Јавне набавке у 2020. години

„Јавна набавка је прибављање добара и услуга или уступање извођења јавних радова од стране државног органа, организације, установе или других правних лица који се, у смислу овог закона, сматрају наручиоцима, на начин и под условима прописаним овим Законом.“

Законом о јавним набавкама, уређује се планирање јавних набавки, услови, начин и поступак јавне набавке; регулише централизација јавних набавки; уређује јавна набавка у области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга и у области одбране и безбедности; одређује начин евидентирања података о јавним набавкама; одређују послови, начин рада и облик организовања Управе за јавне набавке и Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки; одређује начин заштите права у поступцима јавних набавки и у другим случајевима у складу са законом; уређују и друга питања од значаја за јавне набавке.

Правосудна академија, у складу са Законом о Правосудној академији, као државни орган, дужна је да поштује актуелни Закон о јавним набавкама, односно Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама.

Јавне набавке мале вредности


Услуге превођења ЈНМВ 1/2020 [Отворена]
21.02.2020.

Позив за подношење понуде - 21. фебруар, 2020. године
Конкурсна документација - 21. фебруар, 2020. године
Одлука о додели уговора - 16. март 2020. године 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 23. март 2020.
Обавештење о закљученом уговору