Biblioteka digitalnih sadržaja


Građansko pravo

Priručnik za postupanje stručnjaka u radu sa decom u građanskim sudskim postupcima - Autori: Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji, Ljubica Milutinović, sudija Vrhovnog kasacionog suda, Prof. dr Jelena Arsić, Prof. dr Uroš Novaković

U saradnji sa Unicefom, štampani priručnik biće dostavljen svim osnovnim sudovima u Republici Srbiji.

 

Snimak predavanja „Najbolјi interes deteta u standardima UN i praksi Evropskog suda za lјudska prava – Prof. Dr. Uroš Novaković – Pravni fakultet UB

Priručnik za primenu zakona o parničnom postupku - Tatjana Pavlović Nedeljković, Snežana Marjanović, Dragana Marčetić, Nebojša Đuričić, Zorica Banković, Milanka Pjevović

Novine u oblasti nediskriminacije u 2020. godini - Autor: Ivana Krstić

 

Napredna obuka iz oblasti prava deteta

Priručnik za postupanje stručnjaka u radu sa decom u građanskim sudskim postupcima - Autori: Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji i stalni predavač na Pravosudnoj akademiji i Ljubica Milutinović, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji i stalni predavač na Pravosudnoj akademiji

Priručnik za postupanje stručnjaka u radu sa decom u građanskim sudskim postupcima - Drugi deo – Autori: Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji i stalni predavač na Pravosudnoj akademiji i Ljubica Milutinović, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji i stalni predavač na Pravosudnoj akademiji

Priručnik za postupanje stručnjaka u radu sa decom u građanskim sudskim postupcima - Treći deo – Autor: Doc. dr Jelena Arsić, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu

Posebna znanja i veštine u radu sa decom u građanskim stvarima i komunikacija sa decom u sudu - Autor: Nada Šarac RZSZ

Najbolji interes deteta – Zorana Delibašić, Sudija Vrhovnog kasacionog suda i član Visokog saveta sudstva

Zaštita prava na suđenje u razumnom roku – Autor: Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji i stalni predavač na Pravosudnoj akademiji 

Pravo deteta na izražavanje mišljenja i participacija deteta - Opšti komentar br.12 o pravu deteta da bude saslušano (2009) – Autor: Ivana Marković Radojević

Najbolji interes deteta - Opšti komentar br. 14 (2013) o pravu deteta da njegovi/njeni interesi budu od prvenstvenog značaja - Autor: Ivana Marković Radojević

Prava deteta i standardi Ujedinjenih nacija

Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života i prava deteta praksa ESLjP

Pravo na pravično suđenje u praksi ESLjP uz poseban osvrt na porodične sporove

Zaštita deteta od nasilja u porodici – Autor: Ivana Marković Radojević

Specijalizacija iz oblasti prava deteta

PRAVA DETETA – Zajedničko i samostalno vršenje roditeljskog prava, Ljubica Milutinović, sudija Vrhovnog kasacionog suda Srbije

PRAVA DETETA - Sticanje posebnih znanja iz oblasti prava deteta, Zorana Delibašić, sudija Vrhovnog kasacionog suda, prezentacija 2019.

Smernice za postupanje centara za socijalni rad u kontekstu građanskih sudskih postupaka koji se tiču prava i interesa deteta

Smernice za učešće deteta u građanskim sudskim postupcima i procenu najboljeg interesa deteta

Prava deteta - Ines Cerović

Tvoja prava - Škola, Autor: Centar za prava deteta

Tvoja prava - Zdravlje i zdravstvena zaštita, Autor: Centar za prava deteta

Tvoja prava - Alternativno staranje, Autor: Centar za prava deteta

Tvoja prava - SUD - Kada tvoji roditelji ne žive zajedno, Autor: Centar za prava deteta

Prava deteta - UN koncepti - Autor: Jelena Arsić


Specijalizacija po Zakonu o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koje se sumnja da su nestala iz porodilišta u RS

