптужба, образложење, докази
• Писање оптужби
• Правни услови за исправну оптужбу
• Став Европског суда за људска права
• Испуњавање обавезе обавештавања оптуженог
• Смернице за писање оптужбе: пет корака
- Стандарди подизања оптужнице у односу на стандарде доношења осуђујуће пресуде;
- Сврха, структура и стил писања аката јавних тужилаца;
- Јасно писмено изражавање;
- Методологија правног резоновања и писања навођењем чињеница, питања/проблема, прописа, анализом чињеница у односу на прописе и навођењем закључка ( FIRAC: (Facts - чињенице, Issue - проблем, Rule - правило, Analysis - анализа, i Conclusion - закључак):
• Улога FIRAC методе код писања оптужних аката;
• Опис редоследа доказа и како редослед доказа помаже тужиоцима да се организују;
- Преглед оптужнице према законима и пракси Србије:
• Методологија у Србији заснована на чињеницама доказаним/недоказаним чињеницама током истраге (узимајући у обзир и верзију окривљеног), анализа могуће
алтернативне реконструкције догађаја, правна квалификација доказаних чињеница;
- Писање правних аката према српској методологији;
- Коришћење неформалног редоследа доказа;
- Изрека оптужнице:
• Општи проблеми
• Опис кривичног дела и елементи кривичног дела
• Доказивање умишљаја
• Дефинисање узрочно-последичне везе – последица
• Лоши примери
• Добри примери
- Образложење:
• Структура и сврха одељка Образложење
• Како се Образложење разликује од осталих делова оптужнице
• Општи проблеми
• Предвиђање могуће одбране
• Лоши примери
• Добри примери