Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Niš

Pravosudna akademija u saradnji sa Misijom OEBS organizuje prvi ciklus osnovne obuke na temu „Ekološko pravo“ u Nišu.  Ova obuka se sastoji iz četiri dela, a namenjena je sudijama i sudijskim pomoćnicima privrednih sudova u Nišu, Zaječaru i Leskovcu, kao i zamenicima osnovnog javnog tužioca sa tih područja koji postupaju u ovoj materiji. 

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Niš

U Apelacionom sudu u Nišu, dana 7. oktobra 2019. godine u organizaciji Pravosudne akademije, a uz podršku USAID projekta vladavine pravaMinistarstva pravde Republike Srbije, održana je obuka povodom izmena i dopuna Zakona o izvršenju i obezbeđenju koji počinje da se primenjuje 1. januara 2020. godine. Obuci su prisustvovale sudije privrednih, viših i osnovnih sudova sa teritorije niške apelacije, kao i javni izvršitelji.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja, danas je u organizaciji Pravosudne akademije, uz podršku USAID projekta Vladavine prava i Ministarstva pravde Republike Srbije, održana prva od deset predviđenih obuka namenjenih sudijama i javnim izvršiteljima, povodom izmenjenog pravnog okvira u oblasti izvršenja i obezbeđenja koji počinje da se primenjuje  1. januara 2020. godine.

Nacionalna mreža sudija i tužilaca za primenu standarda Evropskog suda za ljudska prava u Republici Srbiji


Pravosudna akademija je u okviru projekta“ Podrška Evropske unije jačanju kapaciteta Pravosudne akademije“ , 21.11.2017. godine godine, objavila javni poziv sudijama i tužiocima za imenovanje članova Nacionalne mreže.

Nacionalna mreža je osnovana u sastavu od trideset i jednog sudije i tužioca, a u cilju primene evropskih standarda sudske zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji.

Osnivanje ovakve vrste Mreže, značajno je za širenje prakseEvropskog suda za ljudska prava u Strazburu ( ESLJP) koji je osnovan sa ciljem da štiti prava i slobode koje se garantujuKonvencijom o ljudskim pravima

Nacionalna mreža, doprinosi jačanju zaštite ljudskih prava, olakšava razmenu informacija o sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, doprinosi zajedničkom razumevanju značaja primene najviših standarda ljudskih prava, čini je dostupnom sudijama i tužiocima i omogućava da se nosioci pravosudnih funkcija aktivno uključe u programe obuke Pravosudne akademije, koja ključno doprinosi promociji uloge i značaja Nacionalne mreže.

Подршка ЕУ Правосудној академији

Ciljevi osnivanja Nacionalne mreže:

 • primena EU standarda sudske zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji;
 • obezbeđivanje olakšanog pristupa sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu;
 • unapređivanje i usklađivanje sudske prakse u sudovima RS sa evropskim standardima;
 • obezbeđivanje olakšane razmene informacija sudija i tužilaca o sudskoj praksi suda u Strazburu;
 • jačanje zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji;
 • jačanje i učvršćivanje međunarodne saradnje i komunikacije između sudija i tužilaca

Aktivnosti Nacionalne mreže za primenu evropskih standarda sudske zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji:

 • Članovi Nacionalne mreže

  O izboru članova Nacionalne mreže, koja je konstituisana 24.januara 2018. godine,
  odlučivala je komisija sastavljena od predstavnika: Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužilaca i Programskog saveta Pravosudne akademije:

  Imenovani članovi Nacionalne mreže za primenu evropskih standarda sudske zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji:

