Драган Јоцић

Председник Апелационог суда у Нишу и судија Врховног касационог суда

Судија је Врховног касационог суда од новембра 2012. године и вршилац функције председника Апелационог суда у Нишу од новембра 2017. године.

Судијску каријеру отпочео је у Општинском суду у Смедереву 1981. године, а након једанаест година наставио као судија Окружног суда у Смедереву.

У марту 2005. године је ступио на дужност судије Врховног касационог суда, где је поред поступања у предметима из редовне надлежности Врховног суда, поступао и у предметима организованог криминала.

Био је члан управног одбора пројекта „Правосуђе на темељима људских права“ чији носилац је Савет Европе у два мандата, односно до затварања пројекта.
Учешћем у многобројним студијским посетама стекао богато искуство у међународној пракси.

Објављени стручни радови:

 • „Привремене мере обезбеђења у Закону о кривичном поступку“, Билтен судске праксе Врховног суда Србије бр.4/2006
 • „Недоследност у Кривичном законику“, Удружење за кривично право и ОСЦЕ, 2008. године,
 • „Глас судства и администрације“, Билтен судске праксе Врховног суда Србије бр.1/2009,
 • „Могућа побољшања Кривичног законика“, Билтен судске праксе Врховног суда Србије бр.2/2009,
 • „Злоупотреба службеног положаја и положаја одговорног лица“, Билтен судске праксе Врховног касационог суда бр.2/2013
 • „Забрана ублажавања казне“, Билтен судске праксе Апелационог суда у Нишу бр.1/2013
 • „Злоупотреба положаја службеног и одговорног лица“, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу 2013. године,
 • „Трговина утицајем“, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу 2014. године,
 • „Кршење закона од стране судије, судије поротника, јавног тужиоца и његовог заменика“, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу 2015. године,
 • „Прилог јавној расправи о предложеним изменама и допунама КЗ“ Билтен Врховног касационог суда 2/2015,
 • „Повреда начела законитости као последица ограниченог поступања другостепених судова“ Билтен Врховног касационог суда 2/2017