Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Miloš Sekulić

Korisnik početne obuke VI generacije i član Programskog saveta

Miloš Sekulić, Korisnik početne obuke VI generacije i član Programskog saveta
 • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 • linkedin

Nazad

Obrazovanje:

 • Završio je osnovne studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu sa prosečnom ocenom 9.84, opšti smer, u roku 25.09.2012. godine.
 • Završio je master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu sa prosečnom ocenom 10.00, opšti smer, u roku 30.09.2013. godine. Odbranio master rad na temu „Međunarodnopravni standardi zaštite stranih ulaganja“.
 • Školske godine 2016/2017 upisao je doktorske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, smer privatno pravo. Trenutno je doktorand na drugoj godini studija.

Radno iskustvo:

 • Dana 06.08.2013. godine primljen je u radni odnos na radno mesto sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Novom Sadu. Kao sudijski pripravnik je počeo da radi dana 18.10.2013. godine i na ovom radnom mestu ostao je do sporazumnog prestanka radnog odnosa dana 31.01.2016. godine. Tokom pripravničkog staža radio je u parničnom i krivičnom odeljenju suda.
 • Dana 26.06.2015. godine položio pravosudni ispit sa opštim uspehom „položio vrlo dobro“.
 • Počev od dana 01.02.2016. godine zaposlen je kao korisnik početne obuke Pravosudne akademije, u kom svojstvu je i dalje.
 • Prošao je obuku u pravosudnim organima u Novom Sadu, i to Osnovnom sudu u Novom Sadu, Prekršajnom sudu u Novom Sadu i Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu.
 • Dana 06.07.2018. godine položio je završni ispit na Pravosudnoj akademiji sa ocenom 5.
 • Nakon položenog završnog ispita, bio je raspoređen da radi u parničnom odeljenju Višeg suda u Novom Sadu, a sada je raspoređen u parničnom odeljenju Osnovnog suda u Novom Sadu.

Stručno usavršavanje tokom rada

 • Učestvovao je na više seminara u organizaciji Pravosudne akademije.
 • Tokom 2.-15. septembra 2018. godine bio je učesnik škole prava „Straniak Academy for Democracy and Human Rights“ („Stranijak akademija za demokratiju i ljudska prava“) koja je održana u Sarandi, Republika Albanija.
 • Tokom 19.-21. oktobra 2018. godine bio je učesnik stručnog seminara „Security, Political and Legal Challenges of the Modern World“ („Bezbednosni, politički i pravni izazovi u savremenom svetu“) koji je održan u Bitolju, Republika Severna Makedonija.

Naučni rad

 • Autor je originalnog naučnog rada ,,Development Risks – Definition Under European Union Law and Justification for Implementation in Serbian Law“ („Razvojni rizici – određenje u pravu Evropske unije i opravdanost implementacije u srpsko pravo“) koji je objavljen u „Zborniku radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu“ br. 2/2018.
 • Koautor je originalnog naučnog rada „A New Function of Personal Data in the Light of Digital Content Directive“ („Nova funkcija podataka o ličnosti u svetlu Direktive o isporuci digitalnog sadržaja“) koji je objavljen u „Zborniku radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu“ br. 3/2019.
 • Autor je predlednog naučnog rada „Different Concepts of Strict Liability: Draft Common Frame of Reference and Principles of European Tort Law“ („Različiti koncepti objektivne odgovornosti: Nacrt okvirnih pravila i Načela evropskog odštetnog prava kao uzori za srpsko pravo“) koji je objavljen u časopisu „Pravni zapisi“ br. 2/2019.
 • Učestvovao je na međunarodnoj naučnoj konferenciji “EU and Member States – legal and economic issues“ („Evropska unija i države članice – pravni i ekonomski problemi“) koja je održana u Osijeku, Republika Hrvatska, u periodu 06.-07.06.2019. godine, gde je izložio naučni rad „Strict Liability in the Serbian Law and Significant Development Projects for the Harmonization of Civil Law in the European Union” („Objektivna odgovornost u srpskom pravu i značajnijim razvojnim projektima za harmonizaciju građanskog prava u Evropskoj uniji“).
 • Učestvovao je na međunarodnoj naučnoj konferenciji „Legal Tradition and New Legal Challenges“ („Pravna tradicija i novi pravni izazovi“) koja je održana u Novom Sadu, u periodu 03.-04.10.2019. godine, gde je izložio naučni rad „Personal Data in the Context of the Digital Content Directive“ („Podaci o ličnosti u kontekstu Direktive o isporuci digitalnog sadržaja“)
Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Na osnovu Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", broj 31/20) i Uredbe o organizovanju rada poslodavca za vreme vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", broj 31/20) direktor Pravosudne akademije dana 17.03.2020. godine, doneo je odluku o radu zaposlenih u Pravosudnoj akademiji

