Савет за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршења кривичних санкција према малолетницима

Council for Monitoring and Improving the Work of the Criminal Procedure Bodies and Execution of Criminal Sanctions against Juveniles


Савет за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршења кривичних санкција према малолетницима, основан је одлуком министра правде и председника Врховног касационог суда, 25.01.2018.

Министарство правде и Врховни касациони суд су у марту 2018. године поново формирали Савет за малолетнике који чине стручњаци правосудних органа – судије и тужиоци, представници релевантних министарстава – правосуђа, социјалне заштите и унутрашњих послова, као и адвокатуре.

Делокруг рада Савета односи се на подношење иницијатива, предлога, мишљења и анализа у вези са преступништвом малолетника и заштитом малолетних лица у кривичном поступку – деце као оштећених и сведока кривичних дела, Министарству правде и Врховном касационом суду у циљу унапређења закона, политике и праксе у овој области.
Административну канцеларију Савета за малолетнике чини Правосудна академија.

Конститутивна седница Савета за малолетнике одржана је 27. априла 2108. године када је за председницу изабрана судија Врховног касационог суда Биљана Синановић.

На састанку 8. јуна 2018. године разматрани су планови за будући рад Савета за малолетнике који има велики експертски потенцијал за истраживање, праћење рада надлежних органа и лобирање на државном нивоу у циљу унапређења правосудног система по мери детета.

Чланови:

 1. Биљана Синановић, судија Врховног касационох суда
 2. Саво Ђурђић, судија Апелационог суда
 3. Сузана Грујовић, судија Вишег суда у Крагујевцу
 4. Вера Софреновић, судија Вишег суда у Београду
 5. Слободан Радовановић, заменик Републичког јавног тужиоца
 6. Гордана Стојановић Милошевић, заменик Апелационог јавног тужиоца
 7. Александра Степановић, Управа за извршење кривичних санкција, Министарство правде
 8. Оливера Зечевић, шеф Одсека за превенцију и сузбијање малолетничке деликвенције у Служби за сузбијање криминала, Министарство унутрашњих послова
 9. Калаба Милка, самостални саветник у Сектору за бригу о породици и социјалну заштиту
 10. Александар Цвејић, адвокат
 11. Ненад Вујић, директор Правосудне академије

Делокруг рада Савета је праћење примена одредаба Закона и других подзаконских аката и давање иницијативе за њихову примену.

Initiative

The Council for Monitoring and Improving the Work of Criminal Procedure Bodies and the Execution of Criminal Sanctions against Minors, at the session held on April 17, 2019, made a decision to address to all competent instances the initiative for the urgent establishment of a special institution for treatment and training in the sense of Article 23. of the Law on Juvenile Offenders and Criminal Protection of Minors ("Official Gazette of SRS" No. 85/2005), and in connection with Article 60 of the Law on Social Protection. ("Official Gazette of RS" No. 24/2011).

See more details here

Press Release

The members of the Council for Monitoring and Improving the Work of Criminal Procedure Bodies and the Execution of Criminal Sanctions against Juveniles were in an online communication during a state of emergency declared as a result of a pandemic. On April 22, 2020, they held an electronic session via an internet application.

See the announcement for more details here


Activities


Relevant documents