<

Обраћање заменице директора Правосудне академије на јавној расправи о првом нацрту Акционог плана за Поглавље 23

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Директор и заменица директора Правосудне академије, Ненад Вујић и Мајда Кршикапа присуствовали су данас првој јавној расправи о првом Нацрту ревидираног Акционог плана за Поглавље 23.

Мајда Кршикапа приликом представљање првог Нацрта ревидираног Акционог плана за Поглавље 23

Мајда Кршикапа приликом представљање првог Нацрта ревидираног Акционог плана за Поглавље 23 - Извор: Правосудна академија

Заменица Кршикапа је учесницима скупа представила први Нацрт ревидираног Акционог плана за Поглавље 23.

Мајда Кршикапа је истакла:

  • Управо полазећи од првог прелазног мерила да Србија треба да обезбеди делотворно, непосредно и стално праћење спровођења Акционог плана у области правосуђа и основних права кроз јак и мултидисциплинаран механизам, којим се по потреби могу активирати корективне мере, нарочито водећи рачуна о адекватности људских и финансијских ресурса, институционалном капацитету, захтевима за обуке, поштовању утврђених крајњих рокова, стварном дијалогу са цивилним друштвом и адекватном разматрању њихових предлога, Министарство правде и Преговарачка група за Поглавље 23 приступили су ревизији Акционог плана, у циљу дефинисања даљег правца најзначајнијих реформских приоритета у областима: правосуђе, борба против корупције и основна права.

 

  • Ревизија је била неопходна како би се направио преглед активности на основу којих се може јасно видети будући правац, на основу реалних процена до сада урађеног и у мери у којој је то објективно могуће у наредном периоду. Приликом ревизије, циљ нам је био да интервенције на прави начин одражавају препоруке из скрининг извештаја, сада допуњене прелазним мерилима, уважавајући све време оцене испуњености активности, кроз достављене прилоге од стране одговорних субјеката наведених у Акционом плану за Поглавље 23, као и уoчeне тeшкoће у реализацији и праћењу спровођења реализације активности.

 

  • Све активности можемо сврстати у неколико кључних група: 1) нормативно уређење и усклађивање, 2) јачање институционалних и административних капацитета институција укључених у процес, 3) унапређење вештина и компетенција кроз спровођење одговарајућих програма обука 

 

  • Процес израде НСРП 2019-2024 и процес ревизије АП 23 одвија се паралелно, што је значајно како би се њихова садржина међусобно ускладила. Акциони план за Поглавље 23 треба да буде усаглашен са мерама из националних стратешких докумената и обрнуто. То су документа која се прожимају, која треба сагледавати као целину и тако их испуњавати.
 

<