Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Kragujevac

Pravosudna akademija je 5. marta u Кragujevcu, u hotelu Кragujevac, organizovala obuku pod nazivom „Osnovne komunikacijske veštine, obuka za odnose sa javnošću - obuka za portparole".

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Kragujevac
Pravosudna akademija je 5. marta u Кragujevcu, u hotelu Кragujevac, organizovala obuku pod nazivom „Osnovne komunikacijske veštine, obuka za odnose sa javnošću - obuka za portparole".
 
 
 
Osnovne komunikacijske veštine - Izvor: Pravosudna akademija
 
Treningu su prisustvovali predsednici, portparoli i sekretari privrednih i prekršajnih sudova sa teritorije kragujevačke apelacije.
Teme koje su obrađene su bile:
 • Predstavljanje programa i ciljeva obuke
 • Osnovni ciljevi komunikacije, ciljne grupe, poruka i publika
 • Verbalna/neverbalna komunikacija – Javni nastup
 • Pojedinačni javni nastup

Predavač na ovoj obuci bila je Mirjana Golubović načelnik odeljenja za posebna znanja i veštine Pravosudne akademije.

Author: Judicial Academy
Location: Kragujevac
On 12 April 2019, the Judicial Academy organized a training entitled Application of the Law on the Prevention of Domestic Violence in Kragujevac.
 
 
Application of the Law on the Prevention of Domestic Violence - Source: Judicial Academy
The training was organized for judges of misdemeanour courts and basic courts within the Kragujevac Appellate Court jurisdiction and for the Judicial Academy trainees.
The topics discussed during the training included:
 • The United Nations Convention on the elimination of all forms of discrimination against women;
 • The Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (The Istanbul Convention);
 • Risk assessment;
 • Urgent measures (types, grounds for issuing, duration and violations);
 • Multi-sectoral cooperation through work of the Coordination and cooperation group of contact persons.

The lecturers on this training were Biljana Gavrilović, a Misdemeanour Appellate Courtjudge in Kragujevac and Željko Radibratović, Deputy Appellate Public Prosecutor in Kragujevac.

Author: Judicial Academy
Location: Kragujevac

On 5 March, in Kragujevac, in Kragujevac Hotel, the Judicial Academy provided the training course entitled „Basic communication skills, training in public relations – training for PR officers".

Author: Judicial Academy
Location: Kragujevac
On 5 March, in Kragujevac, in Kragujevac Hotel, the Judicial Academy provided the training course entitled „Basic communication skills, training in public relations – training for PR officers".
 
 
Basic communication skills - Source: Judicial Academy
 
The Training was attended by the presidents, PR officers, and secretaries of the commercial and misdemeanour courts from the territory of the Kragujevac appellate jurisdiction.
The topics that were covered were:
 • Presentation of the programme and the objective of the training
 • Basic objectives of communication, target groups, the message and the audience
 • Verbal/non-verbal communication – Public appearance
 • Individual public appearance

The lecturer within this training was Mirjana Golubović, the Head of the Department for Special Knowledge and Skills of the Judicial Academy.

Author: Judicial Academy
Location: Belgrade, Niš, Кragujevac, Novi Sad

In the period from September 2019 to June 2020, organized by the Judicial Academy and the IPA Project 2016“EU for Serbia – support to the High Judicial Council”, fifty training courses will be provided on the topic: “Disciplinary liability of judges”.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd, Niš, Кragujevac, Novi Sad

U periodu od septembra 2019. do juna 2020. godine u organizaciji Pravosudne akademije uz podršku projekta IPA 2016 “EU za Srbiju - podrška Visokom savetu sudstva” biće održano pedeset obuka na temu “Disciplinska odgovornost sudija”.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Kragujevac

Pravosudna akademija u saradnji sa Misijom OEBSodržala je 23. oktobra 2019. godine, u Кragujevcu, u hotelu „Ženeva Luks“ radionicu u okviru programa obuke javnih tužilaca i njihovih zamenika, usmerenu na ovlašćenja javnog tužioca u odnosu na policiju, sa posebnim osvrtom na dokaznu radnju uviđaja i unapređenje znanja javnih tužilaca iz oblasti kriminalistike.

Author: Judicial Academy
Location: Kragujevac

On 23 October 2019, in Kragujevac, in Ženeva Lux Hotel, the Judicial Academy, in cooperation with the OSCE Mission, conducted the workshop within the programme of training of public prosecutors and their deputies, focused on the powers of a public prosecutor with respect to the police, with special reference to the evidence gathering in crime scene investigations and enhancement of the knowledge of public prosecutors in the area of criminalistics.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Kragujevac

U Hotelu Šumarice u Кragujevcu, dana 15. novembra 2019. godine, u organizaciji Pravosudne akademije a uz podršku USAID projekta „Vladavine prava“ i Ministarstva pravde Republike Srbije, održana je obuka povodom izmena i dopuna Zakona o izvršenju i obezbeđenju koji počinje da se primenjuje od 1. januara 2020. godine. Obuci su prisustvovale sudije osnovnih sudova sa teritorije kragujevačke apelacije, kao i javni izvršitelji.

Author: Judicial Academy
Location: Kragujevac, Sjenica

The Judicial Academy and the EU for Serbia – Support to the High Court of Cassation Project continued with organized training on Judicial skills 2 – Case management. This training was held in two days: on 23 May 2019 in Hotel Kragujevac, and on 24 May 2019 in Sjenica.

Author: Judicial Academy
Location: Kragujevac, Sjenica

The Judicial Academy and the EU for Serbia – Support to the High Court of Cassation Project continued with organized training on Judicial skills 2 – Case management. This training was held in two days: on 23 May 2019 in Hotel Kragujevac, and on 24 May 2019 in Sjenica.