Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Данас је у просторијама Правосудне академије одржана седница Комисије за спровођење Националне стратегије за реформу правосуђа. 

Директор Правосудне академије, Ненад Вујић, председавао је седници.


Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд, Ниш, Крагујевац, Нови Сад

У периоду од септембра 2019. до јуна 2020. године у организацији Правосудне академије уз подршку пројекта ИПА 2016 “ЕУ за Србију - подршка Високом савету судства”  биће одржано педесет обука на тему “Дисциплинска одговорност судија”.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија и Високи савет судства, уз подршку Пројекта ИПА 2016 ”ЕУ за Србију – Подршка Високом савету судства“, су 4.10.2019. у сали Апелационог суда у Новом Саду одржали обуку ”Дисциплинска одговорност судија”.

Мирјана Павловић

Секретар Високог савета судства и члан Програмског савета Правосудне академије


Назад

Од 1991. до 1993. године радила је као адвокатски приправник, а након положеног правосудног испита 1993. радила је као адвокат.
Од новембра 2002. године до јула 2009. године била је самостални саветник у Одељењу за нормативне послове Министарства правде.

Током рада у Министрству правде учествовалаје у радним групама за израду нацрта закона и подзаконских аката.

Између осталог, учествовала је у изради:

 • Нацрта Породичног закона,
 • Нацрта закона о посредовању (медијацији),
 • Нацрта закон о одговорности правних лица за кривична дела,
 • Нацрта закона о извршењу кривичних санкција и подзаконских аката у вези овога Нацрта,
 • Нацрта Законао извршењу и обезбеђењу.

Од јула 2009. године је запослена у Административној канцеларији Високог савета судства, као виши саветник за нормативне послове све до 2013. године, када постаје начелник Одељења за припрему прописа и европске интеграције.

Учествовала је у изради аката из надлежности Високог савета судства:

 • Пословника о раду Високог савета судства,
 • Етичког кодекса,
 • Етичког кодекса за чланове Високог савета судства,
 • Правилника о поступку за утврђивање дисциплинске одговорности судија и председника судова,
 • Правилника о критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судијаи председника судова,
 • Правилника о критеријумима, мерилима и поступку за оцењивањерада судијских помоћника,
 • Интерних аката Високог савета судства.

Од септембра 2018. године је вршилац дужности секретара Високог савета судства.

Говори енглески језик.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Данас, 25.9.2019. године, је у Правосудној академији у Београду одржана прва од планираних 50 обука из области дисциплинскe одговорности судија у организацији Правосудне академије и Високог савета судства, уз подршку Пројекта ИПА 2016 „ЕУ за Србију - Подршка Високом савету судства“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

14. маја 2019. године, у Хотелу HYATT одржан је округли сто на тему „Ефикасно и правично извршење: хармонизација праксе кроз измене Закона о извршењу и обезбеђењу“

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Извор: Пројекат "Превенција и борба против корупције
ЕУ пројекат „Превенција и борба против корупције“ и Правосудна академија прилагођавају програм обуке за државне службенике у правосуђу кроз две радионице за запослене у Високом савету судства. Циљ радионице је јачање етичких стандарда запослених у јавној управи и смањење корупције.
Аутор: Високи савет судства
Локација: Београд

Високи савет судства на седници одржаној 1. октобра 2018.  године, по огласу објављеном у  ,,Службеном гласнику РС“, број  14/18 od 23. фебруара 2018. године, донео је неколико одлука о избору судија на територији Србије.

Локација: Ечка
Извор: Превенција и борба против корупције

Правосудна академија је у оквиру пројекта „Превенција и борба против корупције“ који се финансира из претприступних фондова  ИПА 2013 програма ЕУ за Србију а у сарадњи са Министарством правде Републике Србије, Републичким јавним тужилаштвом, Министарством правде САД и ОПДАТ-ом, одржала две тродневне радионице у хотелу „Каштел“ у Ечкој.