  1. Aleksandra Leković, sudija, Viši sud u Beogradu, građansko pravo
  2. Ana Lukić Vidojković, sudija, Viši sud u Nišu, građansko pravo
  3. Ana Stamenić, sudija, Viši sud u Novom Sadu, krivično pravo
  4. Biljana Lepotić, sudija, Osnovni sud u Novom Sadu, građansko pravo
  5. Biljana Nikolić, sudija, Apelacioni sud u Kragujevcu, građansko pravo
  6. Borivoje Gajić, sudija, Apelacioni sud u Novom Sadu, građansko pravo
  7. Vesna Filipović, sudija, Apelacioni sud u Beogradu, građansko pravo
  8. Gordana Veljović, sudija, Apelacioni sud u Kragujevcu, građansko pravo
  9. Danijela Dukić, sudija, Privredni apelacioni sud, privredno pravo *KOORDINATOR
  10. Dragana Marčetić, sudija, Viši sud u Beogradu, građansko pravo
  11. Dušan Dakić, sudija, Osnovni sud u Novom Sadu, građansko pravo
  12. Ivana Marković Radojević, sudija, Viši sud u Beogradu, građansko pravo, *KOORDINATOR
  13. Ivana Milovanović, sudija, Osnovni sud u Nišu, krivično pravo
  14. Ivana Pavlović, sudija, Privredni apelacioni sud, privredno pravo
  15. Ivana Ramić, sudija, Viši sud u Beogradu, krivično pravo
  16. Jelena Stevanović, sudija, Apelacioni sud u Beogradu, građansko pravo
  17. Milica Zlatković, sudija, Apelacioni sud u Nišu, građansko pravo
  18. Mr Milka Gajinov, sudija, Osnovni sud u Novom Sadu, građansko pravo
  19. Nebojša Đuričić, sudija, Drugi osnovni sud u Beogradu, građansko pravo
  20. Tanja Pavlović Nedeljković, sudija, Apelacioni sud u Kragujevcu, građansko pravo *ZAMENIK KOORDINATORA
  21. Tatjana Todorović, sudija, Privredni sud u Kragujevcu, privredno pravo
  22. Snežana Marjanović, sudija, Viši sud u Beogradu, građansko pravo
  23. Sonja Simonović Stojanović, sudija, Apelacioni sud u Nišu, građansko pravo
  24. Biljana Silađi, zamenik javnog tužioca, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, krivično pravo
  25. Zorica Grujin, zamenik javnog tužioca, Osnovno javno tužilaštvo u Vršcu, krivično pravo
  26. Jasmina Krštenić, zamenik javnog tužioca, Osnovno javno tužilaštvo u Lazarevcu, krivično pravo *KOORDINATOR
  27. Mr Jasmina Stanković, zamenik javnog tužioca, Apelaciono javno tužilaštvo u Beogradu, upućena u RJT - krivično pravo
  28. Leposava Vujanović Porubović, zamenik javnog tužioca, Više javno tužilaštvo u Beogradu, krivično pravo
  29. Olivera Pejak Prokeš, sudija, Apelacioni sud u Novom Sadu, građansko pravo *KOORDINATOR
  30. Sanja Kostić, sudija, Viši sud u Nišu, građansko pravo
  31. Snežana Marić, sudija, Privredni apelacioni sud, privredno pravo
 • Sastanci Nacionalne mreže

  Prvi sastanak Nacionalne mreže - 24 - 25. januar, 2018. godine

  Drugi sastanak Nacionalne mreže - 4. maj, 2018. godine

  Treći sastanak Nacionalne mreže - 8. jun, 2018. godine

  Četvrti sastanak Nacionalne mreže - 24. maj, 2019. godine

  Peti sastanak Nacionalne mreže - 26. septembar, 2019. godine

   


  Galerija fotografija sa 5. sastanka Nacionalne mreže u kancelariji Saveta Evrope u Beogradu 

  Šesti sastanak Nacionalne mreže - 26. novembar, 2019. godine

   


  Galerija fotografija sa 6. sastanka Nacionalne mreže u kancelariji Saveta Evrope u Beogradu

 • Seminari

  Prvi seminar Nacionalne mreže - 25. i 26. oktobar, 2018. godine

   

  Galerija fotografija sa prvog seminara - Izvor: Pravosudna akademija

   

  Drugi seminar Nacionalne mreže - 26. i 27. novembar, 2018. godine

   

  Galerija fotografija sa drugog seminara - Izvor: Pravosudna akademija

 • Studijske posete

  Studijska poseta 1

  U martu 2018. godine na inicijativu Pravosudne akademije, za članove Nacionalne mreže je uz podršku British Council-a, organizovana studijska poseta Strazburu.

