<

Центар за права детета објавио видео „Можда”

Аутор: Центар за права детета
Локација: Београд

Како би скренуо пажњу јавности на положај деце која се налазе у установама за васпитање у Београду, Нишу и Књажевцу, Центар за права детета (ЦПД) израдио је видео „МОЖДА”, у оквиру пројекта „Промовисање позитивног система малолетничког правосуђа у Србији“, који спроводи у сарадњи са Републичким заводом за социјалну заштиту, уз финансијску подршку Европске комисије кроз програм „Права, једнакост и држављанство“.Центар за права детета објавио видео „Можда” - Извор: Центар за права детета
У изради видеа активно су учествовали млади из Клуба DX, при ЦПД-у, који су пренели поједине изјаве деце и младих на реализацији заводских васпитних мера забележене током спровођења десет радионица у три установе за васпитање деце и омладине у Београду, Нишу и Књажевцу. Деца и млади који изврше кривично дело често не виде да њихов живот има перспективу, нити имају животни план по изласку из установе.
Центар за права детета објавио видео „Можда” - Извор: Центар за права детета
У посебно тешком положају се налазе деца у установама за васпитање у Београду, Нишу и Књажевцу, било да су у питању кривично одговорна деца која су учинила кривична дела, кривично неодговорна деца, као и деца која нису извршила неко кривично дело, али су смештена у ове установе због занемаривања од стране родитеља или старатеља, имају изражене проблеме у понашању или вишеструке развојне проблеме и поремећаје, укључујући и поремећаје менталног здравља, те захтевају трајнију и специјализовану помоћ од стране квалификованих васпитача, психолога, педагога и стручњака сличних профила.

Услед вршења кривичних дела, деца могу бити лишена слободе, искључена из образовног система и изложена стигми заједнице што даље додатно спречава њихову реинтеграцију и ресоцијализацију. Због недовољних прилика и могућности, као у зачараном кругу, ова деца поново чине кривична дела, а то се често наставља и након пунолетства.

Управо због оваквог сплета различитих фактора ризика и изузетне рањивости ове групе деце, системи правосуђа и социјалне заштите имају кључну улогу у заштити њихових права. Ипак, деца у сукобу са законом често не добијају благовремену и индивидуализовану подршку, одговор система није увек прилагођен детету, а кршења права детета су честа.

Због тога је веома важно радити на развоју и примени иновативних, делотворних програма рада са децом у сукобу са законом који су засновани на доказима, јачати капацитете стручњака система социјалне заштите и правосуђа како би поступали у складу са принципом најбољих интереса детета, јачати мултисекторску сарадњу кроз мултидисциплинарни приступ како би се одговорило на потребе сваког детета, као и унапређивати партиципацију деце у поступцима који их се тичу, кроз информисање о њиховим правима и јачање њихових знања и капацитета.
<