<

Profesionalna etika u prevenciji i borbi protiv korupcije

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Niš

Pravosudna akademija je u saradnji sa Ministarstvom pravde i timom projekta „Prevencija u borbi protiv korupcije“ koji finansira kancelarija EU u Srbiji, organizovala obuku pod nazivom „Profesionalna etika u prevenciji i borbi protiv korupcije“. Obuka je održana u Nišu 28. maja u sali Pravosudne akademije a prisustvovale su sudije sa teritorije niške apelacije.


 
Profesionalna etika u prevenciji i borbi protiv korupcije - Izvor: Pravosudna akademija

Cilj ove obuke je bio da učesnici steknu znanja i veštine za prepoznavanje i rešavanje etičkih dilema i rizičnih situacija u praksi, uz primenu etičkog kodeksa i antikorupcijskih alata.

Teme koje su se obrađivale na ovoj obuci bile su:

  • Profesionalna etika
  • Кompetencije za prepoznavanje i rešavanje etičkih dilema u praksi – primena etičkog kodeksa u rešavanju etičkih dilema
  • Prevencija i rešavanje rizičnih situacija za nastanak korupcije
  • Кorupcija i antikorupcijske alatke
  • Odgovornost za etičko postupanje

Predavači na ovoj obuci bile su: Mirjana Golubović rukovodilac sektora za krivično pravo Pravosudne akademije i Tamara Tomašević senior ekspertkinja EU projekta.

<