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Obaveštavamo kandidate koji su se prijavili na "Кonkurs za prijem XI generacije korisnika početne obuke Pravosudne akademije“, da je Upravni odbor Pravosudne akademije, na sednici održanoj 06.11.2020. godine, jednoglasno usvojio predlog direktora Pravosudne akademije Nenada Vujića o odlaganju održavanja prijemnog ispita za prijem korisnika početne obuke XI generacije do marta 2021. godine, usled nepovoljne epidemiološke situacije.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Pravosudna akademija je 03. aprila 2019. godine, u svojim prostorijama u Beogradu, organizovala prijem devete generacije korisnika početne obuke radi potpisivanja ugovora.

Završni ispit VIII generacije

Završni ispit, definisan je Zakonom o Pravosudnoj akademiji, i to članovima Zakona od 37 do 40.

Pravosudna akademija, u svojim prostorijama u Beogradu, u periodu od 29. juna do 01. jula, 2020. godine, organizuje završni ispit osme generacije korisnika početne obuke.

Po završetku početne obuke, korisnici početne obuke polažu završni ispit, na kome se proveravaju isključivo praktična znanja i sposobnosti stečena na početnoj obuci, i to, za obavljanje posla:

 • sudije prekršajnog suda, 
 • osnovnog suda i
 • zamenika javnog tužioca u osnovnom tužilaštvu.
Završni ispit se polaže pred komisijom od pet članova, od kojih su tri člana sudije, a dva tužioci.

Raspored polaganja kandidata po danima

Petočlanu komisiju čine:

Ocenjivaće kandidate ocenama od 1 do 5 sa posebnim osvrtom na sledeće kriterijume:

- upravljanje postupkom,
- pravna argumentacija i
- opšti utisak izlagača

Korisnik početne obuke, koji na završnom ispitu dobije ocenu 1, smatra se da nije završio početnu obuku.

Program i način polaganja završnog ispita bliže se uređuje pravilnikom.

Prosečna ocena korisnika obuke osme generacije, bila je ...


Spisak kandidata koji polažu završni ispit VIII generacije

 1. Iva Panić
 2. Sara Resimić
 3. Dejan Gašić
 4. Stefan Cvejić
 5. Marta Radošević
 6. Milica Goravica
 7. Marija Skoko
 8. Danilo Babić
 9. Vojislav Milićević
 10. Emir Bećirović
 11. Nikola Arsić
 12. Danilo Lepović
 13. Bogdan LjubisavLjević
 14. Đorđe Đelić
 15. Ana Gojgić
 16. Jelena Veselinović
 17. Aleksandra Rajnović
 18. Velibor Vojvodić
 19. Kristina Tadić
 20. Jelena Mitrović
 21. Ljiljana Stanojković
 22. Bojana Tasić
 23. Olivera Mladenović

Pravosudna akademija, u svojim prostorijama u Beogradu, u periodu od 29. juna, do 01. jula 2020. godine, organizovala je završni ispit osme generacije korisnika početne obuke.


Treći dan završnog ispita 8. generacije – 01.07.2020. snimak polaganja od 09:00 do 13:30


Drugi dan završnog ispita 8. generacije – 30.06.2020. snimak polaganja od 09:00 do 13:30


Prvi dan završnog ispita 8. generacije – 29.06.2020. snimak polaganja od 09:00 do 17:00
Snimci polaganja završnog ispita osme generacije korisnika po danima

Prvi dan završnog ispita 8. generacije – 29.06.2020. snimak polaganja od 09:00 do 17:00


Drugi dan završnog ispita 8. generacije – 30.06.2020. snimak polaganja od 09:00 do 13:30


Treći dan završnog ispita 8. generacije – 01.07.2020. snimak polaganja od 09:00 do 13:30