Савет за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршења кривичних санкција према малолетницима

Savet za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima


Savet za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima, osnovan je odlukom ministra pravde i predsednika Vrhovnog kasacionog suda, 25.01.2018.

Ministarstvo pravde i Vrhovni kasacioni sud su u martu 2018. godine ponovo formirali Savet za maloletnike koji čine stručnjaci pravosudnih organa – sudije i tužioci, predstavnici relevantnih ministarstava – pravosuđa, socijalne zaštite i unutrašnjih poslova, kao i advokature.

Delokrug rada Saveta odnosi se na podnošenje inicijativa, predloga, mišljenja i analiza u vezi sa prestupništvom maloletnika i zaštitom maloletnih lica u krivičnom postupku – dece kao oštećenih i svedoka krivičnih dela, Ministarstvu pravde i Vrhovnom kasacionom sudu u cilju unapređenja zakona, politike i prakse u ovoj oblasti.
Administrativnu kancelariju Saveta za maloletnike čini Pravosudna akademija

Konstitutivna sednica Saveta za maloletnike održana je 27. aprila 2108. godine kada je za predsednicu izabrana sudija Vrhovnog kasacionog suda Biljana Sinanović.

Na sastanku 8. juna 2018. godine razmatrani su planovi za budući rad Saveta za maloletnike koji ima veliki ekspertski potencijal za istraživanje, praćenje rada nadležnih organa i lobiranje na državnom nivou u cilju unapređenja pravosudnog sistema po meri deteta.

Članovi:

 1. Biljana Sinanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda
 2. Savo Đurđić, sudija Apelacionog suda
 3. Suzana Grujović, sudija Višeg suda u Kragujevcu
 4. Vera Sofrenović, sudija Višeg suda u Beogradu
 5. Slobodan Radovanović, zamenik Republičkog javnog tužioca
 6. Gordana Stojanović Milošević, zamenik Apelacionog javnog tužioca
 7. Aleksandra Stepanović,  Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Ministarstvo pravde
 8. Olivera Zečević, šef Odseka za prevenciju i suzbijanje maloletničke delikvencije u Službi za suzbijanje kriminala, Ministarstvo unutrašnjih poslova
 9. Kalaba Milka, samostalni savetnik u Sektoru za brigu o porodici i socijalnu zaštitu
 10. Aleksandar Cvejić, advokat
 11. Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije

Delokrug rada Saveta je praćenje primena odredaba Zakona i drugih podzakonskih akata i davanje inicijative za njihovu primenu.

Saopštenje

Članovi Saveta za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima  su za vreme vanrednog stanja proglašenog usled pandemije, u online komunikaciji, a 22. aprila 2020. godine su putem internet aplikacije održali elektronsku sednicu.

Detaljnije o saopštenju pogledajte ovde


Aktivnosti


Relevantni dokumenti