<

Избор директора Агенције за спречавање корупције - пренос полагања теста

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

У складу са Законом о спречавању корупције, Правосудна академија заказала је проверу стручности и професионалног интегритета пријављених кандидата за обављање функције директора Агенције за спречавање корупције.

Тест ће се одржати 20. децембра 2022. године у Београду
Улица Теразије бр. 41 – Просторије Правосудне академије
Са почетком у 09:00 часова

На тест је позвано 6 кандидата, а рок за пријаву кандидата истекао је 14. новембра 2022. године.

Наглашавамо, да након поступка избора чланова Већа из 2021. године, према одредбама Закона о спречавању корупције, Правосудна академија сада спроводи и тестирање кандидата за избор директора Агенције за спречавање корупције, у складу са чланом 12. став 1. Закона о спречавању корупције.

 

Директан пренос полагања теста за избор директора Агенције за спречавање корупције - Извор: Јутјуб канал Правосудне академије 

 

Подсећамо, МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ, на основу члана 11. став 1. Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС”, бр. 35/19, 88/19, 11/21 ‒ аутентично тумачење, 94/21 и 14/22), расписало је ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ.

Јавни конкурс је објављен у “Службеном гласнику Републике Србије”, број 117/2022 од 26. октобра 2022. године.

 

Управни одбор Правосудне академије на седници одржаној дана 14. новембра 2022. године, донео је одлуку да се за чланове Комисије за избор директора Агенције за спречавање корупције (у даљем тексту: Агенција) именују:


1. Марко Јоцић, судија Апелационог суда у Београду
2. Др Добросав Миловановић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду и
3. Љубивоје Ђорђевић, јавни тужилац у Првом основном јавном тужилаштву

Да се за чланове Жалбене комисије за избор директора Агенције именују:


1. Катарина Манојловић Андрић, судија Врховног касационог суда
2. Ранка Вујовић, руководилац Сектора за управу, рад и јавне службе и помоћник директора Републичког секретаријата за законодавство
3. Томислав Килибарда, јавни тужилац у Апелационом јавном тужилаштву у Београду

Пријаве, поднете за јавни конкурс за избор директора Агенције за спречавање корупције, поднела су следећа лица:

  1. Дејан Дамњановић
  2. Коста Сандић
  3. Драган Сикимић
  4. Владимир Бабић
  5. Василија Броцић
  6. Горан Јевтић


Листа кандидата објављена је 12. децембра 2022. године

ПОСТУПАК ПОЛАГАЊА ТЕСТА


Тест се састоји из три дела.


• У првом делу теста оцењује се стручност кандидата, у другом делу теста оцењује се професионални интегритет кандидата за обављање функције директора Агенције, а у трећем делу теста оцењује се програм рада Агенције који кандидат представља члановима комисије. На тесту се оцењују само стручне оспособљености, знања и вештине које су одређене у програму теста који доноси министар надлежан за послове правосуђа. За први део теста кандидат може да добије највише 70 бодова, а за трећи део теста највише 30 бодова.


• Други део теста оцењује се оценама "положио" и "није положио". Кандидат који добије оцену "није положио" не може бити предложен за избор директора Агенције.


• Комисија за избор директора Агенције, у року од 15 дана од дана завршетка теста, објављује резултате теста.


Кандидат има право приговора на одлуке Комисије за избор директора Агенције у року од три дана од дана објављивања резултата теста, односно од дана одбачаја пријаве на јавни конкурс.

О приговору из става 10. овог члана одлучује Жалбена комисија у року од три дана од дана истека рока за приговор.

После спроведеног теста и окончања поступка по приговору, Комисија за избор директора Агенције доставља министру надлежном за послове правосуђа ранг листу кандидата према успеху постигнутом на тесту.

Министар надлежан за послове правосуђа дужан је да Народној скупштини предложи кандидате који су на тесту остварили најмање 80 бодова.

Ако Народна скупштина одлучи да не изабере ниједног кандидата или ако нема кандидата који су на испиту остварили најмање 80 бодова, поново се расписује јавни конкурс у року од 30 дана од дана када је Народна скупштина одлучивала, односно од дана када је утврђена ранг листа кандидата из члана 12. став 12. овог закона. 

<