<

„Program finansijskih obuka – 3“, hotel Zira

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

U organizaciji Pravosudne akademije, danas je u hotelu Zira održana obuka, pod nazivom „Program finansijskih obuka – 3“

U organizaciji Pravosudne akademije, danas je u hotelu Zira održana obuka, pod nazivom „Program finansijskih obuka – 3“ - Izvor: Pravosudna akademija
U organizaciji Pravosudne akademije, danas je u hotelu Zira održana obuka, pod nazivom „Program finansijskih obuka – 3“ - Izvor: Pravosudna akademija
 

Obuka je namenjena sudijama, tužiocima, policiji, Upravi za sprečavanje pranja novca i poreskoj policiji. Podršku ovoj obuci, pored Pravosudne akademije pruža i UNODC.

Ispred Pravosudne akademije, na ovom četvorodnevnom seminaru, prisutnima se obratila zamenica direktora Akademije, Majda Kršikapa.

Na početku svog izlaganja, Kršikapa je istakla:
„U kreiranju i realizaciji zajedničkih obuka rukovodili smo se zahtevom za uspostavljanjem saradnje svih predstavnika institucija povezanih u radu na predmetima korupcije, sa zajedničkim ciljem – jačanje kapaciteta državnih institucija u sprovođenju novog zakona u borbi protiv privrednog kriminala i koruptivnih krivičnih dela."

U organizaciji Pravosudne akademije, danas je u hotelu Zira održana obuka, pod nazivom „Program finansijskih obuka – 3“, govornici - Izvor: Pravosudna akademija
U organizaciji Pravosudne akademije, danas je u hotelu Zira održana obuka, pod nazivom „Program finansijskih obuka – 3“, govornici - Izvor: Pravosudna akademija

Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije propisuje obavezno pohađanje programa stalne obuke za nosioce pravosudnih funkcija, koju sprovodi Pravosudna akademija. Za pripadnike policije, u smislu ovog zakona, takođe je propisana dužnost pohađanja programa stalne obuke koju sprovodi Pravosudna akademija u saradnji sa drugim institucijama.

Imajući ovu zakonsku obavezu u vidu, Akademija je tokom prethodnog perioda, u cilju unapređenja znanja nosilaca pravosudnih funkcija organizovala veliki broj seminara i radionica u sedištima sve četiri apelacije. Naravno, i dalje postoji potreba za obukom u oblasti finansijskog kriminala i korupcije.

Dodala je i da je tokom 2018. godine, u odgovoru na brojne zahteve za profesionalnim usavršavanjem u odnosu na sve ciljne grupe, Pravosudna akademija je samo u oblasti krivičnog prava sprovela 123 radionice, seminara i predavanja, sa 3531 učesnikom i 488 predavača. Suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala i finansijke istrage zauzelo je 13% od ukupnog broja održanih obuka u oblasti krivičnog prava. Seminari su bili realizovani na teme „Prevencija i borba protiv korupcije: Vođenje finansijskih istraga u borbi protiv korupcije“; zatim „Trening trenera u oblasti finansijskih istraga“ i „Finansijske i krivične istrage i ocena dokaza“.

Posebno u 2018. godini izdvajamo obuku 610 sudija, tužilaca, pripadnika policije i finansijskih forenzičara koji čine udarne grupe za borbu protiv korupcije i koji su prošli obuku na Pravosudnoj akademiji povodom početka primene novog Zakona. Dodatni kvalitet našim zajedničkim obukama, pored vrsnih domaćih predavača, daju i međunarodni eksperti i predavači iz prakse, koji svoje veliko iskustvo i znanje u ovoj oblasti dele sa učesnicima obuke.

Realizacijom zajedničkih obuka odgovaramo i na strateške zahteve Republike Srbije za unapređenjem sistema finansijskih istraga u cilju jačanja sistemske zaštite društva od kriminaliteta i njegovih posledica, primenom savremenih rešenja u unapređenoj saradnji relevantnih institucija i stvaranjem profila stručnjaka na nacionalnom nivou i njihovom stalnom obukom.

U narednom periodu na Akademiji je da pokaže još snažniju posvećenost i želju da se unaprede svi programi obuke, sa naglaskom na njihov sadržaj, koncept i metodologiju, kako bi učesnicima pružili najbolji kvalitet.

Sve institucije koje učestvuju u lancu sprovođenja pravde treba da budu posvećene realizaciji stalnih programa obuke i na taj način da zajednički razvijamo svoju mrežu stručnjaka i profesionalaca u specijalizovanim oblastima, kao što su borba protiv korupcije, organizovanog kriminala, terorizma, privrednog kriminala, pranje novca.

Jasno je da ovakav pristup zahteva ulaganje ličnog vremena, energije i odgovarajućih finansijskih sredstava. Pravosudna akademija ne može da iznese sve planirane edukativne događaje samostalno odnosno bez podrške domaćih ili međunarodnih partnera.

Gospođa Kršikapa je ovom prilikom posebno zahvalila partnerima Akademije - Agenciji Evropske unije za obuku organa za sprovođenje zakona (CEPOL) i Kancelariji UN za pitanja droga i kriminala (UNODC), koji kroz sprovođenje projekta „Izgradnja kapaciteta finansijskih istraga u Jugoistočnoj Evropi“ doprinose jačanju kapaciteta državnih organa i institucija na nacionalnom nivou u primeni i sprovođenju zakona.

<