Javne nabavke u 2016. godini

„Javna nabavka je pribavljanje dobara i usluga ili ustupanje izvođenja javnih radova od strane državnog organa, organizacije, ustanove ili drugih pravnih lica koji se, u smislu ovog zakona, smatraju naručiocima, na način i pod uslovima propisanim ovim Zakonom.“

Zakonom o javnim nabavkama, uređuje se planiranje javnih nabavki, uslovi, način i postupak javne nabavke; reguliše centralizacija javnih nabavki; uređuje javna nabavka u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga i u oblasti odbrane i bezbednosti; određuje način evidentiranja podataka o javnim nabavkama; određuju poslovi, način rada i oblik organizovanja Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki; određuje način zaštite prava u postupcima javnih nabavki i u drugim slučajevima u skladu sa zakonom; uređuju i druga pitanja od značaja za javne nabavke.

Pravosudna akademija, u skladu sa Zakonom o Pravosudnoj akademiji, kao državni organ, dužna je da poštuje aktuelni Zakon o javnim nabavkama, odnosno Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama.


Važni linkovi


Dokumenti


Arhiva

Public procurement in 2016. year

„Јавна набавка је прибављање добара и услуга или уступање извођења јавних радова од стране државног органа, организације, установе или других правних лица који се, у смислу овог закона, сматрају наручиоцима, на начин и под условима прописаним овим Законом.“

Законом о јавним набавкама, уређује се планирање јавних набавки, услови, начин и поступак јавне набавке; регулише централизација јавних набавки; уређује јавна набавка у области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга и у области одбране и безбедности; одређује начин евидентирања података о јавним набавкама; одређују послови, начин рада и облик организовања Управе за јавне набавке и Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки; одређује начин заштите права у поступцима јавних набавки и у другим случајевима у складу са законом; уређују и друга питања од значаја за јавне набавке.

Правосудна академија, у складу са Законом о Правосудној академији, као државни орган, дужна је да поштује актуелни Закон о јавним набавкама, односно Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама.


Важни линкови


Документи


Archive

Јавне набавке у 2016. години

„Јавна набавка је прибављање добара и услуга или уступање извођења јавних радова од стране државног органа, организације, установе или других правних лица који се, у смислу овог закона, сматрају наручиоцима, на начин и под условима прописаним овим Законом.“

Законом о јавним набавкама, уређује се планирање јавних набавки, услови, начин и поступак јавне набавке; регулише централизација јавних набавки; уређује јавна набавка у области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга и у области одбране и безбедности; одређује начин евидентирања података о јавним набавкама; одређују послови, начин рада и облик организовања Управе за јавне набавке и Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки; одређује начин заштите права у поступцима јавних набавки и у другим случајевима у складу са законом; уређују и друга питања од значаја за јавне набавке.

Правосудна академија, у складу са Законом о Правосудној академији, као државни орган, дужна је да поштује актуелни Закон о јавним набавкама, односно Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама.

Позив за подношење понудеКонкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понудеКонкурсна документацијаИзмена конкурсне документације 6.10.2016.Измена конкурсне документације 7.10.2016.Одговори на питања понуђача - 1пОдговори на питања понуђача - 2пОдговори на питања понуђача - 3пОдговори на питања понуђача - 4пОбавештење о продужењу рока за подношење понудаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понудеКонкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понудеКонкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понудеКонкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору-партија 1Обавештење о закљученом уговору-партија 2 Обавештење о закљученом уговору-партија 3 Обавештење о закљученом уговору-партија 4

Позив за подношење понудеКонкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понудеКонкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору

Важни линкови

Портал јавних набавки

Управа за јавне набавке

Документи

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

План јавних набавки за 2016. годину

Архива

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија je, у сарадњи са УСАИД-овим Пројектом за одговорну власт, дана 24. и 25. септембра 2020. године у хотелу Шератон у Новом Саду организовала обуку за судије прекршајних судова на тему: „Прекршаји у области јавних набавки“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија je, у сарадњи са УСАИД-овим Пројектом за одговорну власт, дана 1. и 2. октобра 2020. године у хотелу Њу Сити у Нишу организовала дводневну обуку за судије прекршајних судова са територије нишке апелације на тему: „Прекршаји у области јавних набавки“.