Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Kragujevac

Pravosudna akademija je 5. marta u Кragujevcu, u hotelu Кragujevac, organizovala obuku pod nazivom „Osnovne komunikacijske veštine, obuka za odnose sa javnošću - obuka za portparole".

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Kragujevac
Pravosudna akademija je 5. marta u Кragujevcu, u hotelu Кragujevac, organizovala obuku pod nazivom „Osnovne komunikacijske veštine, obuka za odnose sa javnošću - obuka za portparole".
 
 
 
Osnovne komunikacijske veštine - Izvor: Pravosudna akademija
 
Treningu su prisustvovali predsednici, portparoli i sekretari privrednih i prekršajnih sudova sa teritorije kragujevačke apelacije.
Teme koje su obrađene su bile:
 • Predstavljanje programa i ciljeva obuke
 • Osnovni ciljevi komunikacije, ciljne grupe, poruka i publika
 • Verbalna/neverbalna komunikacija – Javni nastup
 • Pojedinačni javni nastup

Predavač na ovoj obuci bila je Mirjana Golubović načelnik odeljenja za posebna znanja i veštine Pravosudne akademije.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Pravosudna akademija je 7. marta u Beogradu, u prostorijama Pravosudne akademije, organizovala obuku pod nazivom „Osnovne komunikacijske veštine, obuka za odnose sa javnošću - obuka za portparole".

Pravosudna akademija je 7. marta u Beogradu, u prostorijama Pravosudne akademije, organizovala obuku pod nazivom „Osnovne komunikacijske veštine, obuka za odnose sa javnošću - obuka za portparole".
 
 
Osnovne komunikacijske veštine - Izvor: Pravosudna akademija
 
Treningu su prisustvovali predsednici, portparoli i sekretari sudova sa teritorije sve četiri apelacije.
Teme koje su obrađene su bile:
 • Predstavljanje programa i ciljeva obuke
 • Osnovni ciljevi komunikacije, ciljne grupe, poruka i publika
 • Verbalna/neverbalna komunikacija – Javni nastup
 • Pojedinačni javni nastup

Predavač na ovoj obuci bila je Mirjana Golubović načelnik odeljenja za posebna znanja i veštine Pravosudne akademije.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Pravosudna akademija je 8. marta u Beogradu, u prostorijama Pravosudne akademije, organizovala obuku pod nazivom „Osnovne komunikacijske veštine, obuka za odnose sa javnošću - obuka za portparole".

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd
Pravosudna akademija je 8. marta u Beogradu, u prostorijama Pravosudne akademije, organizovala obuku pod nazivom „Osnovne komunikacijske veštine, obuka za odnose sa javnošću - obuka za portparole".
 
 
 
Osnovne komunikacijske veštine - Izvor: Pravosudna akademija
 
Treningu su prisustvovali novoizabrani portparoli javnih tužilaštava sa teritorije sve četiri apelacije.
Teme koje su obrađene su bile:
 • Predstavljanje programa i ciljeva obuke
 • Osnovni ciljevi komunikacije, ciljne grupe, poruka i publika
 • Verbalna/neverbalna komunikacija – Javni nastup
 • Pojedinačni javni nastup

Predavač na ovoj obuci bila je Mirjana Golubović načelnik odeljenja za posebna znanja i veštine Pravosudne akademije.

 
Author: Judicial Academy
Location: Kragujevac

On 5 March, in Kragujevac, in Kragujevac Hotel, the Judicial Academy provided the training course entitled „Basic communication skills, training in public relations – training for PR officers".

Author: Judicial Academy
Location: Kragujevac
On 5 March, in Kragujevac, in Kragujevac Hotel, the Judicial Academy provided the training course entitled „Basic communication skills, training in public relations – training for PR officers".
 
 
Basic communication skills - Source: Judicial Academy
 
The Training was attended by the presidents, PR officers, and secretaries of the commercial and misdemeanour courts from the territory of the Kragujevac appellate jurisdiction.
The topics that were covered were:
 • Presentation of the programme and the objective of the training
 • Basic objectives of communication, target groups, the message and the audience
 • Verbal/non-verbal communication – Public appearance
 • Individual public appearance

The lecturer within this training was Mirjana Golubović, the Head of the Department for Special Knowledge and Skills of the Judicial Academy.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Pravosudna akademija u saradnji sa Mehanizmom tužilaštva UN (Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove), organizovala je petodnevnu obuku, u periodu od 8. do 12. aprila 2019. Godine pod nazivom: “Praktična obuka o istraživanju i krivičnom gonjenju seksualnog nasilja vezanog za sukobe kao međunarodnog zločina”. Obuka je održana u hotelu Moskva u Beogradu.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Novi Sad

Pravosudna akademija je u saradnji sa Ministarstvom pravde 19. novembra 2019. godine u Novom Sadu organizovala seminar na temu: ”Besplatna pravna pomoć”.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Pravosudna akademija je u saradnji sa Ministarstvom pravde 3. decembra 2019. godine organizovala seminar na temu: ”Besplatna pravna pomoć”. Seminar je organizovan za predstavnike lokalne samouprave sa područja Beograda.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Pravosudna akademija je u saradnji sa Ministarstvom pravde 16. decembra 2019. godine organizovala seminar na temu: ”Besplatna pravna pomoć”. Seminar je organizovan za predstavnike lokalne samouprave sa područja Beograda.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd
Pravosudna akademija je u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine - Grupom za sprovođenje CITES Кonvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore organizovala jednodnevnu obuku 11. marta 2019. u Beogradu.

CITES Кonvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore - Izvor: Pravosudna akademija
 
Obuka je bila predviđena za osnovne javne tužioce, njihove zamenike sa područja Beograda i Novog Sada i policijske službenike koji su nadležni za ekološka krivična dela i zaštitu životne sredine.
Predavanje i radionica su trajali oko 4 sata.
Tokom ove obuke učesnici su upoznati sa svim relevatnim ilegalnim tokovima trgovine divljim vrstama, metodama krijumčaranja, istragama vezanim za kriminalne aktivnosti nad divljim vrstama i ilegalnu trgovinu, kao i primerima dobre i loše prakse iz Srbije i inostranstva.
Predavač na ovoj obuci je bio Pavle Jovanović rukovodilac Grupe za sprovođenje CITES Кonvencije Ministarstva za zaštitu životne sredine.