  Galerija fotografija sa prve studijske posete Strazburu u martu 2018. godine

   

  Studijska poseta 2

  U aprilu 2019. godine na inicijativu Pravosudne akademije, za članove Nacionalne mreže je uz podršku Saveta Evrope, organizovana druga studijska poseta Strazburu.

  Veliko veće ESLjP - 24.04.2019.
  Veliko veće ESLjP - 24.04.2019.

  Galerija fotografija sa druge studijske posete Strazburu u aprilu 2019. godine

 • Podrška Nacionalnoj mreži

  Aktivnosti Nacionalne mreže sudija i tužilaca za primenu standarda evropskog suda za ljudska prava u Republici Srbiji su realizovane uz podršku međunarodnih organizacija:

  British Council je međunarodna organizacija za kulturne odnose iz Velike Britanije. Otvara međunarodne prilike za ljude iz Velike Britanije, ali i iz drugih zemalja i gradi poverenje između njih širom sveta. Gradeći kulturne i druge uticaje, smatraju se vodećom svetskom organizacijom za kulturne odnose. Kulturni odnosi su komponenta međunarodnih odnosa koji se fokusiraju na povezivanje ljudi, ali i uspostavljanje veza između političkih predstavnika i građana, kao i među političkim predstavnicima različitih zemalja međusobno.

   

  IPA 2012 – projekat Podrška Evropske unije Pravosudnoj akademiji, je koncipiran tako da odgovara potrebama tehničke stručnosti kako bi odgovorio na izazove koji proizilaze iz obaveze da se u potpunosti sprovede Evropska konvencija o ljudskim pravima, kao i iz procesa pregovora o pristupanju EU. Cilj projekta je da se pruži podrška i unaprede obrazovne aktivnosti i nove strukture u okviru Pravosudne akademije i time doprinese uspostavljanju doslednog pravosudnog sistema u Republici Srbiji. Rezultati projekta jesu raznovrsni:

  • olakšan pristup sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava sa ciljem da se unapredi i ujednači sudska praksa u sudovima Republike Srbije i usklađivanje sa EU standardima
  • unapređene obrazovne aktivnosti Pravosudne akademije u cilju jačanja efikasnosti i delotvornosti pravosudnih obuka
  • unapređeno funkcionisanje novih struktura u okviru novih nadležnosti Pravosudne akademije

   

  Savet Evrope je regionalna međunarodna organizacija evropskih zemalja, sa sedištem u Strazburu. Republika Srbija članica je Saveta Evrope od 2003. godine, s tim što je Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda ratifikovana 4. marta 2004. godine, od kada i predstavlja deo unutrašnjeg pravnog poretka RS. Evropski sud za ljudska prava razvio je praksu kroz svoje tumačenje odredaba Konvencije, te se pravo Konvencije i ne može primeniti bez poznavanja sudske prakse tog Suda. Osnovni ciljevi Saveta Evrope su zaštita ljudskih prava, unapređenje demokratije i vladavine prava. Brojni reformski procesi u našoj zemlji odvijaju se u saradnji i uz pomoć SE, pre svega u domenu pravnog i institucionalnog uređenja države, sprovođenju reformi u pravosuđu i drugim oblastima u kojima je SE, na osnovu svog mandata, aktivan. Imajući u vidu osnovnu svrhu Saveta Evrope – promocija osnovnih ljudkih prava i sloboda i promocija demokratije, potpuno je opravdano što će rad Nacionalne mreže za primenu standarda Evropskog suda za ljudska prava u Republici Srbiji u narednom periodu najviše podržavati upravo ova organizacija.

