<

Објављен Конкурс за избор кандидата за пријем на почетну обуку Х-те генерације полазника Правосудне академије

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

На основу члана 27. Закона о Правосудној академији („Сл.гласник РС“ бр.104/2009, 32/2014 - Одлукa УС РС и 106/2015) Правосудна академија у Београду расписује:

Конкурс за избор кандидата за пријем на почетну обуку

Конкурс је објављен у Сл. Гласнику бр. 70 од 2. октобра 2019. године - Извор: Правосудна академија
Конкурс је објављен у Сл. Гласнику бр. 70 од 2. октобра 2019. године - Извор: Правосудна академија

Пријава за полагање пријемног испита подноси се Правосудној академији у складу са роком назначеним у јавном огласу.

Кандидат прилаже:

  • пријаву 
  • оверену фотокопију дипломе Правног факултета,
  • оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту,
  • уверење о држављанству.

Уколико је кандидат након стицања дипломе или уверења о положеном правосудном испиту променио лично име, уз пријаву је дужан да приложи и извод из матичне књиге венчаних или решење о промени личног имена.

О датуму и месту полагања испита Академија ће обавестити кандидата на адресу коју је назначио у пријави, најкасније 10 дана пре дана почетка полагања пријемног испита, као и о новчаном износу који треба уплатити на име трошкова полагања пријемног испита .

Оквирни програм пријемног испита

Пријаве доставити лично или препоручено у року од 15 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике Србије“, бр. 70 од 02. октобра 2019. године, на адресу: Правосудна академија, Теразије 41, Београд. Уколико кандидат подноси пријаву лично, то може учинити сваког радног дана од 08:00 до 15:30 сати

<