<

Објављен радни текст Националне стратегије развоја правосуђа за период 2019-2024. године

Аутор: Министарство правде
Локација: Београд

Министарство правде објавило је на својој интернет презентацији радни текст Националне стратегије развоја правосуђа за период 2019-2024. године.

Објављен радни текст Националне стратегије развоја правосуђа за период 2019-2024. године
Објављен радни текст Националне стратегије развоја правосуђа за период 2019-2024. године - Извор: Фото-архив Правосудне академије

Имајући у виду да су у претходном периоду учињени бројни реформски кораци у области правосуђа у циљу даљег јачања владавине права, Министарство правде указује да је доношење нове стратегије корак који је потребно испунити у даљем процесу европских интеграција и испуњавања прелазних мерила дефинисаних у поглављу 23.

Министарство правде подсећа да су кључни приоритети доношења нове стратегије:

  • даље јачање независности судства и самосталности тужилаштва кроз унапређени нормативни и институционални оквир;
  • даље јачање интегритета носилаца правосудних функција кроз поштовање етичких принципа, као и унапређење одговорности правосудног система кроз јачање механизма одговорности судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца.
  • Приоритет је и даље подизање квалитета правосудног система јачањем стручности и оспособљености носилаца правосудних функција и запослених у правосуђу.

Такође, нова стратегија важна је ради даљег подизања нивоа ефикасности правосудног система кроз анализу и прилагођавање правосудне мреже, смањење укупног броја нерешених предмета и спречавање настанка додатних старих предмета, као и због развијања ИТ система у правосуђу са циљем постизања модерног е-правосуђа.

Приоритет нове стратегије јесте и подизање степена поверења јавности у рад правосуђа кроз доступност правосудних институција и континуирану транспарентност њиховог рада, што подразумева бољу функционалност интернет страница правосудних институција.

 
Чланови радне групе који су израдили радни текст, били су представници свих релевантних правосудних институција и организација, као и струковних удружења – из Врховног касационог суда, Републичког јавног тужилаштва, Државног већа тужилаца, адвокатуре, Правосудне академије, јавнобележничке коморе, Друштва судија Србије, Удружења тужилаца Србије, Удружења судија и тужилаца, као и Коморе извршитеља.

Допринос изради радног текста Националне стратегије дали су угледни национални стручњаци који су били ангажовани од стране УСАИД-овог пројекта „Владавина права".

Радни текст Националне стратегије развоја правосуђа за период 2019-2024. године - Мај, 2019

<