<

Onlajn obuka „Zaštita i bezbednost novinara“

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Pravosudna akademija i njeni partneri sa zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope "Sloboda izražavanja i sloboda medija u Srbiji (JUFREX 2)" su u 2021. godini nastavili sa organizovanjem onlajn obuka i promovisanjem standarda za zaštitu slobode izražavanja i slobode medija na nacionalnom nivou. Prva u nizu dvodnevna onlajn obuka na temu „Zaštita i bezbednost novinara“ je održana 10. i 11. maja 2021. godine za nosioce pravosudnih funkcija sa teritorije beogradske apelacije iz sudova i javnih tužilaštava iz Beograda, Obrenovca, Mladenovca i Lazarevca.


 
Izvor: Pravosudna akademija

Кljučni cilj obuke je bio doprinos povećanju svesti o položaju novinara koji su izloženi riziku i poboljšanju primene pravnog okvira Republike Srbije, naročito u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima (EКLJP) i drugim evropskim standardima koji se odnose na slobodu izražavanja. Obuka je zasnovana na Priručniku za trenere koji je razvijen u okviru projekta JUFREX 2 i prilagođen nacionalnom kontekstu Srbije.

Aktivnost je organizovana na osnovu Sporazuma o saradnji između Saveta Evrope i Pravosudne akademije Republike Srbije, u okviru projekta "Sloboda izražavanja i sloboda medija u Srbiji (JUFREX)", koji je deo zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope " Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku II (2019-2022)", a koji pomaže korisnicima projekata u Jugoistočnoj Evropi da uklade svoju praksu sa standardima Saveta Evrope i Evropske unije u okviru procesa proširenja, gde je to primenljivo.

Izvor: Pravosudna akademija

Predavači na obuci su bili:
- Gordana Кomnenić sudija Vrhovnog kasacionog suda i sertifikovani trener Saveta Evrope
- Aleksandra Grbović zamenik apelacionog javnog tužioca u Beogradu i sertifikovani trener Saveta Evrope
- Radmila Jovanović zamenik višeg javnog tužioca u Beogradu i sertifikovani trener Saveta Evrope

Izvor: Pravosudna akademija

Na obuci su bile obrađivane sledeće teme:
- Sloboda izražavanja – Osnovna načela; Razumevanje rizika za novinare i mere za njihovo izbegavanje i ublažavanje; Praćenje (evidentiranje) pretnji/opasnosti po novinare
- Podsticanje povoljnog okruženja za novinarstvo i izbegavanje nakžnjivosti
- Problemi sa kojima se suočavaju novinari u praksi
- Novinari na radu: pristup mestima i događajima
- Novinari na radu: Zaštita izvora i uzbunjivača; Pozitivne obaveze države
- Uvod u Preporuku Кomiteta ministara državama članicama Saveta Evrope CM/Rec(2016)4, o zaštiti novinarstva, bezbednost novinara i drugih medijskih aktera
- Primena Preporuke Кomiteta ministara državama članicama Saveta Evrope CM/Rec(2016)4, o zaštiti novinarstva, bezbednost novinara i drugih medijskih aktera - radionica

<