Specijalizovana obuka sudija po Zakonu o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u RS - za onlajn obuku neophodna je prijava preko uprave suda

Krivično pravo

Priručnik za pisanje krivičnih presuda - Autori: Dragomir Milojević - predsednik Vrhovnog kasacionog suda, Bata Cvetković - sudija Vrhovnog kasacionog suda, Siniša Važić - sudija Apelacionog suda u Beogradu, Vesko Krstajić - sudija Vrhovnog kasacionog suda i Miodrag Majić - sudija Apelacionog suda u Beogradu

Priručnik za pisanje optužnih akata – Autori: dr Jasmina Kiurski, Tatjana Lagumdžija, Siniša Važić, Dragoljub Miladinović, Bojana Savović, Goran Jović, Milica Vujanić Đorđević

TRGOVINA LJUDIMA

Sprečavanje nekažnjivosti trgovaca ljudima i podrška žrtvama trgovine ljudima - Autor: UNODC

Zbirka sudske prakse u predmetima koji se odnose na vatreno oružje

Priručnik za primenu u praksi "Oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela" - Autori: Nevenka Važić - sudija Vrhovnog kasacionog suda, Milena Rašić - sudija Apelacionog suda u Beogradu, Igor Veljić - major policije u Jedinici za finansijske istrage, Saša Ivanić - zamenik Tužioca za organizovani kriminal, Dragoslav Marković - zamenik Tužioca za organizovani kriminal, Vladimir Ćeklić - pomoćnik direktora Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom

Priručnik za primenu alternativnih sankcija - Autor: Dr Olga D. Tešović

Uporednopravna analiza uloge finansijskog forenzičara u krivičnom postupku, avgust 2020. - Autor: G. ROB MCCUSKER

Priručnik za popunjavanje izveštaja za uslovni otpust  - Autori: Dušanka Garić, Aleksandra Stepanović, Ivana Stevanović, Nikola Vujičić, Miroslav Alimpić, Tatjana Lagumdžija, Olja Đurić, Nikola Vujičić, Zvonko Grulović, Marijana Đorđević i Bratislav Janković

Smernice za unapređenje sudske prakse u postupcima za naknadu štete žrtvama teških krivičnih dela u krivičnom postupku – Autori: Radmila Dragičević Dičić, Ljubica Milutinović, Sanja Agatonović, Jelena Danilović, Tamara Mirović, Tatjana Lagumdžija

Priručnik za primenu načela oportuniteta - Prof. dr Stanko BEJATOVIĆ, Dr Goran ILIĆ, Dr Jasmina KIURSKI, Tamara MIROVIĆ, Svetlana NENADIĆ

BORBA PROTIV KORUPCIJE

Priručnik za suzbijanje privrednog kriminaliteta i korupcije (2017) - Profesor Zoran Stojanović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Olgica Miloradović i Miljko Radisavljević, Republičko javno tužilaštvo, Aleksandar Trešnjev, Viši sud u Beogradu

Praktikum za istrage i suđenja krivičnih dela korupcije - Biljana Sinanović, Brankica Marić, Vlatko Božović, Dragana Stojadinović, Goran Nikolić, Jelena. T. Jakovljević, dr Jelena Kostić

Istraga i procesuiranje krivičnih dela korupcije identifikovanih kroz revizorske izveštaje - Praktikum za pripadnike pravosuđa i policije -  Biljana Sinanović, Branislava Vučković, Vlatko Božović, Ivica Gavrilović, Lado Laličić

VISOKOTEHNOLOŠKI KRIMINAL

Priručnik za samostalnu obuku sudija i tužilaca za traženje i privremeno i trajno oduzimanje imovinske koristi stečene vršenjem krivičnih dela putem interneta

Operativni priručnik za centre za bezbednost dece na internetu, Beograd, april 2019. Autor: Jasmina Ivanović

Vodič za sudije i tužioce na temu visokotehnološkog kriminala i zaštite maloletnih lica u Republici Srbiji. Autori: Branko Stamenković, Saša Živanović, Bojana Paunović i Ivana Stevanović