 • Baze sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu

  Baza sudskih presuda Evropskog suda za ljudska prava na srpskom jeziku e-Case

  е Case - baza sudskih presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu na srpskom jeziku, koja na pregledan način približava korisnicima suštinu pristupa Evropskom sudu za ljudska prava i omogućava jednostavnu analizu presuda i sudske prakse ESLjP;

  Cross-reference - baza unakrsnih veza između članova EKLjP i nacionalnog zakonodavstva, sistem za unakrsno povezivanje domaćeg zakonodavstva s odgovarajućim članom Evropske konvencije o ljudskim pravima, koji omogućava da pretraga počne od relevantnih članova nacionalnog zakonodavstva.

  Aplikacije e-Case i Cross-reference treba da pomognu i približe konvencijske standarde sudijama u toku suđenja i da omoguće da se nosioci pravosudnih funkcija što lakše snalaze u dostupnim izvorima prakse Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

  U okviru projekta EU izrađen je i Praktičan vodič za primenu Evropske konvencije u Republici Srbiji čija je svrha da na jednom mestu objedini dostupne izvore sudske prakse ESLjP, na osnovu kojih će pravosudni organi steći mogućnost da brzo i jednostavno dođu do informacija koje su im potrebne, kako bi prilikom primene domaćeg zakonodavstva pružili efikasnu zaštitu ljudskih prava.

  „Praktičan vodič za primenu Evropske konvencije u RS “ možete pogledati i preuzeti sa ovog linka

  Pravosuna akademija će periodično ažurirati „Praktičan vodič za primenu Evropske konvencije“u cilju obezbeđivanja pravovremenih informacija korisnicima svojih usluga.

 • Predstavljanje Nacionalne mreže u sudovima i tužilaštvima RS

  Galerija fotografija sa održanog skupa Nacionalne mreže u Palati pravde u Zrenjaninu - Izvor: Pravosudna akademija

   

  Video izjava šefa kancelarije Saveta Evrope u Beogradu Tobijasa Flesenkempera povodom održanog skupa Nacionalne mreže u Palati pravde u Zrenjaninu

 • Druge aktivnosti Nacionalne mreže

  Onlajn - HELP kurs Saveta Evrope na temu: Borba protiv trgovine ljudima i zaštita žrtava trgovine ljudima

  Galerija fotografija sa onlajn kursa Saveta Evrope - Borba protiv trgovine ljudima i zaštita žrtava trgovine ljudima - Izvor: Pravosudna akademija

  Završetak onlajn - HELP kursa Saveta Evrope na temu: Borba protiv trgovine ljudima i zaštita žrtava trgovine ljudima - Izvor: Pravosudna akademija

 • Kontakt

   

  Za dodatne informacije u vezi rada Nacionalne mreže sudija i tužilaca za primenu  standarda Evrospkog suda za ljudska prava u Republici Srbiji, možete se obratiti elektronskom poštom na adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili putem telefona: +381 64 869 0296

  Kontakt podaci za uvoz u telefon
  Podaci za uvoz kontakta u telefonski imenik
  QR Code skener možete preuzeti ovde

Cross-refference

e-Akademija  - skup aplikacija Pravosudne akademije


Cross-refference

Cross Reference  - povezuje odredbe nacionalnih propisa sa relevantnim odredbama Evropske konvencije o ljudskim pravimaCross-refference

 e-Case - Baza sudskih presuda Evropskog suda za ljudska prava na srpskom jeziku


Važni linkovi


Predstavljanje Nacionalne mreže


Nazad

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Niš

Pravosudna akademija je 24. maja 2019. godine, po redovnom programu za stručno usavršavanje sudija i sudijskih pomoćnika privrednih sudova, organizovala seminar na temu „Nedopustivost izvršenja“.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Niš

Pravosudna akademija je 24. maja 2019. godine, po redovnom programu za stručno usavršavanje sudija i sudijskih pomoćnika privrednih sudova, organizovala seminar na temu „Nedopustivost izvršenja“.