Суђења за ратне злочине (Ратни злочини)

Почетак семинара 23.03.2023
Крај семинара 24.03.2023
Програми Програм за 2023. годину
Области кривично право
Материја Ратни злочини
Тема Суђења за ратне злочине
Предавачи Марко Милановић,
Иван Јовановић,
Органиѕациони облик Семинар
Међународно хуманитарно право и његова примена у суђењима за ратне злочине у Србији:
- Извори међународног хуманитарног права (МХП)
▪ Обавезујући извори МХП: међународне конвенције, обичајно МХП (идентификовање норми обичајног МХП, значај Студије МКЦК и др.);
▪ Релевантни и референтни необавезујући извори МХП: пракса Трибунала у Хагу (МКСЈ), друга међународна и упоредноправна пракса, коментари на Женевске конвенције и друга тумачења МКЦК, и др;
▪ Положај међународног права у Србији и специфичности у односу на предмете ратних злочина (могућност непосредне примене конвенција и међународног обичајног права, принцип легалитета у кривичном праву, поређење са другим системима у региону, и др.)
- Утврђивање постојања и квалификовање оружаног сукоба и избор одговарајућег примењивог режима МХП:
▪ Утврђивање постојања и квалификација оружаног сукоба (међународни, немеђународни, друге могуће квалификације); праг почетка међународног и немеђународног сукоба (укључујући разлике између прага за примену заједничког члана 3 и Другог додатног протокола);
▪ Територијална примена МХП (МХП и удаљеност од попришта сукоба);
- Квалификација сукоба у региону (МКСЈ, судска пракса у региону и Србији):
▪ Питања и одговори, дискусија
- Временска примена МХП
▪ Временска примена МХП: почетак и крај међународног и немеђународног сукоба (укључ. почетак и крај сукоба у Хрватској, БиХ и на Косову - пракса МКСЈ, судова у региону и у Србији);
- Извођења борбених дејстава и принципи МХП:
▪ Кршење правила МХП о извођењу борбених дејстава (војни/цивилни објекат - дистинкција, циљање, пропорционалност, перфидија и др.)
▪ Питања и одговори, дискусија
- Статус заштићене особе као елеменат ратног злочина:
▪ Статус заштићене особе у међународном оружаном сукобу: цивил; статус борца и ратног заробљеника; рањеници и болесници; статус заштићене особе приликом извођења борбених дејстава;
▪ Статус заштићене особе у немеђународном оружаном сукобу: цивил, лице избачено из строја (хорс де цомбат), особа која директно учествује у непријатељствима, статус заштићене особе без квалификације сукоба; статус заштићене особе приликом извођења борбених дејстава;
▪ Да ли је могућ статус ратног заробљеника у немеђународном сукобу;
▪ Када цивил губи статус заштићене особе
▪ Одређивање статуса у судској пракси региона и Србије;
- Радње извршења ратног злочина:
▪ Мучење (укључујући специфичне елементе и карактеристике мучења као ратног злочина);
▪ Нечовечно и сурово поступање и друга слична дела;
▪ Силовање и друга дела сексуалног насиља (укључујући специфичне елементе и карактеристике силовања као ратног злочина);
▪ Противправно затварање; поробљавање; присилни рад;
▪ Депортација и присилно премештање становништва;
▪ Које радње се могу подвести под заједнички члан 3 као најчешће примењивану одредбу МХП у Србији и региону;
- Студија случаја.