Mapa puta prevencije online i drugih nasilja nad decom na internetu u Republici Srbiji. Autori: Jasmina Ivanović i Danijela Marković

 

Smernice o merama zaštite svedoka u međunarodnom pravu i pravu Republike Srbije Autori: Konsuelo Navaro i Havijer Mier (eksperti WINPRO II), Dragoljub Stanković (lokalni ekspert)

Komparativna analiza zakonodavstva o zaštiti svedoka u regionu Zapadnog Balkana Izmenjena i ažurirana verzija: Stiven Burnsajd, dipl. pravnik (pravni ekspert projekta WINPRO III)

Metodologija za sprovođenje istrage u slučajevima zlostavljanja od strane policije Autori: Dr Jasmina Kiurski i Tamara Mirović, zamenice republičkog javnog tužioca, Tatjana Lagumdžija, izborna članica Državnog veća tužilaca, Miloš Oparnica, Dejan Košanin i Ana Petrović, predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova – Sektor unutrašnje kontrole

Oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela - izazovi i preporuke za unapređenje postupka Autori: Dr Jelena Kostić, Milena Rašić, Lidija Komlen Nikolić, Bojana Paunović 

Nasilje u porodici Autori: Dr. Jasmina Kiurski, Zamenica Apelacionog javnog tužioca u Beogradu
 

Nasilje u porodici-položaj oštećenog lica u krivičnom postupku Autor: Biljana Sinanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Priručnik za tužioce Republike Srbije o veštinama vođenja postupka

Vodič za primenu Zakonika o krivičnom postupku Republike Srbije

Vodič za sudije i tužioce na temu visokotehnološkog kriminala i zaštite maloletnih lica u Republici Srbiji Autori: Branko Stamenković, Saša Živanović, Bojana Paunović, Ivana Stevanović

Priručnik za uviđaj 2018 - Dr Jasmina Kiurski - zamenica republičke javne tužiteljke, Leposava Vujanović Porubović - zamenica javnog tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, prof. dr Slobodan Savić - Institut za sudsku medicinu „Milovan Milovanović“Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Jelena Stošić - policijski savetnik, šef odseka za DNK analize i veštačenja u Nacionalnom kriminalističko-tehničkom centru MUP Republike Srbije, Anđelka Vučetić Dragović-  glavni policijski inspektor, glavni veštak za DNK veštačenja u Nacionalnom kriminalističko-tehničkom centru MUP Republike Srbije, Aleksandar Radomirović - policijski savetnik, načelnik Odeljenja za veštačenja u Nacionalnom kriminalističko-tehničkom centru MUP Republike Srbije, dr Nataša Radosavljević Stevanović - samostalni policijski inspektor, načelnik Odeljenja za fizičko-hemijska i toksikološka veštačenja u Nacionalnom kriminalističko-tehničkom centru MUP Republike Srbije

 

 

Ljudska prava

Oktobar, 2022. godine - Novi priručnici za sudije iz oblasti ljudskih prava:

 

Septembar, 2022. godine - Novi priručnici za sudije iz oblasti ljudskih prava:

 

Vodič za član 17 Evropske konvencije o ljudskim pravima: "Zabrana zloupotrebe prava" - Autor: Evropski sud za ljudska prava

Vodič za član 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima: "Sloboda izražavanja" - Autor: Evropski sud za ljudska prava

 

 

Prava deteta

Najbolje prakse podrške deci žrtvama nasilja u digitalnom okruženju - Ana Mirković

Operativni priručnik za bezbednost dece na internetu - Jasmina Ivanović

Smernice za profesionalce u zaštiti dece od digitalnog nasilja u Republici Srbiji - Jasmina Ivanović

 

Smernice za rodno-odgovoran pristup presudjivanju u predmetima rodno-zasnovanog nasilja – Autor: Konul Derya Gasimova

Leksikon medijskih i pravnih pojmova u Republici Srbiji  

Informacijski poremećaj - Izveštaj Saveta Evrope DGI(2017)09 - 27. septembar 2017.

