Autor: Podrška slobodi izražavanja u Srbiji: Sporazum o grantu potpisan sa Pravosudnom akademijom
Lokacija: Beograd
Izvor: Support to freedom of expression in Serbia: Grant agreement signed with Judicial Academy
Izvor: https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/-/support-to-freedom-of-expression-in-serbia-grant-agreement-signed-with-judicial-academy

23. aprila 2020, Beograd - Potpisan je sporazum o grantu između zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope „Sloboda izražavanja i sloboda medija u Srbiji (JUFREX)“ i Pravosudne akademije Republike Srbije (PARS). Zajedničkim aktivnostima, od maja 2020. do decembra 2021. godine, sudijama i tužiocima biće omogućene detaljne obuke o slobodi izražavanja, posebno o zaštiti novinara, što će osigurati usklađivanje prakse domaćih sudova sa evropskim standardima u ovoj oblasti.

Author: Support to freedom of expression in Serbia: Grant Agreement signed with Judicial Academy
Location: Belgrade
Source: https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/-/support-to-freedom-of-expression-in-serbia-grant-agreement-signed-with-judicial-academy

On 23 April 2020, in Belgrade – the Grant Agreement was signed between the Joint Programme of the European Union and the Council of Europe „Freedom of Expression and the Media in Serbia (JUFREX)“ and the Judicial Academy of the Republic of Serbia (the PARS). Through joint activities, from May 2020 to December 2021, judges and prosecutors will be provided in-depth training courses on freedom of expression, particularly on the protection of journalists, which will ensure harmonization of the judicial practice of the national courts with the European standards in this area.

Разговарало се о досадашњој сарадњи са Саветом Европе на реализација различитих програма обуке, о унапређењу и модалитетима будуће сарадње између Правосудне академије и Мисије Савета Европе у Београду.

Аутор: Подршка слободи изражавања у Србији: Споразум о гранту потписан са Правосудном академијом
Локација: Београд
Извор: Support to freedom of expression in Serbia: Grant agreement signed with Judicial
Линк: https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/-/support-to-freedom-of-expression-in-serbia-grant-agreement-signed-with-judicial-academy

23. априла 2020, Београд - Потписан је споразум о гранту између заједничког пројекта Европске уније и Савета Европе „Слобода изражавања и слобода медија у Србији (JUFREX)“ и Правосудне академије Републике Србије (ПАРС). Заједничким активностима, од маја 2020. до децембра 2021. године, судијама и тужиоцима биће омогућене детаљне обуке о слободи изражавања, посебно о заштити новинара, што ће осигурати усклађивање праксе домаћих судова са европским стандардима у овој области.