<

Онлајн обука „Заштита и безбедност новинара“

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија и њени партнери са заједничког пројекта Европске уније и Савета Европе "Слобода изражавања и слобода медија у Србији (JUFREX 2)" су у 2021. години наставили са организовањем онлајн обука и промовисањем стандарда за заштиту слободе изражавања и слободе медија на националном нивоу. Прва у низу дводневна онлајн обука на тему „Заштита и безбедност новинара“ је одржана 10. и 11. маја 2021. године за носиоце правосудних функција са територије београдске апелације из судова и јавних тужилаштава из Београда, Обреновца, Младеновца и Лазаревца.


 
Извор: Правосудна академија

Кључни циљ обуке је био допринос повећању свести о положају новинара који су изложени ризику и побољшању примене правног оквира Републике Србије, нарочито у складу са Европском конвенцијом о људским правима (ЕКЉП) и другим европским стандардима који се односе на слободу изражавања. Обука је заснована на Приручнику за тренере који је развијен у оквиру пројекта JUFREX 2 и прилагођен националном контексту Србије.

Активност је организована на основу Споразума о сарадњи између Савета Европе и Правосудне академије Републике Србије, у оквиру пројекта "Слобода изражавања и слобода медија у Србији (JUFREX)", који је део заједничког програма Европске уније и Савета Европе " Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску II (2019-2022)", а који помаже корисницима пројеката у Југоисточној Европи да укладе своју праксу са стандардима Савета Европе и Европске уније у оквиру процеса проширења, где је то применљиво.

Извор: Правосудна академија

Предавачи на обуци су били:
- Гордана Комненић судија Врховног касационог суда и сертификовани тренер Савета Европе
- Александра Грбовић заменик апелационог јавног тужиоца у Београду и сертификовани тренер Савета Европе
- Радмила Јовановић заменик вишег јавног тужиоца у Београду и сертификовани тренер Савета Европе

Извор: Правосудна академија

На обуци су биле обрађиване следеће теме:
- Слобода изражавања – Основна начела; Разумевање ризика за новинаре и мере за њихово избегавање и ублажавање; Праћење (евидентирање) претњи/опасности по новинаре
- Подстицање повољног окружења за новинарство и избегавање накжњивости
- Проблеми са којима се суочавају новинари у пракси
- Новинари на раду: приступ местима и догађајима
- Новинари на раду: Заштита извора и узбуњивача; Позитивне обавезе државе
- Увод у Препоруку Комитета министара државама чланицама Савета Европе CM/Rec(2016)4, o заштити новинарства, безбедност новинара и других медијских актера
- Примена Препоруке Комитета министара државама чланицама Савета Европе CM/Rec(2016)4, o заштити новинарства, безбедност новинара и других медијских актера - радионица

<