Azil - statistika - Ljubimka Mitrović

Direktna primena UN standarda u oblasti zaštite ljudskih prava - Sonja Tošković

Pristup teritoriji - Ivana Krstić

Međunarodno pravo ljudskih prava - izvori, mehanizmi i relevantnost

Pojam diskriminacije

Poslovna sposobnost

Prava osoba sa invaliditetom

Prinudna hospitalizacija i pristupačnost

PRVA Zabrana diskriminacije OSI

DRUGA Zabrana diskriminacije OSI

Praktični vodič za primenu Evropske konvencije u Republici Srbiji

Prava i dužnosti svedoka

Socio-ekonomska prava žena - priručnik
Dragana Petrović, dr Zorica Mršević, Lidija Đukić, dr Nevena Petrušić, Jasminka Bakić, Ljiljana Milutinović, Zoran Pašalić, Ana Đurđović

Priručnik za obuku sudija - Suđenje u razumnom roku
Snežana Andrejević, Ljubica Milutinović, Ivana Krstić, Silvija Panović-Đurić, Dušan Ignjatović, Jovan Miljković

Socijalno-ekonomska prava žena u SrbijiSocijalno-ekonomska prava žena u Srbiji
Mr Marina Matić, MA Svetlana Nenadić, MA Verica Trninić, Đorđije Vuković

Pravo na sudsku zaštitu - zbornik

Pravni koncepti Evropskog suda za zaštitu ljudskih prava

"Sloboda izražavanja i sloboda medija" - Priručnik za učesnike

Prekršajno pravo

"PREKRŠAJI U OBLASTI JAVNIH NABAVKI - P r i r u č n i k" , Beograd, 2021.godine - Autori: Olivera Ristanović, Saša Varinac, Filip Vladisavljević

Kurs za uviđaj saobraćajnih nesreća - knjiga

Postupanje sa maloletnicima u prekršajnom postupku - program obuke za sudije prekršajnih sudova Nasilje u porodici

Mr. Jasmina Kiurski, Zamenica Apelacionog javnog tužioca u Beogradu

Upravno pravo

Priručnik za izradu sudskih odluka u Upravnom sudu - Autori: sudija Radojka Marinković vršilac funkcije predsednika Upravnog suda Republike Srbije, sudija Vera Marinković zamenik predsednika Odeljenja sudske prakse u Upravnom sudu, sudija Gordana Bogdanović zamenik vršioca funkcije predsednika Upravnog suda

Standardi Evropskog suda za lјudska prava od značaja za Upravni sud - Autori: Prof. dr Dobrosav Milovanović i prof. dr Ivana Krstić

Ekološko pravo

Spisak propisa iz oblasti zaštite životne sredine u Republici Srbiji

Praktikum o primeni ekološkog prava - studije slučaja - Autori: Mirjana Drenovak-Ivanović, Sreten Đorđević, Branislava Vučković, Danijela Sinđelić, Siniša Važić

Modul 1

Otvorena pitanja u građanskom postupku sa elementom zaštite životne sredine - Autor: Dr Milan Parivodić, LLM (UCL) Pravosudna akademija, Beograd, septembar 2022.

 

Modul 2

 

Modul 3

 

Modul 4

Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore - CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)


Biblioteka video sadržaja

Jedinstveni program za rešavanje starih predmeta u sudovima - EU za Srbiju, podrška Vrhovnom kasacionom sudu

Predstavljanje interaktivne mape na sajtu Vrhovnog kasacionog suda u cilju transparentnosti i praćenja kvaliteta rada sudova – Darko Mihajlović Dipl. Inž. ekspert za informacione i komunikacione tehnologije, na Eu projektu „EU za Vrhovni kasacioni sud“

„Upravljanje podacima – kako se čita sudska statistika“ – Marko Jovanović, ekspert za obuku u pravosuđu, na projektu „EU za Srbiju, podrška Vrhovnom kasacionom sudu“

