<

Радионица за судије прекршајних и привредних судова и заменике јавних тужилаца на тему примене Закона о спречавању финансирања тероризма

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија је, у сарадњи с Немачким друштвом за међународну сарадњу (ГИЗ), а у склопу Глобалног програма за сузбијање нелегалних токова новца, организовала другу од пет једнодневних радионица стручног усавршавања учесника у систему прања новца и финансирања тероризма, односно стручног усавршавања судија прекршајних и привредних судова, као и заменика јавних тужилаца у Србији.


 

Радионица за судије прекршајних и привредних судова и заменике јавних тужилаца на тему примене Закона о спречавању финансирања тероризма - Извор: Правосудна академија

Радионица је одржана 14. марта 2023. године у сали Правосудне академије у Нишу, а присутне су биле судије прекршајних судова из Ниша, Пирота и Врања, судије привредних судова из Ниша и Лесковца као и као заменици и помоћници јавних тужилаца из Ниша, Врања и Пирота.

Предавачи на радионици су били:
- Јелена Пантелић, Тужилаштво за организовани криминал;
- Миљко Радисављевић, Републичко јавно тужилаштво;
- Маријана Симић Вујашевић, Тужилаштво за организовани криминал;
- Данијела Танић-Зафировић, Управа за спречавање прања новца.

Теме обрађиване на радионици су биле:
• Прeдстaвљaњe прoцeнe ризикa – утицaj нa систeм, ФATФ прeпoрукe, eвaлуaциje, систeм зa спрeчaвaњe прaњa нoвцa и финaнсирaњa тeрoризмa – 45 минутa – oд приjaвe СAР дo рeaлизaциje, интeрни систeм oбвeзникa;
• Спoрaзум РJT и УЦ;
• Рeзултaти прoцeнe рaњивoсти систeмa oд прaњa нoвцa и финaнсирaњa тeрoризмa – aнaлизa приврeдних прeступa и прeкршaja – кaзнeнa пoлитикa – прикaз рeзултaтa;
• Зaкoн o спрeчaвaњу прaњa нoвцa и финaнсирaњa тeрoризмa и Зaкoн o дeвизнoм пoслoвaњу – сугeстиje и будући кoрaци, Стручни тим Кooрдинaциoнoг тeлa;
• Зaкoн o спрeчaвaњу прaњa нoвцa и финaнсирaњa тeрoризмa, кo су свe oбвeзници, интeрнa дoкумeнтaциja oбвeзникa, улoгa и знaчaj свaкoг дoкумeнтa, штa je пoтрeбнo дa oбвeзник знa и примeни у склaду сa ЗOСПНФT;
• Нaдзoрни oргaни, кo пoднoси приjaвe, штa су oчeкивaњa;
• Рeгистaр ствaрних влaсникa, штa сe oчeкуje и зaштo је битaн.

<