Author: Judicial Academy
Location: Ečka
The teams from the Judicial Academy and the EU for Serbia – Support to the High Court of Cassation Project organized a two-day workshop in Ečka for the representatives of mediation info-services from two dozen of courts from the territory of entire Serbia.
 
 
Efficient work of Info-Services for Mediation in Courts - Source: Judicial Academy
During the first day of the workshop, the representatives of info-services presented the results of their work and good practice, and on the second day lectures on the following topics were given:
  • Organizing the work of an Info-Service
  • Procedures and forms used in Info-Services
  • Internal and external coordination
  • Promotion of the Info-Services for mediation

The lecturers on this training were: Nebojša Đuričić, the Second Basic Court judge, Sanja Kostić, a High Court judge in Niš, Milica Zlatković, an Appellate CourtJudge in Niš and Mirjana Golubović, Head of the Department for Specialized Knowledge and Skills at the Judicial Academy.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Ečka
Timovi Pravosudne akademije i projekta EU za Srbiju - „Podrška Vrhovnom kasacionom sudu“, organizovali su dvodnevnu radionicu u Ečkoj za pripadnike info-službi za medijaciju iz dvadesetak sudova sa područja cele Srbije.
 
 
Efikasan rad info-službi za medijaciju u sudovima - Izvor: Pravosudna akademija
Prvog dana radionice, predstavnici info-službi su predstavili rezultate rada i dobru praksu, a drugog dana su održana predavanja na sledeće teme:
  • Organizacija rada info-službe
  • Procedure i formulari koji se koriste u info-službama
  • Interna i eksterna koordinacija
  • Promocija info-službi za medijaciju

Predavači na ovoj obuci su bili: Nebojša Đuričić sudija Drugog osnovnog suda Beograd, Sanja Кostić sudija Višeg suda u Nišu, Milica Zlatković sudija Apelacionog suda u Nišu i Mirjana Golubović načelnik odeljenja za posebna znanja i veštine Pravosudne akademije.