<

Godišnja konferencija posvećena unapređenju prava dece u kontaktu sa pravosudnim sistemom - 24. i 25. februar 2022. godine u Beogradu

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Savet za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima, u partnerstvu sa UNICEF-om, organizovao je godišnju konferenciju posvećenu unapređenju prava dece u kontaktu sa pravosudnim sistemom, 24. i 25. februara 2022. godine u Beogradu.

Godišnja konferencija posvećena unapređenju prava dece u kontaktu sa pravosudnim sistemom - 24. i 25. februar 2022. godine u Beogradu - Izvor: Pravosudna akademija

Na konfereciji su doneti sledeći zaključci:

 1. Deca koja dođu u kontakt sa pravosudnim sistemom, bilo u svojstvu učinilaca ili žrtava i/ili svedoka krivičnih dela, često pripadaju višestruko ugroženim slojevima populacije. U pitanju su često posebno ranjive porodice sa multisistemskim problemima, a pojedina deca su često žrtve zlostavljanja i zanemarivanja. Zato je potrebno dodatno podržati porodicu deteta i samo dete kroz pravovremenu i ranu intervenciju i podršku, kako bi se na vreme identifikovale porodice u riziku.
 2. Posebno ranjiva kategorija dece su Romi koji, prema istraživanjuRepubličkog zavoda za socijalnu zaštitu i UNICEF-a, čine nesrazmerno veliki procenat dece u sukobu sa zakonom, te je potrebno identifikovati i ostvariti saradnju sa drugim državnim organima, institucijama i organizacijama koje se bave unapređenjem prava romske dece kako bismo zajedno definisali preporuke za unapređenje njihovog položaja.
 3. Ključno je dodatno jačanje kapaciteta stručnjaka svih sistema, kao i multisektorske saradnje, kako bi se za svako dete u kontaktu sa zakonom razvio individualizovan pristup prilagođen specifičnim potrebama deteta u svakom konkretnom slučaju, u skladu sa principom najboljih interesa deteta.

Deca učinioci krivičnih dela – vaspitni nalozi

Preporuke za konkretne inicijative Saveta:

 1. Upućivanje inicijative Saveta ministarstvima nadležnim za pravosuđe, socijalnu zaštitu, državnu upravu i lokalnu samoupravu i finansije, da se ustanovi čvrst i održiv izvor finansiranja programa i usluga za rad sa decom učiniocima krivičnih dela neophodnih za primenu svih vaspitnih naloga, vanzavodskih sankcija, naročito posebnih obaveza i podrške po izvršenju zavodskih sankcija, kako bi u svim lokalnim sredinama deci i porodicama bile dostupne intervencije i programi usmereni na detetov pravilan razvoj, resocijalizaciju i reintegraciju.
 2. Upućivanje inicijative Ministarstvu pravde da se jedan od izvora finansiranja obezbedi iz sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnih gonjenja – oportuniteta.
 3. Upućivanje inicijative ministarstvima nadležnim za pravosuđe, socijalnu zaštitu i unutrašnje poslove da se obezbedi/nastavi kontuirana obuka stručnjaka u sistemu maloletničkog pravosuđa – sudija, javnih tužilaca, stručnjaka u sistemu socijalne zaštite, advokata, policajaca i pružalaca usluga koji sprovode različite programe rada sa decom učiniocima krivičnih dela, kroz specijalizovane i zajedničke obuke.
 4. Upućivanje inicijativeMinistarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja da se podstakne licenciranje pružalaca usluga koji će svojim programima rada obuhvatiti primenu vaspitnih naloga, a naročito onim koji pružaju socio-edukativne i terapijske usluge.

Preporuke za stručnjake:

 1. Savet preporučuje formiranje multisektorskih timova za primenu vaspitnih naloga (sudija, tužilac, policajac i stručnjak centra za socijalni rad) i rešavanje maloletničkih predmeta na lokalnom nivou, što bi doprinelo jačanju multisektorske saradnje i individualizovanog pristupa svakom detetu.

 

 Izvršenje krivičnih sankcija i mentalno zdravlje učinilaca

Preporuke za konkretne inicijative Saveta:

 1. Formiranje tima, pod vođstvom Saveta, za kreiranje akcionog plana za unapređenje prava dece sa mentalnim smetnjama u sukobu sa zakonom, na osnovu istraživanja Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu i UNICEF-a, koji bi predvideo specifične i konkretne korake za unapređenje stanja. Tim bi činili predstavnici sektora pravosuđa, socijalne zaštite, zdravlja, unutrašnjih poslova, i drugi stručnjaci u ovoj oblasti.
 2. Upućivanje inicijative Saveta za stručni sastanak relevantnih ministarstava za rešavanje pitanja osnivanja posebne socijalno-zdravstvene ustanove ili programa u više ustanova za decu sa ugroženim mentalnim zdravljem i bez adekvatnog roditeljskog staranja koja dolaze u sukob sa zakonom, a kojima bi se realizovali neposredna briga, neophodan zdravstveni tretman i individualni programi u cilju razvoja, resocijalizacije i reintegracije dece.
 3. Upućivanje inicijative ministarstvima nadležnim za socijalnu zaštitu, policiju i obrazovanje, za formiranje multisektorskog tima za unapređenje prava i prevenciju kriminaliteta krivično neodgovorne dece, kao i razvoj odgovarajućih programa pomoći i podrške deci, roditeljima i neposredno angažovanim stručnjacima.

