Прање новца и финансирање тероризма (Сузбијање тероризма,Спречавање прања новца)

Почетак семинара 23.09.2022
Крај семинара 23.09.2022
Програми Програм за 2022. годину
Области кривично право
Материја Сузбијање тероризма
Тема Прање новца и финансирање тероризма
Предавачи Клаудијо Стролиго,
Миљко Радисављевић,
Јасмина Милановић Ганић,
Маријана Симић Вујашевић,
Данијела Танић Зафировић,
Душан Алексић,
Органиѕациони облик Радионица
Национална процена ризика од прања новца - имплементација ризика државе – утицај на интерне политике истражних и правосудних органа у складу са процењеним ризицима:
- Процес укључивања главних закључака у интерне политике правосудних и истражних органа;
- Резултати процена претњи од прања новца:
• Предикатна кривична дела по степену претње и учесталости, надолазеће претње
• Анализа структуре и количине одузете имовине проистекле из кривичног дела;
Кључни резултати процене претњи:
• Подаци о прање новца у земљи и анализа прекограничних претњи за прање новца
• Најчешћи модалитети и типологије прања новца у Србији;
- Утицај процене претњи на стратешке приоритете агенција за спровођење закона;
- Утицај резултата процене претњи на стратешке приоритете тужилаштва;
- Резултати процене рањивости:
• Капацитети и ресурси за процесуирање финансијских кривичних дела
• Интегритет и независност истражних органа
• Капацитети и ресурси за пресуђивање у случајевима финансијског криминала
• Интегритет и независности правосудних органа;
- Рањивост финансијског и нефинансијског сектора;
- Процена ризика у сектору дигиталне имовине;
- Одређивање ресурса тужилаштва и полиције у односу на утврђене рањивости,
- Одређивање ресурса правосуђа у односу на утврђене рањивости;