<

Završna konferencija projekta „Prava deteta u Srbiji - unapređenje položaja dece u pravosudnom sistemu Republike Srbije“

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

U Beogradu je, u hotelu „Metropol“, u petak, 24. juna, održana završna konferencija projekta „Prava deteta u Srbiji - unapređenje položaja dece u pravosudnom sistemu Republike Srbije“.


 

Završna konferencija projekta „Prava deteta u Srbiji - unapređenje položaja dece u pravosudnom sistemu Republike Srbije“ - Izvor: Pravosudna akademija

Кonferenciju su otvorili Jovana Arsenijević direktorka za Balkan Međunarodnog komiteta spasa, Dirk Lorenc (Dirk Lorenz), šef političkog sektora Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Biljana Zekavica pomoćnik ministra u Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja, Dejana Кostadinova (Deyana Кostadinova) direktorka kancelarije UNICEF-a u Srbiji.

Panelisti na konferenciji bili su Кatarina Mitić programska koordinatorka Međunarodnog komiteta spasa, Biljana Sinanović sudija Vrhovnog kasacionog suda i predsednik Saveta za maloletnike, Nenad Vujić direktor Pravosudne akademije, doc. dr Milica Кolaković Bojović viša naučna saradnica u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja i Dragiša Mijačić spoljni evaluator projekta.

Gospodin Dirk Lorenc istakao je značaj implementacije Strategije Evropske unije u oblasti prava deteta i prilagođavanja zakonodavstva Srbije njenim tematskim poglavljima.

Biljana Zekavica podsetila je prisutne na sve napretke u ovoj oblasti i naglasila potrebu za daljim radom na unapređenju kvaliteta usluga socijalne zaštite dece u kontaktu sa pravosudnim sistemom.

Dejana Кostadinova istakla je primetne napretke koji se ogledaju i u smanjenom broju prijavljenih krivičnih dela učinjenih od strane maloletnih lica i izrečenih vaspitnih naloga i naglasila neophodnost daljeg rada na besplatnoj pravnoj pomoći i rehabilitaciji.

Кatarina Mitić sumirala je sve projektne aktivnosti i rezultate.

Sudija Sinanović naglasila je važnost daljeg rada na ujednačavanju sudske prakse i neophodnost psihologa u sudovima i tužilaštvima i njihovog učešća pre i tokom trajanja postupka. Takođe je istakla važnost jačanja međusektorske saradnje i saradnje, daljeg stručnog usavršavanja, uvođenja statistike o poštovanju najboljeg interesa deteta tokom sudskih postupaka. Sudija je pozvala sve učesnike da podrže ideju o otvaranju ustanova za maloletnike koji zbog drugih životnih problema počine krivično delo.

Nenad Vujić podsetio je prisutne na važnost zaštite dece od sekundarne viktimizacije kao i na predstojeće izmene maloletničkog zakonodavstva.

Milica Кolaković Bojović je iznela probleme pri medijskom izveštavanju i medijskom tretmanu dece i podsetila na važnost prevencije i stručnog usavršavanja.

Dragiša Mijačić je kao jedne od važnih faktora koji su doprineli uspešnosti projekta istakao timski rad i saradnju svih partnera, kao i akcenat na multidisciplinarnom pristupu.

Tokom trajanja projekta Pravosudna akademija je u saradnji sa partnerima radila na izradi Priručnika za obuku profesionalaca u oblasti pravosuđa po meri deteta, razvoju kurikuluma i realizaciji treninga za trenere u oblasti pravosuđa po meri deteta, realizaciji pilot treninga za trenere, razvoju kurikuluma i organizaciji obuka, razvoju, implementaciji i evaluaciji instrumenata za praćenje kvaliteta obuka i ispitivanje uticaja obuka.

<