Deca žrtve i svedoci u krivičnom postupku

Preporuke za konkretne inicijative Saveta:

 1. Upućivanje inicijative Ministarstvu pravde da se precizira položaj dece žrtava i svedoka u novom Zakonu o maloletnicima i Zakonika o krivičnom postupku kako bi se jasno isključila mogućnost unakrsnog ispitivanja maloletnih oštećenih lica i mogućnosti postavljanja sugestibilnih pitanja.
 2. Upućivanje inicijative Ministarstvu pravde za sprovođenje obuka za sve stručnjake koji dolaze u kontakt sa decom žrtvama i svedocima, s obzirom da je Ministarstvo pravde, uz podršku OEBS-EU, opremilo prostorije za uzimanje iskaza uz pomoć video i audio linka. Poseban predlog je da se uz obuku razvije i  Priručnik-vodič za postupanje svih stručnjaka koji učestvuju u postupku u kome je dete žrtva, a koji bi predviđao konkretne korake za sprovođenje individualne procene potreba svakog deteta, uz uzimanje u obzir principa najboljih interesa deteta kao primarnog u odlučivanju.
 3. Upućivanje inicijative Ministarstvu pravde za izmenu odgovarajućih sudskih i tužilačkih poslovnika u smislu obeležavanja predmeta u kojima su oštećeni maloletna lica kako bi se obezbedilo hitno postupanje u takvim krivičnim postupcima.

Preporuke za stručnjake:

 1. Savet preporučuje, na osnovu odredaba ZKP, obavezno angažovanje stručnih lica – psihologa, pedagoga i drugih stručnih lica u svakoj situaciji u kojoj se pojavljuje dete kao učesnik u krivičnom postupku i  da se oštećenom detetu kada god je to moguće odredi status posebno osetljivog svedoka.
 2. Savet preporučuje uključivanje posebnih stručnjaka za primenu forenzičkog intervjua, u svim situacijama kada je to neophodno zbog specifičnog statusa deteta, uzrasta, razvojnih poremećaja ili akutnog stanja deteta oštećenog ili svedoka.

Deca u kontaktu sa pravosudnim sistemom i mediji

Preporuka za konkretnu inicijativu Saveta:

 1. Nastaviti kontinuiranu saradnju saRegulatornim telom za elektronske medije (REM), uspostaviti saradnju sa Savetom za štampu, te predstavnicima štampanih i elektronskih medija kako bi se zaštitila deca učinioci i žrtve i svedoci krivičnih dela i izbegla sekundarna viktimizacija neprimerenim izveštavanjem; inicirati zajedničke skupove u cilju razmene iskustva i senzibilisanje medija – i urednika – kroz obuke o pravima deteta i sankcionisanja postupanja koje nije u skladu sa nacionalnim propisima i međunarodnim standardima, s obzirom da već postoji zabrana otkrivanja identiteta deteta.

 

Korišćeni materijali:

 1. Opšti komentar br. 21 (2017) o deci u uličnoj situaciji – Komitet za prava deteta
 2. Opšti komentar br. 24 (2019) o pravima deteta u sistemu pravosuđa za decu – Komitet za prava deteta
 3. Opšti protokol za zaštitu dece od nasilja
 4. Strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period od 2020. do 2023. godine i Akcioni plan za 2020. i 2021. godinu za primenu Strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period od 2020. do 2023. godine – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 5. Zaključak o usvajanju Opšteg protokola za zaštitu dece od nasiljaMinistarstvo za brigu o porodici i demografiju

 

Prezentacije predavača po danima obuke:

Prvi dan:

 1. Predstavljanje centra za razvoj usluga socijalne zaštite "Kneginja Ljubica" Kragujevac – Snežana Stevanović, dipl.sociolog i Ivan Đorđević, dipl.spec.pedagog
 2. Unapređenje statusa i kvaliteta tretmana dece u sukobu sa zakonom - Istraživanje - Republički zavod za socijalnu zaštitu i UNICEF - Đurađ Stakić, Prof. Emeritus, Penn State University
 3. Program rada sa decom i roditeljima - Realizacija vaspitnih naloga i mera u okviru Centra GRiG - Centar GRiG
 4. Unapređenje mentalnog zdravlja osuđenih na kaznu maloletničkog zatvora - Kazneno-popravni zavod za maloletnike u Valjevu – Načelnik službe za tretman Nataša Stevanović i realizator tretmana Ognjen Nikolić
 5. Deca u kontaktu sa zakonom - unapređenje ostvarivanja prava, prevencija i zaštita – Ljubinka Marković
 6. Adolescencija – Miloš mihajlović
 7. Pregled aktuelnih strateških dokumenata u vezi sa pravima deteta i maloletničkim pravosuđem – potpukovnik policije, Olivera Zečević
 8. Unapređivanje informisanja dece i mladih o njihovim pravima i obavezama u kontaktu sa zakonom – potpukovnik policije, Olivera Zečević
 9. Napredak u primeni vaspitnih naloga i jačanju multisektorske saradnje - Nada Šarac i Svetlana Živanić
 10. Pregled izmena i dopuna zakona - Savo Đurđić

 

Prvi dan:

 1. Predstavljanje projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji“ – Bratislav Redžić
 2. Prava deteta u Srbiji – Unapređivanje položaja dece u pravosudnom sistemu Republike Srbije, Predstavljanje CRIS projekta – Katarina Mitić
 3. Pravosuđe po meri deteta, Projekti CPD-a - Milana Todorović, menadžerka projekta Centra za prava deteta
 4. Analiza normativnog i institucionalnog okvira u oblasti pravosuđa po meri deteta – Milica Kolaković
 5. Konvencija o pravima deteta - Opšti komentar br. 24 Komiteta za prava deteta - Nevena Vučković Šahović

<