„Sudijske veštine 3 – Pojedinačni programi rešavanja starih predmeta“ - Marko Jovanović, ekspert za obuku u pravosuđu, na projektu „EU za Srbiju, podrška Vrhovnom kasacionom sudu“

„Sudijske veštine – Rešavanje starih predmeta i sprečavanje njihovog nastanka“ – Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji i stalni predavač na Pravosudnoj akademiji

„Sudijske veštine – Individualni plan sudije za smanjenje broja starih predmeta (građanska materija)“ – Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji i stalni predavač na Pravosudnoj akademiji

Ekološko pravo

2.11.2021. - Snimak obuke "Strateško informisanje javnosti o ekološkim predmetima", namenjena potparolima, javnim tužiocima i njihovim zamenicima u osnovnim javnim tužilaštvima - Danijela Sinđelić,osnovni javni tužilac u Obrenovcu i Mirjana Golubović, načelnica odeljenja za posebna znanja i veštine.

29.10.2021. - Snimak trećeg i poslednjeg dana trodnevne obuke, na temu "Ekološko pravo", namenjene korisnicima IX generacije Pravosudne akademije. Tina Janjatović iz Ministarstva zaštite životne sredine i advokat Sreten Đorđević, usko specijalizovan za slučajeve iz domena ekologije.

Snimak drugog dana trodnevne obuke, na temu "Ekološko pravo", namenjene korisnicima IX generacije Pravosudne akademije. Predavači su bili Siniša Važić, sudija u penziji, Branislava Vučković, zamenica Apelacionog javnog tužioca u Novom Sadu i Mirjana Tukar, sudija Prekršajnog apelacionog suda.

27.10.2021. - Snimak prvog dana trodnevne obuke, na temu "Ekološko pravo", namenjene korisnicima IX generacije Pravosudne akademije. Predavač je bila dr Mirjana Drenovak Ivanović, profesor na katedri za teoriju, sociologiju i filozofiju prava.

 

  1.10.2021. - Snimak obuke "Strateško informisanje javnosti o ekološkim predmetima", namenjena potparolima, javnim tužiocima i njihovim zamenicima u osnovnim javnim tužilaštvima - Danijela Sinđelić,osnovni javni tužilac u Obrenovcu i Mirjana Golubović, načelnica odeljenja za posebna znanja i veštine. Beograd, 01. oktobar 2021. godine

 

29.9.2021. - Snimak trećeg dana trodnevne obuke, na temu "Ekološko pravo", namenjene sudijama i sudijskim pomoćnicima osnovnih sudova. Predavači su bili Tina Janjatović iz Ministarstva zaštite životne sredine i advokat Sreten Đorđević, usko specijalizovan za slučajeve iz domena ekologije..

28.9.2021. - Snimak drugog dana trodnevne obuke, na temu "Ekološko pravo", namenjene sudijama i sudijskim pomoćnicima osnovnih sudova. Predavači su bili dr Siniša Važić, sudija u penziji i Branislava Vučković zamenica Apelacionog javnog tužioca u Novom Sadu.

27.9.2021. - Snimak prvog dana trodnevne obuke, na temu "Ekološko pravo", namenjene sudijama i sudijskim pomoćnicima osnovnih sudova. Predavač je bila dr Mirjana Drenovak Ivanović, profesor na katedri za teoriju, sociologiju i filozofiju prava.

 

Prezentovanje zakonske regulative u pogledu upravljanja otpadom, predstavljanje svih radnji koje su potrebne za ovu vrstu uviđaja i vršenja koordinacije sa neophodnim institucijama kao i predstavljanje slučaja opasnog otpada - Danijela Sinđelić,osnovni javni tužilac u Obrenovcu. Beograd, 23. novembar 2020. godine

Pružanje profesionalnih informacija medijima vezano za predmete u ekološkim stvarima (priroda medija, definisanje jasne poruke), pisanje saopštenja za javnost - Mirjana Golubović, načelnica za posebna znanja i veštine. Beograd, 23. novembar 2020. godine