Прање новца и финансирање тероризма (Сузбијање тероризма,Спречавање прања новца)

Почетак семинара 30.09.2022
Крај семинара 30.09.2022
Програми Програм за 2022. годину
Области кривично право
Материја Сузбијање тероризма
Тема Прање новца и финансирање тероризма
Предавачи Клаудијо Стролиго,
Миљко Радисављевић,
Јасмина Милановић Ганић,
Маријана Симић Вујашевић,
Владимир Стевановић,
Данијела Танић Зафировић,
Душан Алексић,
Филип Савић,
Кристина Трајковић,
Органиѕациони облик Радионица
Национална процена ризика од прања новца - имплементација ризика државе – утицај на интерне политике истражних и правосудних органа у складу са процењеним ризицима:
- Процес укључивања главних закључака у интерне политике правосудних и истражних органа;
- Резултати процена претњи од прања новца:
• Предикатна кривична дела по степену претње и учесталости, надолазеће претње
• Анализа структуре и количине одузете имовине проистекле из кривичног дела;
Кључни резултати процене претњи:
• Подаци о прање новца у земљи и анализа прекограничних претњи за прање новца
• Најчешћи модалитети и типологије прања новца у Србији;
- Утицај процене претњи на стратешке приоритете агенција за спровођење закона;
- Утицај резултата процене претњи на стратешке приоритете тужилаштва;
- Резултати процене рањивости:
• Капацитети и ресурси за процесуирање финансијских кривичних дела
• Интегритет и независност истражних органа
• Капацитети и ресурси за пресуђивање у случајевима финансијског криминала
• Интегритет и независности правосудних органа;
- Рањивост финансијског и нефинансијског сектора;
- Процена ризика у сектору дигиталне имовине;
- Одређивање ресурса тужилаштва и полиције у односу на утврђене рањивости,
- Одређивање ресурса правосуђа у односу на утврђене рањивости;